Երևանի պետական համալսարան (Երկրաբնապահպանություն)

Специальность
Подсписок
Երկրաբանական
Вопросы
 1. Երկրաէկոլոգիայի գիտական հիմնական դրույթները, ուսումնասիրության առարկան:
 2. Երկրաբնական միջավայրը որպես երկրաէկոլոգիայի գլոբալ համակարգ:
 3. Երկրաէկոլոգիայի կապը այլ գիտությունների հետ:
 4. Երկրաֆիզիկակն և երկրաքիմիական դաշտերի փոփոխությունները տեխնածին ազդեցությունների հետևանքով:
 5. Շրջակա միջավայր և դրա փոփոխությունները ուրբանիզացիայի և մարդու գործունեության հետևանքով:
 6. Մակերևութային ջրերի փոփոխությունները մարդածին գործունեության ազդեցությամբ: Հոսքի կրգավորման էկոլոգիական հիմնահարցերը:
 7. Լիթոսֆերայի հիմնական առանձնահատկությունները, դերը Երկրի համակարգում և մարդկային հասարակության համար:
 8. Լիթոսֆերայի ռեսուրսային, երկրադինամիկ և բժշկա-երկրաերկրաքիմիական, էկոլոգիական ֆունկցիաները:
 9. Հողածածկի էկոլոգիական շերտ, գործոններ, որոնք ազդում են դրա վիճակի վրա:
 10. Գյուղատնտեսության բնագավառի երկրաէկոլոգիական ասպեկտները:
 11. Ուրբանիզացիայի և տրանսպորտի երկրաէկոլոգիական ասպեկտները:
 12. Շրջակա միջավայրի պահպանման , կանխատեսման տեխնիկական միջոցներ, տեխնոլոգիան և կառույցները, շրջակա միջավայրի վրա նեգատիվբնական և մարդածին ազդեցությունների վերացում:
 13. Արտակարգ իրավիճակների հետևանքների կանխատեսում:
 14. Երկրաէկոլոգիական մոնիթորինգ, մեթոդները էկոլոգիական անվտանգության ապահովում:
 15. Շրջակա միջավայրի նախընտրելի հիմնական ցուցանշներ և դրանց դիտարկման մեթոդների որոշում:
 16. Մոնիթորինգի տեսակները և իրականացման ուղիները:
 17. Տարածքների երկրաէկոլոգիական գնահատման ժամանակակից մեթոդները՝ երկրաէկոլոգիական քարտեզագրում, մոդելավորում, երկրատեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ, տվյալների շտեմարան:
 18. Երկրաէկոլոգիական տեղեկատվության տվյալների մշակման մեթոդնր:
 19. Երկրաէկոլոգիական պրոցեսներում մարդածին բաղադրիչի տարանջատում:
 20. Էկոլոգիական ռիսկի կորելացիոն և սպեկտրալ վերլուծությունների կիրառում:
 21. Երկրաէկոլոգիական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում: