Պաշտպանությունների արխիվ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Նոյ. 25 1994
Հարկադրական կոմբինացիոն ցրումը և միառեզոնատորային պարամետրիկ գեներացիան լայնաշերտ մղման դաշտում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Նոյ. 25 1994
Լույսի ուժեղացումը և գեներացիան ոչ-գծային լազերային ակտիվ քվազիալիքատար համակարգերում Երևանի պետական համալսարան Լազերային ֆիզիկա ( Ա.04.21 )
Նոյ. 25 1994
Լևոն Շանթի գեղարվեստական արձակը Երևանի պետական համալսարան Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն ( Ժ.01.01 )
Նոյ. 24 1994
Գլխուղեղի պրետեկտալ շրջանի դերը տեսողական ինֆորմացիայի կենտրոնական մշակման պրոցեսում ՀՀ ԳԱԱ Լ.Ա. Օրբելու անվան ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա ( Գ.00.09 )
Նոյ. 24 1994
Շահան Շահնուրի հայերեն ստեղծագործությունը Երևանի պետական համալսարան Նորագույն շրջանի հայ գրականություն ( Ժ.01.02 )
Նոյ. 23 1994
Մակերիկամների կեղևի միտոքոնդրիումներում ստերոիդ-հիդրոքսիլացնող ֆերմենտատիվ համակարգի բաղդրամասերի ակտիվ կենտրոնների և փոխազդման մեխանիզմների ուսումնասիրումը ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտ Կենսաքիմիա ( Գ.00.04 )
Նոյ. 22 1994
Եղանակավորությունը և եղանակը հայերեն և անգլերեն լեզուներում ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն ( Ժ.02.02 )
Նոյ. 18 1994
Nostrification - 66 Լ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան Ռոմանագերմանական լեզուներ ( Ժ.02.07 )
Նոյ. 18 1994
Արտադրության արդյունավետության բարձրացման գործոնները և ուղիները Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Նոյ. 18 1994
ՀՀ գիտատեխնիկական ոլորտի բարեփոխման տնտեսական և կազմակերպական հիմնախնդիրներն արդի պայմաններում Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում ( Ը.00.02 )
Նոյ. 16 1994
Դեռահասների ուսումնաիմացական գործունեության ակտիվացման մանկավարժական պայմանները (Օտար լեզ.-ի ուս. նյութի հիման վրա) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Մանկավարժության տեսություն և պատմություն ( ԺԳ.00.01 )
Նոյ. 15 1994
Կակազողների միջանձնային հարաբերությունների շտկումը լոգոթերապիայի ժամանակ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Հատուկ մանկավարժություն (տիֆլոմանկավարժություն, սուրդոմանկավարժություն և օլիգոֆրենոմանկավարժություն, լոգոպեդիա, էրգոթերապիա) ( ԺԳ.00.03 )
Նոյ. 15 1994
Զանգվածային լրատվության միջոցների լեզուն և ոճը (ըստ լրագրերի և հեռուստահաղորդումների) ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ Հայոց լեզու ( Ժ.02.01 )
Նոյ. 11 1994
Nostrification - 1 Համբուրգի համալսարան Միջուկի, տարրական մասնիկների և տիեզերական ճառագայթների ֆիզիկա ( Ա.04.16 )
Նոյ. 11 1994
Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրների մեխանիկական մոդելներ և լուծման ալգորիթմներ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա ( Ա.02.04 )