Հանրահաշվական մեթոդների կիրառությունը երկրորդ կարգի բանաձևերի մի դասի հետազոտության համար

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Մաթեմատիկական մոդելավորում, թվային մեթոդներ և ծրագրերի համալիրներ
Ե.13.05
Дата защиты
Завершено

1995

Подтверждено