Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Специальность
Подсписок
Ռազմադաշտային թերապիա
Вопросы
 1. Ռազմադաշտային թերապիայի առարկան, խնդիրները և բովանդակությունը
 2. Ռազմադաշտային թերապիայի զարգացման պատմությունը
 3. Թերապևտիկ ուղղվածության ժամանակակից մարտական սանիտարական կորուստների կառուցվածքը
 4. Մարտական թերապևտիկ պաթոլոգիայի բնութագիրը
 5. Ցուցաբերվող թերապևտիկ օգնության կազմակերպման դասական սկզբունքները գործող բանակում
 6. Ցուցաբերվող թերապևտիկ օգնության կազմակերպման սկզբունքներն ու առանձ-նահատկությունները տեղային պատերազմների ժամանակ
 7. Թերապևտիկ հիվանդների և ախտահարվածների տեսակավորման ընդհանուր սկզբունքները:
 8. Տարհանման փուլերում հիվանդների ու ախտահարվածներին թերապևտիկ օգնության ցուցաբերումը
 9. Մասնագիտացված թերապևտիկ օգնության կազմակերպումը գործող բանակում
 10. Բժկական փաստաթղաբանություն
 11. Իոնիզացնող ճառագայթների հիմնական տեսակները, նրանց ֆիզիկական և կենսաբանական ազդեցությունը
 12. Իոնիզացնող ճառագայթման չափման միավորները:
 13. Իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությանը պարագայում կարևորագույն կենսամոլեկուլների ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային փոփոխությունները:
 14. Իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը բջջային մակարդակի վրա:
 15. Իոնիզացնող ճառագայթների ազդեցությունը օրգանիզմի կրիտիկական օրգան-հակարգերի վրա:
 16. Ռադիացիոն ախտահարումների դասակարգումը
 17. Սուր ճառագայթային հիվանդության ոսկրածուծային ձևի կլինիկական պատկերը:
 18. Սուր ճառագայթային հիվանդության ծանր ձևերի կլինիկական պատկերը:
 19. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առաջացող հեմատոլոգիական համախտանիշ
 20. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առաջացող հեմոռագիկ համախտանիշ
 21. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առաջացող ինֆեկցիոն բարդությւնների համախտանիշ
 22. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առաջացող ԿՆՀ ֆունկցիոնալ և կառուցվածքային ախտահարման համախտանիշ
 23. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առաջացող էնդոկրին համախտանիշ
 24. Արտաքին համեմատաբար հավասարաչափ ճառագայթումից առաջացած սուր ճառագայթա-յին հիվանդության զարգացման մեխանիզմը
 25. Արտաքին համեմատաբար հավասարաչափ ճառագայթումից առաջացած սուր ճառագայ-թային հիվանդության կլինիկան ախտահարման առաջին շրջանում
 26. Արտաքին համեմատաբար հավասարաչափ ճառագայթումից առաջացած սուր ճառագայ-թային հիվանդության կլինիկան ախտահարման երկրորդ շրջանում
 27. Արտաքին համեմատաբար հավասարաչափ ճառագայթումից առաջացած սուր ճառագայ-թային հիվանդության կլինիկան ախտահարման երրորդ շրջանում
 28. Սուր ճառագայթային հիվանդության ժամանակ առավել հաճախ հանդիպող համախտանիշները, նրանց զարգացման մեխանիզմները
 29. Սուր ճառագայթային հիվանդության առանձնահատկությունները կախված ճառագայթման երկրաչափական ուղղությունից:
 30. Սուր ճառագայթային հիվանդության առանձնահատկությունները նեյտրոնային ճառագայ-թումից
 31. Սուր ճառագայթային հիվանդություն ռադիոակտիվ ամպի հետքի վրա
 32. Սուր ճառագայթային հիվանդության առանձնահատկությունները ներքին ճառագայթումից
 33. Համատեղված և համակցված ռադիացիոն ախտահարումներ
 34. Սուր տեղային ռադիացիոն ախտահարումներ
 35. Սուր ճառագայթային հիվանդության ախտորոշումը և փուլային բուժման սկզբունքները
 36. Սուր ճառագայթային հիվանդության բուժումը առաջին շրջանում
 37. Սուր ճառագայթային հիվանդության բուժումը երկրորդ շրջանում
 38. Սուր ճառագայթային հիվանդության բուժումը երրորդ շրջանում
 39. Սուր ճառագայթային հիվանդության բարդությունները և հետևանքները
 40. Սուր ճառագայթային հիվանդության կանխարգելումը
 41. Ռադիոպրոտեկտորներ
 42. Քրոնիկական ճառագայթային հիվանդության դասակարգումը, զարգացման մեխանիզմը
 43. Քրոնիկական ճառագայթային հիվանդության կլինիկան
 44. Քրոնիկական ճառագայթային հիվանդության բուժումը
 45. Ներքին օրգանների հիվանդությունների դասակարգումը մարտական վնասվածքների ժամա-նակ
 46. Վիրավորների ներքին օրգանների հիվանդությունների բնութագիրը
 47. Շնչառական օրգանների հիվանդությունները մարտական վնասվածքների ժամանակ
 48. Թոքաբորբերի զարգացման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները, բուժումն ու կանխարգելումը մարտական վնասվածքների ժամանակ
 49. Վիրավորների մոտ զարգացող սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները
 50. Վիրավորների մոտ զարգացող երիկամների հիվանդությունները
 51. Վիրավորների մոտ զարգացող աղեստամոքսային համակարգի հիվանդությունները
 52. Վիրավորների մոտ զարգացող արյան համակարգի փոփոխությունները
 53. Վիրավորների ներքին օրգանների հիվանդությունների բուժման և կանխարգելման կազմակերպումը
 54. Պայթյունային ալիքի ազդեցության մեխանիզմը կենդանի օրգանիզմի վրա
 55. Ներքին օրգանների հիվանդությունները պայթյունային ալիքի ազդեցության տակ
 56. Պայթյունային ալիքի ազդեցության տակ զարգացած ներքին օրգանների հիվանդություննե-րի բուժման և կանխարգելման կազմակերպումը
 57. Այրվածքային հիվանդության ախտածագումը
 58. Այրվածքային հիվանդության կլինիկան, զարգացման շրջանները
 59. Ներքին օրգանների հիվանդությունները թերմիկ ախտահարումների ժամանակ
 60. Թոքաբորբերի զարգացման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները բուժումն ու կանխարգելումը թերմիկ ախտահարումների ժամանակ
 61. Ներքին օրգանների հիվանդությունների բուժումն ու կանխարգելումը թերմիկ ախտահարումների ժամանակ
 62. Սուր թունավորումների ախտորոշման սկզբունքները
 63. Սուր թունավորումների հիմնական ախտաբանական համախտանիշները
 64. Նյարդային համակարգի տոքսիկ ախտահարում
 65. Շնչառական համակարգի տոքսիկ ախտահարում
 66. Սրտանոթային համակարգի տոսիկ ախտահարում
 67. Լյարդի և երիկամների տոքսիկ ախտահարումներ
 68. Ջրա-էլեկտրոլիտային և թթվահիմնային բալանսի խանգարումները թունավորումների ժամանակ
 69. Չներծծված թույնի հեռացման միջոցառումները
 70. Ներծծված թույնի հեռացման միջոցառումները
 71. Բուժում հակաթույներով
 72. Ախտածագումային և ախտանշանային բուժում
 73. Անհետաձգելի թերապևտիկ օգնության կազմակերպումը գնդի բուժկետում
 74. Տարբեր էթիոլոգիայի սուր թունավորումների ժամանակ անհետաձգելի օգնության սկզբունքները
 75. Մարտական թունավոր նյութերով ախտահարումների ընդհանուր բնութագիրը
 76. Ցիանիդներով ախտահարումների պաթոգենեզը, կլինիկան և ախտորոշումը, անտիդոտային թերապիայի մեթոդները, հաշվեցուցակային անտիդոտներ, բուժօգնությունը գնդի բուժկետում
 77. Ֆոսֆոր օրգանական թունանյութեր, ազդեցության մեխանիզմը, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը
 78. Մաշկաթարախային թունանյութեր, ազդեցության մեխանիզմը, պաթոգենեզը, կլինիկան և բուժումը
 79. Ածխածնի օքսիդի ազդեցության մեխանիզմը, կլինիկական ձևերը, ախտորոշումը, անհե-տաձգելի օգնությունն ու բուժումը գնդի բուժկետում
 80. Հրթիռային վառելիքի կազմի մեջ մտնող այրվողներ և օքսիդացնողներ, սուր ախտահարում-ների կլինիկան և բուժումը
 81. Ռազմական պոլիկլինիկայի աշխատանքի կազմակերպումը
 82. Գերբարձր հաճախականության ալիքների բնութագիրը
 83. Գերբարձր հաճախականության ալիքների ազդեցության մեխանիզմը:
 84. Գերբարձր հաճախականության ալիքների ազդեցության կլինիկական համախտանիշները
 85. Գերբարձր հաճախականության ալիքների ազդեցության ախտորոշումը, կանխարգելումը
 86. Գերբարձր հաճախականության ալիքների ազդեցության բուժումը:
 87. Պատերազմական ժամանակ ներքին օրգանների հիվանդությունների ծագման, ընթացքի և բուժման ընդհանուր առանձնահատկությունները
 88. Զինծառայողների շնչառական օրգանների հիվանդությունունների առանձնահատկությունները
 89. Զինծառայողների սրտանոթային համակարգի հիվանդությունունների առանձնահատկությունները
 90. Զինծառայողների ոսկրամկանային և շարակցական հյուսվածքի իվանդությունունների առանձնահատկությունները
 91. Զինծառայողների աղեստամոքսային հիվանդությունունների առանձնահատկությունները
 92. Սնուցողական անբավարարություն և հիպովիտամինոզներ
 93. Ներքին օրգանների հիվանդությունների էտապային բուժման կազմակերպումը
 94. Ռազմաբժշկական փորձաքննության էությունն ու խնդիրները
 95. Ռաղմաբժշկական փորձաքննության մարմինները
 96. Բժշկական հետազոտության և ռազմաբժծկական փորձաքննության անցկացման կարգը
 97. Քաղաքացիների բժշկական հետազոտումը նրանց զորակոչային տեղամասերին կցագրելու և պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչելու ժամանակ
 98. Զինապարտների ռազմաբժշկական փորձաքննությունը
 99. Ռազմաուսումնական հաստատությունների դիմորդների ռազմաբժշկական փորձաքննությունը
 100. Զինծառայողների ռազ