Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Специальность
Подсписок
Թոքաբանություն
Вопросы
 1. Արտաքին շնչական ֆունկցիայի գնահատման թեստեր. սպիրոմետրիա, սպիրոգրաֆիա:
 2. Սուր ռեսպիրատոր հիվանդություններ: Ախտորոշումը, բուժումը:
 3. Թոքաբորբեր: Սահմանումը, տարածվածությունը:
 4. Թոքաբորբեր: Դասակարգումը:
 5. Թոքաբորբեր: Պատճառները:
 6. Թոքաբորբեր: Կլինիկական ընդհանուր նշանները:
 7. Կրուպոզ թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 8. Բլթային թոքաբորբ: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը:
 9. Օջախային թոքաբորբ: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը:
 10. Բլթային և օջախային թոքաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշումը: Ախտորոշումը:
 11. Թոքաբորբերի ատիպիկ ձևերը. խլամիդիային և լեգիոնելային թոքաբորբեր: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 12. Թոքաբորբերի ատիպիկ ձևերը. միկոպլազմային և վիրուսային թոքաբորբեր: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 13. Ստաֆիլոկոկային, ֆրիդլենդերյան թոքաբորբեր: Էթիոլոգիան: Կլինիկական պատկերը: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 14. Թոքաբորբի բարդությունները: Ծանրության աստիճանի գնահատումը, հոսպիտալացման ցուցումները:
 15. Թոքաբորբի բուժումը: Անտիբիոտիկի ընտրությունը: Բուժումը ըստ ծանրության աստիճանի:
 16. Օջախային թոքաբորբ: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 17. Միկոպլազմային թոքաբորբեր: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 18. Խլամիդիային թոքաբորբեր: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 19. Լեգիոնելային թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 20. Ստաֆիլակոկային թոքաբորբ: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 21. Ֆրիդլենդերյան թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 22. Հեմոֆիլային թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 23. Կապտաթարախային ցուպիկով պայմանավորված թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 24. Պնևմոցիստային թոքաբորբ: Պատճառը, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 25. Վիրուսային թոքաբորբեր: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 26. Երկրորդային թոքաբորբեր: Պատճառները, ախտածագումը, կլինիկական բնորոշ նշանները, ընթացքը, կանխատեսումը, բուժումը:
 27. Թոքաբորբեր: Բարդությունները:
 28. Թոքաբորբեր: Հոսպիտալիզացիայի ցուցումները:
 29. Թոքաբորբեր: Պատճառային թերապիան:
 30. Թոքաբորբեր: Ախտածագումային թերապիան:
 31. Թոքաբորբի բուժման արդյունավետության գնահատումը:
 32. Թոքամզի հիվանդություններ: Պատճառագիտությունը (էթիոլոգիան):
 33. Թոքամզի հիվանդություններ: Դասակարգումը:
 34. Թոքամզի հիվանդություններ: Կլինիկան:
 35. Թոքամզի հիվանդություններ: Հետազոտությունները:
 36. Թոքամզի հիվանդություններ: Բուժումը:
 37. Պլևրալ էքսուդատի հետազոտությունը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Կլինիկական տարբերակները, ախտածագումային մեխանիզմները և պատճառները:
 38. Չոր և էքսուդատիվ պլևրիտների էթիոլոգիան, կլինիկան:
 39. Չոր և էքսուդատիվ պլևրիտների բարդությունները: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 40. Էքսուդատիվ պլևրիտների էթիոլոգիան: Ախտորոշումը: Պլևրալ էքսուդատի հետազոտությունը: Տարբերակիչ ախտորոշումը:
 41. Քրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ: Էթիոպաթոգենեզը: Կլինիկական պատկերը:
 42. Թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն (խրոնիկական բրոնխիտ). սահմանումն ըստ ԱՀԿ-ի, պատճառները, ախտածագումը:
 43. Թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն (խրոնիկական բրոնխիտ). օբստրուկցիայի որոշման մեթոդները:
 44. Թոքերի խրոնիկական օբստրուկտիվ հիվանդություն (խրոնիկական բրոնխիտ). բուժումը, կանխարգելումը:
 45. Բրոնխոէկ­տատիկ հիվանդություն. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, մորֆոլոգիան, դասակարգումը, կլինիկան:
 46. Բրոնխոէկ­տատիկ հիվանդություն: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 47. Բրոնխոէկ­տատիկ հիվանդություն: Բարդությունները, բուժումը:
 48. Թոքերի վարակային կազմալուծումները: Կլինիկան, ախտորոշումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը:
 49. Թոքերի վարակային կազմալուծումները: Բուժման սկզբունքները:
 50. Բրոնխային ասթմա. սահմանումը, տարածվածությունը, դասակարգումը:
 51. Բրոնխային ասթմա. պատճառները, ախտածագումը:
 52. Բրոնխային ասթմա. ախտորոշումը:
 53. Բրոնխային ասթմա. բուժումը. ընդհանուր դրույթներ:
 54. Բրոնխային ասթմա. նոպայի բուժումը (ճնշումը):
 55. Բրոնխային ասթմա. ասթմատիկ վիճակի (ստատուսի) բուժումը:
 56. Բրոնխային ասթմա. սրացումների բուժումը:
 57. Բրոնխային ասթմա. բազիսային բուժումը` ըստ ընթացքի:
 58. Բրոնխիալ ասթմայի հատուկ կլինիկական ձևերը: Պաթոգենեզը: Կլինիկական պատկերը:
 59. Բրոնխիալ ասթմայի հատուկ ձևերի բուժումը:
 60. Ասթմատիկ վիճակ: Կլինիկական պատկերը ըստ շրջանների: Բուժումը:
 61. Թոքային սիրտ. սահմանումը, սուրի և խրոնիկականի տարբերությունները:
 62. Սուր թոքային սիրտ: Էթիոպաթոգենեզը: Կլինիկան:
 63. Սուր թոքային սիրտ: Ախտորոշումը: Բուժումը
 64. Խրոնիկական թոքային սիրտ. պատճառները, ախտածագումը:
 65. Խրոնիկական թոքային սիրտ. դասակարգումը:
 66. Խրոնիկական թոքային սիրտ. ախտորոշումը:
 67. Խրոնիկական թոքային սիրտ. բուժումը, կանխարգելումը:
 68. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա. պատճառները, ախտածագումը:
 69. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա. դասակարգումը, ախտորոշումը:
 70. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա. բուժումը, կանխարգելումը:
 71. Սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ: Էթիոպաթոգենեզը: Կլինիկան:
 72. Սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ: Ախտորոշումը: Տարբերակիչ ախտորոշումը: Բուժումը:
 73. Սուր շնչառական անբավարարություն: Պատճառները, ախտածագումը:
 74. Սուր շնչառական անբավարարություն: Դասակարգումը, ախտորոշումը:
 75. Սուր շնչառական անբավարարություն: Բուժումը, կանխարգելումը:
 76. Խրոնիկական շնչառական անբավարարություն: Պատճառները, ախտածագումը:
 77. Խրոնիկական շնչառական անբավարարություն: Դասակարգումը:
 78. Խրոնիկական շնչառական անբավարարություն: Ախտորոշումը:
 79. Խրոնիկական շնչառական անբավարարություն: Բուժումը և կանխարգելումը:
 80. Թոքերի տարածուն ներսփռանքով արտահայտվող հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշումը:
 81. Էկզոգեն ալերգիկ ալվեոլիտ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 82. Գուդպասչերի համախտանիշ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 83. Գուդպասչերի համախտանիշ. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 84. Թոքերի իդիոպաթիկ հեմոսիդերոզ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը,
 85. Թոքերի իդիոպաթիկ հեմոսիդերոզ. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 86. Շարակցական հյուսվածքի համակարգային հիվանդությունների դեպքում դիտվող թոքերի ախտահարումները. ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 87. Բժշկածին սերմնացրումներ (յաթրոգեն դիսսեմինացիաներ). պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը:
 88. Բժշկածին սերմնացրումներ (յաթրոգեն դիսսեմինացիաներ). ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 89. Իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (Համան-Ռիչի հիվանդություն). պատճառները, ախտածագումը:
 90. Իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ (Համան-Ռիչի հիվանդություն). դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 91. Հիստիոցիտոզ X և թոքային ալվեոլյար պրոտեինոզ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը,
 92. Հիստիոցիտոզ X և թոքային ալվեոլյար պրոտեինոզ. ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 93. Սարկոիդոզ: Էթիոպաթոգենեզ (սարկոիդային գրանուլեմաների առանձնահատկությունները):
 94. Սարկոիդոզ: Դասակարգումը: Կլինիկան:
 95. Սարկոիդոզ: Ախտորոշումը: Բուժումը:
 96. Թոքային ալվեոլյար միկրոլիթիազ և թոքերի լեյոմիոմատոզ. պատճառները, ախտածագումը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը:
 97. Թոքի քաղցկեղ: Պատճառները, ախտածագումը:
 98. Թոքի քաղցկեղ: Դասակարգումը ըստ փուլերի: Կենտրոնական և ծայրամասային քաղցկեղ:
 99. Թոքի քաղցկեղ: Կլինիկա: Մետաստազները և նրանց տեղակայումը: Ատելեկտազները: Ախտորոշման մեթոդները:
 100. Թոքի քաղցկեղ: Վիրաբուժական բուժման հնարավորությունները: