Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Նյարդաբանություն, հոգեբուժություն և թմրաբանություն)

Подсписок
Նյարդաբանություն
Вопросы
 1. Շարժողական ուղի. կենտրոնական և ծայրամասային պարալիզ:
 2. Զգացողական ուղի. զգացողական խանգարումների ձևերը և տեսակները:
 3. Տեսաթումբ. անատոմիան, ախտահարման կլինիկան:
 4. Դիմային նյարդ. անատոմիան, ախտահարման մակարդակները:
 5. Ներգանգային երակների և երակային ծոցերի պաթոլոգիան:
 6. Ակնաշարժ նյարդեր. անատոմիան, ախտահարման կլինիկան:
 7. Վեգետատիվ խանգարումների կլինիկան: Վեգետատիվ դիստոնիայի համախտանիշ:
 8. Եռորյակ նյարդ. տարբեր ճյուղերի վնասման ախտանշաբանությունը:
 9. Երկարավուն ուղեղ. բուլբար և պսևդոբուլբար համախտանիշներ:
 10. Ողնուղեղային ինֆարկտ:
 11. Դեմենցիաներ. դասակարգումը:
 12. Ալցհեյմերի հիվանդություն:
 13. Անոթային դեմենցիա:
 14. Ֆրոնտոտեմպորալ դեմենցիա:
 15. Սինկոպե, դասակարգում, ախտորոշում:
 16. Խորեա (Հենտինգտոնի, ծերունական, փոքր):
 17. Ազդրային նյարդի նեյրոպաթիա:
 18. Սիրինգոմիելիա. էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը:
 19. Հեմոռագիկ ինսուլտ. արյունազեղում հիմային կորիզների, ուղեղիկի,վարոլյան կամրջի շրջանում:
 20. Գլխուղեղի թարախակույտ. կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:
 21. Գլխուղեղի ուռուցքների երկրորդային ախտանիշներ:
 22. Սուբարախնոիդալ արյունազեղում (անևրիզմատիկ):
 23. Սուր ցրված էնցեֆալոմիելիտի (կարմրուկային, կարմրախտային, գրիպոզ, ջրծաղիկային) էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը:
 24. Մեծ կիսագնդերի ուռուցքների առաջնային ախտանիշները:
 25. Ներքին պատիճի և ճաճանչաձև պսակի ախտահարման համախտանիշները:
 26. Արյունազեղում՝ պայմանավորված զարկերակա-երակային մալֆորմացիաներով:
 27. Միելիտի էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը:
 28. Հետին գանգափոսի ուռուցքների առաջնային ախտանիշները:
 29. Ուղեղի արյան շրջանառության անցողիկ խանգարում վերտեբրոբազիլյար և կարոտիսային ավազաններում:
 30. Սուր թարախային մենինգիտներ. կլինիկան բուժումը:
 31. Ժառանգական ուղեղիկային դեգեներացիաներ. դասակարգումը, կարճ բնութագիրը:
 32. Հիպերտոնիկ ցերեբրալ կրիզ:
 33. Մենինգիտներ. դասակարգումը, ախտորոշումը:
 34. Մենինգոկոկային մենինգիտ
 35. Լայմի հիվանդություն
 36. Դանդաղ ընթացող նեյրոինֆեկցիաներ
 37. ԿՆՀ-ի ախտահարումը սոմատիկ պաթոլոգիայի ժամանակ
 38. ԿՆՀ-ի ախտահարումը շարաքցային հյուսվածքի ախտահարման ժամանակ
 39. Ֆրիդրեյխի հիվանդություն. պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը:
 40. Ողնուղեղ. անատոմիան:
 41. Բրոուն-Սեկարի համախտանիշ:
 42. Սուր հիպերտոնիկ էնցեֆալոպաթիա:
 43. Սուր լիմֆոցիտար մենինգիտներ. կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:
 44. Ուղեղի ինֆարկտ ուղեղային միջին զարկերակի ավազանում:
 45. Նստանյարդի նեյրոպաթիա:
 46. Ողնուղեղային ամիոտրոֆիաներ (Վերդինգեր-Հոֆմանի, Կուգելբերգ-Վելանդերի, սկապուլոպերոնեալ):
 47. Կողմնային ամիոտրոֆիկ կարծրախտ:
 48. Էպիլեպսիա. Էթիոպաթոգենեզը, հետազոտման մեթոդները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 49. Աֆազիաներ. տարբեր տեսակի աֆազիաների կեղևային ներկայացուցչությունը: Ապրաքսիա:
 50. Գլխուղեղի ինֆարկտª ուղեղաբնում և ուղեղիկում:
 51. Գոտկային վերտեբրոգեն համախտանիշներ:
 52. Միասթենիա և միասթենիկ համախտանիշ. պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, բուժումը:
 53. Ուղեղիկ. անատոմիան, վնասման ախտանիշները:
 54. Գլխուղեղի լակունար ինֆարկտ:
 55. Սուր էնցեֆալիտներ. դասակարգումը, կլինիկան, բուժումը:
 56. Ցրված սկլերոզ. Դասակարգում, էթիոպաթոլոգիա, ախտորոշում:
 57. Դեվիկի համախտանիշ:
 58. Ճակատային և գագաթային բլթեր: Ախտահարման կլինիկան:
 59. Դիսցիրկուլյատոր աթերոսկլերոտիկ էնցեֆալոպաթիա չափավոր կոգնիտիվ խանգարումներով:
 60. Ողնուղեղի ուռուցքների տարբերակիչ ախտորոշման ասպեկտները:
 61. Միգրեն. էթիոպաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան:
 62. Քունքային և ծոծրակային բլթեր. ախտահարման կլինիկան:
 63. Ուղեղային արյան շրջանառության անբավարար մատակարարման սկզբնական դրսևորումները:
 64. Նյարդային համակարգի մակաբուծային հիվանդությունների (նեյրոցիստիցերկոզ, էխինոկոկոզ, տոքսոպլազմոզ) կլինիկան, բուժումը:
 65. Պարանեոպլաստիկ համախտանիշ:
 66. Առաջնային և երկրորդային գլխացավ:
 67. Գլխուղեղի արյունամատակարարումը:
 68. Եռորյակ և լեզվաըմպանային նյարդերի նևրալգիա:
 69. Գլխապտույտ. էթիոլոգիան և պաթոգենեզը:
 70. Ողնուղեղի արյունամատակարարումը:
 71. Ցրված կարծրախտ. տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժումը:
 72. Գլխուղեղի և ողնուղեղի ՄՌՏ հետազոտության սկզբունքները, հետազոտման ցուցումները:
 73. Խաչաձև համախտանիշներ. տեղագրական ախտորոշման նշանակությունը:
 74. Ուղեղի արյան շրջանառության մորֆոֆիզիոլոգիան:
 75. Պարկինսոնի հիվանդություն. էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը:
 76. Պարկինսոնի համախտանիշ:
 77. Պարկինսոն “գումարած” համախտանիշներ:
 78. Էսենցիալ դող, նրա էթիոլոգիան ու տարբերակիչ ախտորոշումը:
 79. Սուր ցրված էնցեֆալոմիելիտ. էթիոպաթոգենեզը, կլինիկան, բուժումը:
 80. Ատաքսիա. տեսակները, տարբերակիչ ախտորոշումը:
 81. Իշեմիկ ինսուլտի պաթոֆիզիոլոգիան:
 82. Սուր ինֆեկցիոն-ալերգիկ պոլինեյրոպաթիա (Գիյեն-Բարրե):
 83. Պրոգրեսիվող մկանային դիստրոֆիաներª Դյուշենի, Բեկկերի, Լանդրուզի-Դեժերինի:
 84. Ֆակոմատոզներ, դասակարգքումը:
 85. Նեյրոֆիբրոմատոզ:
 86. Գիտակցության խանգարման տեսակները
 87. Նեյրոպատիկ ցավ
 88. Դիաբետիկ պոլինեյրոպաթիա
 89. Ալկահոլային էնցեֆալոպաթիա
 90. Հիդրոցեֆալիաների դասակարգումը
 91. Հիդրոցեֆալիների թերապևտիկ և վիրաբուժական բուժումը
 92. Դիմային ցավեր ոչ տրիգեմինալ բնույթի
 93. Սլուդերի ցավային համախտանիշ
 94. Մեյժի ցավային համախտանիշ
 95. Լարվածության տիպի գլխացավեր
 96. Կլաստերային գլխացավեր
 97. Միգրեն
 98. Պրոգրեսիվող բազմաօջախային լեյկոէնցաֆալոպաթիա
 99. CADASIL
 100. Գոտկային պունկցիայի ցուցումները, հակացուցումները, կատարման տեխնիկան