Թուրքիայի քաղաքականությունը քրիստոնյա փոքրամասնությունների (հայեր, հույներ) նկատմամբ 1920-1960-ական թթ.

Соискатель
Искомая ученая степень
Доктор наук
Специальность
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Дата защиты
Завершено

2020

Подтверждено