Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Специальность
Подсписок
Հեմատոլոգիա
Вопросы
 1. Ցողունային բջիջ, արյունաստեղծ ցողունային բջիջ, ցողունային բջջի անատոմիան, ֆիզիոլոգիան
 2. Արյունաստեղծում՝ ցողունային բջջի տեսություն, արյունաստեղծման անատոմիան և ‎ֆիզիոլոգիան, կարգավորման մեխանիզմները: Հասկացողություն «բջջային մահվան» մասին, արյունաստեղծման աճի գործոններ, հեմոպոետիկ միկրոշրջապատ
 3. Պտղի, դեռահասների, մեծահասակների հեմոպոեզի առանձնահատկությունները
 4. Արյուն՝ բնորոշումը, ‎ֆ‎ունկցիաները, դերը օրգանիզմի ընդհանուր գործունեության մեջ
 5. Էրիթրոցիտներ՝ կառուցվածքը, ֆունկցիան, ախտաբանական ձեւերը
 6. Հեմոգլոբին՝ կառուցվածքը և ‎ֆունկցիան: Հեմոգլոբինի ախտաբանական ձեւերը
 7. Թթվածինը օրգանիզմի համար: Արյան գազափոխադրման ֆունկցիայի խանգարումների ախտածագումը, արյան գազափոխադրման ֆունկցիայի խանգարման շտկման փոխներարկային ռազմավարությունը
 8. Լեյկոցիտները՝ տարատեսակները, ‎ ֆունկցիան, առանձնահատկությունները
 9. Իմունակոմպետենտ համակարգը և իմունիտետի մեխանիզմները
 10. Թրոմբոցիտներ՝ կառուցվածքը: ‎ Թրոմբոցիտների առաջացումը եւ ֆունկցիաները
 11. Ծայրամասային արյան ցուցանիշները մեծահասակների մոտ, դրանց առանձնահատկությունները երեխաների և դեռահասների մոտ
 12. Արյան և արյան բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բուժօգնության իրավական դաշտը: Արյան ծառայության կառուցվածքը Հայաստանում
 13. Ստանդարտ օպերացիոն գործողությունները արյան ծառայության ստորաբաժանումներում, նրանց համապատասխանությունները արյան եւ արյան բաղադրամասերի անվտանգության ժամանակակից պահանջներին
 14. Արյան դոնորության տեսակները, առավելությունները եւ թերությունները:
 15. Անվտանգ դոնորի ընտրությունը և նրա առողջության պահպանման սկզբունքային դրույթները
 16. Արյան բաղադրամասերի իմունացման և Ինֆեկցիոն եւ վիրուսային վարակների փոխանցման նվազեցման ճանապարհները
 17. Փոխներարկումային բուժօգնության, արյան բաղադրամասերի որակը և անվտանգությունը
 18. Համատեղելի բաղադրամասերի ընտրությունը։ Հետփոխներարկումային բարդություններ, նրանց կանխարգելումը
 19. Արյան բաղադրամասերի տրանսֆուզիա՝ առանձնահատկությունները, անցկացման ցուցումները, հնարավոր բարդությունները
 20. Աուտոփոխներարկում։ Ռեինֆուզիա։ Թթվածնի արհեստական փոխադրիչներ
 21. Արյան պատրաստուկները եւ նրանց կլինիկական կիրառումը
 22. ABO համակարգի ֆենոտիպերը։ Հակածինների տարատեսակները և նրանց կլինիկական նշանակությունը
 23. Rh-Hr համակարգի հակածինները և նրանց կլինիկական նշանակությունը
 24. HLA-համակարգ։ Կլինկական նշանակությունը
 25. ՇԱԾ–ի համալրման սկզբունքները: Կրիստալոիդներ և կոլոիդներ
 26. Էրիթրոցիտային զանգված - վերականգնված, հալեցված եւ լվացված, լեյկոցիտներով եւ թրոմբոցիտներով աղքատացված
 27. Էրիթրոցիտային զանգվածի կախույթ, ստացումը, պահպանումը, պիտանելիության հսկումը, լվացումը, ֆիլտրացիան:
 28. “Համատեղելի” արյան բաղադրամասերի ընտրման մեթոդները
 29. Իմունակոն‎ֆլիկտային հղիության պրո‎ֆիլակտիկան
 30. Տրանս‎ֆուզիոն օգնությունը, նրա իրականացման արանձնահատկությունները նորածիններին և երեխաներին
 31. Արյան փոխանակային ներարկումը նորածինների մոտ
 32. Պլազմայի ներարկումը, ցուցումները, բուժական արդյունավետությունը Պլազմա - թարմ, նատիվ, սառեցված, ստացումը, պահպանումը, փոխներարկման պիտանելիության հսկումը
 33. Սակավարյունային համախտանիշ, ծագումնախտաբանությունը
 34. Սուր արյունահոսություն։ Սուր արյունահոսության ժամանակ տրանսֆուզիոն բուժօգնության կազմակերպումը: Էրիթրոցիտների փոխներարկման ցուցումները: Էրիթրոցիտար զանգվածի ներարկման կարգը
 35. Երկաթի նյութափոխանակությունը։ Պաշարների ձևավորումը։ Հղիների սակավարյունություն
 36. Հեմոլիտիկ սակավարյունություններ, դասակարգումը։ Ախտորոշման և բուժման մոտեցումները
 37. Արյան չարորակ հիվանդությունների ախտորոշման ճշտգրտման, փոխպատվաստման համար հյուսվածքների ընտրության, բուժման արդյունավետության գնահատման ժամանակակից մոտեցումները /իմունոֆենոտիպավորում, հոսքային ցիտոֆլուրոմետրիա/
 38. Հեմոբլաստոզներ։ Բուժման ժամանակակից մոտեցումները
 39. Թրոմբագոյացման գործընթացի խանգարումներ: Խանգարումների ախտորոշումը
 40. Հեմոսթազի համակարգը՝ ժամանակակից տեսությունը
 41. Թրոմբագոյացման մեխանիզմը
 42. Արյան ագրեգատային համակարգ։ Արյան ագրեգատային համակարգի լաբորատոր գնահատումը: Խանգարումների ախտորոշումը։ Թրոմբագոյացման գործընթացի ակտիվացումը
 43. Ներանոթային տարածուն մակարդման համախտանիշ։ Ծագումնաախտաբանությունը, ախտորոշումը, կանխարգելման հնարավոր ուղիները, բուժական միջոցառումներ, արյան բաղադրամասերի փոխներարկման ցուցումները։ Արդյունավետության գնահատման հսկողություն
 44. Մոշկովիցի համածխտանիշ, հեմոլիտիկ-ուռեմիկ համախտանիշ
 45. Արյան քրոնիկական կորուստներ և սակավարյունություն
 46. Երկաթի փոխանակում: Երկաթ-պակասորդային սակավարյունություններ
 47. Վիտամին B12՝ անցումը օրգանիզմ, պաշարները: B12 – պակասորդային սակավարյունություն
 48. Ֆոլաթթու՝ անցումը օրգանիզմ, պաշարները: Ֆոլաթթու- պակասորդային սակավարյունություն
 49. Հեմոլիտիկ սակավարյունություններ: Ժառանգական հեմոլիտիկ սակավարյունություններ
 50. Ձեռքբերովի հեմոլիտիկ սակավարյունություններ
 51. Նորածինների հեմոլիտիկ հիվանդություն
 52. Ապլաստիկ սակավարյունություններ, դասակգումը, ծագումնախտաբանությունը, կլինիկական դրսեւորումները
 53. Ապլաստիկ սակավարյունությունների ախտորոշումը, բուժման ռազմավարյությունը
 54. Դիզէրիթրոպոետիկ սակավարյունություններ
 55. Սիդերոբլաստային սակավարյունություններ
 56. Թալասեմիաներ
 57. Սակավարյունություններ այլ ախտաբանությունների դեպքում: Արյան դիլյուցիա
 58. Թրոմբոցիտոպենիաներ՝ դասակարգումը, ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը
 59. Իմունային թրոմբոցիտոպենիաների բուժման ռազմավարությունը
 60. Թրոմբոցիտոպաթիաներ՝ ժառանգական թրոմբոցիտոպաթիաներ եւ ձեռքբերովի թրոմբոցիտոպաթիաներ
 61. Թրոմբոցիտոպաթիաների առանձին ձեւրը՝ Գլանցմանի թրոմբաստենիա, Բերնար-Սուլյեի հիվանդություն, տարբերակիչ ախտորոշում
 62. Վիսկոտ-Օլդրիջի համախտանիշ եւ հիվանդություն՝ ախտորոշումը, կլինիկական դրսեւորումները, բուժման ռազմավարությունը
 63. Հեմոֆիլիաներ, ֆիբինագոյացման գործընթացի խանգարումներ
 64. Ժառանգական հեմոֆիլիաներ՝ տիպերը, ախտորոշումը, կլինիկական դրսեւորումները, բուժումը
 65. Ձեռքբերովի հեմոֆիլիաներ, առաջացման պատճառները
 66. Վիլեբրանդտի հիվանդություն՝ տիպերը, կլինիկական դրսեւորումները, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները
 67. Ֆիզիոլոգիական հակակոագուլյանտներ, նրանց դերը արյան ագրեգատային վիճակի համակարգում
 68. Արյունատար անոթների ախտաբանություն: Հեմոռագիկ վասկուլիտ՝ դասակարգում, ծագումնախտաբանություն
 69. Հեմոռագիկ վասկուլիտի կլինիկական, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները
 70. Ռանդյու-Օսլերի հիվանդություն
 71. Թրոմբոֆիլիաներ, ախտորոշման ժամանակակից մեթոդները, երակային թրոմբոէմբոլիաներ
 72. Իմունային անբավարարություն, դասակարգումը
 73. Սուր լեյկոզների ախտածնության մասին ժամանակակից պատկերացում
 74. Լեյկոզների ախտաբանությունը: Ուռուցքային պրոգրեսսիա
 75. Սուր լեյկոզների տարատեսակների ախտորոշումը և տարբերակումը
 76. Սուր լեյկոզների բուժական ռազմավարության սկզբունքները, նրանց առանձնահատկությունները մանկական հասակում
 77. Սուր լեյկոզների կանխաիմացությունը երեխաների և մեծահասակների համար
 78. Քրոնիկական լեյկոզներ, դասակարգում
 79. Քրոնիկական լեյկոզների ախտածնության մասին ժամանակակից պատկերացումները
 80. Քրոնիկական լեյկոզների ախտաբանական առանձնահատկությունները
 81. Քրոնիկական լեյկոզների տարատեսակների ախտորոշումը և տարբերակումը, մանկական հասակի առանձնահատկությունները
 82. Քրոնիկական միելոլեյկոզ՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը, կլինիկական եւ լաբորատոր առանձնահատկությունները, բուժման ժամանակակից ռազմավարությունը, կանխաիմացությունը
 83. Քրոնիկական լիմֆոլեյկոզ՝ ծագումնախտաբանությունը, դասակարգումը, կլինիկական դրսևորոմները, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները, կանխաիմացությունը
 84. «Թարթչաբջջային» լեյլոզ՝ ծագումնախտաբանությունը, դասակարգումը, կլինիկական դրսևորոմները, ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները, կանխաիմացությունը
 85. Էրիթրեմիա՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը ախտանշային էրիթրոցիտոզներից
 86. Էրիթրեմիայի բուժական ռազմավարության սկզբունքները, կանխաիմացություն
 87. Հոջկինի լիմֆոմա՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը այլ լիմֆոպրոլիֆերատիվ ախտաբանություններից
 88. Հոջկինի լիմֆոմայի բուժական ռազմավարությունը, սկզբունքները, կանխաիմացություն
 89. Լիմֆոմաներ՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը այլ լիմֆոպրոլիֆերատիվ ախտաբանություններից
 90. Լիմֆոմաների բուժական ռազմավարությանը սկզբունքները, կանխաիմացություն
 91. Միելոմային հիվանդություն՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը այլ ախտաբանություններից
 92. Միելոմային հիվանդության բուժական ռազմավարությանը սկզբունքները, կանխաիմացությունը
 93. Թեթև շղթաների հիվանդություններ՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը այլ ախտաբանություններից, բուժական ռազմավարության սկզբունքները, կանխաիմացությունը
 94. Ռիխտերի հիվանդություն՝ ծագումնախտաբանությունը, ախտորոշումը և տարբերակումը այլ ախտաբանություններից, բուժական տակտիկայի սկզբունքները, կանխաիմացությունը
 95. Միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ՝ ծագումնախտաբանությունը, դասակարգումը, ախտորոշումը, բուժման ռազմավարությունը
 96. Սուբլեյկեմիկ միելոզ. միելոֆիբրոզ
 97. Ցիտոստատիկ դեղամիջոցների դասակարգումը: Ցիտոստատիկային հիվանդություն
 98. Ցիտոստատիկային բուժման ժամանակ հանդիպող բարդությունները, կանխարգելումը եւ բուժումը
 99. Ոսկրուղեղի եւ արյունաստեղծ ցողունային բջիջների փոխպատվաստման սկզբունքները, ցուցումները
 100. «Պատվաստն ընդեմ տիրոջ» ռեակցիայի առաջացման պատճառները, կլինիկական դրսեւորումները