Երևանի պետական համալսարան (Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ)

Вопросы
 1. Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը
 2. Քաղաքականության ծագումը և նրա էությունը
 3. Քաղաքականության և տնտեսության փոխազդեցությունը
 4. Քաղաքագիտության միջառարկայական բնույթը. քաղաքական գիտությունների համակարգը
 5. Քաղաքագիտական հետազոտությունների մեթոդները
 6. Քաղաքագիտության գործառույթները
 7. Քաղաքականության և իրավունքի փոխհարաբերությունները
 8. Մարդու քաղաքական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը ԵՎրոպական կառույցների իրավական ընթացակարգում
 9. Մարդու քաղաքական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության ներպետական իրավական ընթացակարգերը
 10. Քաղաքականություն և էկոլոգիա
 11. Քաղաքական իշխանության էությունը, նրա սուբյեկտը և օբյեկտը
 12. Քաղաքական իշխանության ռեսուրսները
 13. Քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը
 14. Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության տեսակները
 15. Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության ճգնաժամերը
 16. Քաղաքականության սուբյեկտ հասկացությունը
 17. Անհատը որպես քաղաքականության սուբյեկտ
 18. Քաղաքականության սոցիալական սուբյեկտները
 19. Քաղաքականության ինստիտուցիոնալ սուբյեկտները, ԶԼՄ-ները որպես քաղաքականության սուբյեկտ
 20. «Քաղաքական համակարգ» հասկացությունը
 21. Քաղաքական համակարգի կառուցվածքը
 22. Քաղաքական գիտակցությունը որպես քաղաքական համակարգի տարր
 23. Ժամանակակից քաղաքական համակարգի տիպերը
 24. Քաղաքական համակարգի գործառույթները
 25. ՀՀ երրորդ հանրապետության քաղաքական համակարգը
 26. Պետության ծագման մասին հիմնական քաղաքագիտական հայեցակարգերը
 27. Պետության հիմնական տարրերը և հատկանիշները
 28. Պետության գործառույթները
 29. Պետությունների տարածքային կազմակերպման կառուցվածքները
 30. Իրավական պետություն և նրա հիմնարար սկզբունքները
 31. Իրավական պետության հատկանիշներն ու գործառույթները
 32. Քաղաքական ռեժիմ հասկացությունը
 33. Դեմոկրատական քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը
 34. Տոտալիտար /ամբողջատիրական/ քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը
 35. Ավտորիտար քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը
 36. Քաղաքացիական հասարակության տեսական ակունքները
 37. Քաղաքացիական հասարակության առաջացման պատմական նախադրյալները
 38. Քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքը
 39. Քաղաքացիական հասարակության մասին ժամանակակից տեսակետները և նրա բնութագրական հատկանիշները
 40. Քաղաքացիական հասարակության գործառույթները
 41. Քաղաքական կուսակցություն հասկացության սահմանման հիմնական հայեցակարգերը արդի քաղաքագիտության մեջ
 42. Քաղաքական կուսակցության էությունը և հատկանիշները
 43. Ոչ դասական /պատմական/ կուսակցությունները հին և միջին դարերում
 44. Դասական կուսակցությունների նախատիպերը բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում
 45. Դասական /զանգվածային/ կուսակցությունների ընդհանուր բնութագիրը
 46. Զանգվածային կուսակցությունների տիպերը 19-րդ դարի վերջերին և 20-րդ դարի առաջին կեսին
 47. Ժամանակակից քաղաքական կուսակցությունների գործառույթները
 48. Քաղաքական կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը
 49. Ժամանակակից կուսակցությունների տիպավորման մեթոդներն ու չափանիշները
 50. Քաղաքական կուսակցությունների տիպերն ըստ կազմակերպական կառուցվածքների
 51. Քաղաքական կուսակցությունների տիպերն ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության
 52. Քաղաքական կուսակցությունների տիպերն ըստ գաղափարա-քաղաքական ուղղվածության և քաղաքական կուրսի
 53. Ժամանակակից կուսակցությունների տիպերն ըստ գործունեության մեթոդների և քաղաքական դաշտում զբաղեցրած տեղի
 54. Կուսակցական համակարգ հասկացությունը և կուսակցական համակարգերի տիպաբանությունը
 55. Միակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիր
 56. Երկկուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
 57. Բազմակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը և դրա դրսևորման արդի ձևերը
 58. Պարտոգենեդի գործընթացը և բազմակուսակցության հաստատումը ՀՀ-ում 1998-2008
 59. Կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը ՀՀ-ում և քաղաքական կուսակցությունների մասին 2002թ. օրենքը
 60. «Ճնշման խմբեր» հասկացությունը
 61. «Ճնշման խմբերի» գործունեության միջոցները և մեթոդները
 62. «Ճնշման խմբերի» գործառույթները
 63. «Ճնշման խմբերի» տիպաբանությունը
 64. Քաղաքական էլիտա /ընտրախավ/ հասկացությունը
 65. Քաղաքական էլիտայի կառուցվածքը
 66. Քաղաքական էլիտայի առաջացման նախադրյալները
 67. Քաղաքական էլիտայի գործառույթները
 68. Քաղաքական լիդերության հասկացությունը
 69. Քաղաքական լիդերության հիմնական տեսությունները
 70. Քաղաքական լիդերության առաջացման նախադրյալները
 71. Քաղաքական լիդերության գործառույթները
 72. Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը
 73. Ընտրությունների էությունը և նշանակությունը
 74. Մեծամասնական ընտրական համակարգը
 75. Համամասնական ընտրական համակարգը
 76. Ընտրական գործընթացի հիմնական փուլերը
 77. Խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները և կուսակցությունները Հայաստանում 1998-2017թ.թ./
 78. ՌԴ-ի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 79. Մեծ Բրիտանիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 80. ԱՄՆ-ի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները. կուսակցությունների ընտրական բնույթը /169-175/
 81. Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 82. ԳՖՀ-ի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 83. Իտալիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 84. Իսպանիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 85. Ճապոնիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 86. Թուրքիայի կուսակցական համակարգն ու քաղաքական կուսակցությունները
 87. «Քաղաքական կոնֆլիկտ» հասկացությունը
 88. Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ ծագումն ու զարգացման փուլերը /դինամիկան/
 89. Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ լուծման երեք իրական մեխանիզմները և հակամարտող կողմերի վրա ազդեցության միջոցները
 90. Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ տիպաբանությունը
 91. Էթնոքաղաքական կոնֆլիկտները
 92. Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ գործառույթները
 93. Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ կառավարման ռազմավարությունը և լուծման ձևերն ու մեթոդները
 94. «Քաղաքական գործընթաց» հասկացությունը և նրա տիպերը
 95. Քաղաքական գործընթացի հիմնական փուլերը
 96. Քաղաքական գործընթացի կառավարումը. քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման գործընթացը
 97. Միջազգային քաղաքականություն. նրա օբյեկտներն ու սուբյեկտները
 98. Միջազգային քաղաքականության իրավական հիմքերն ու սկզբունքները
 99. Քաղաքական գլոբալացում, նրա էությունն ու հիմնախնդիրները
 100. «Ժողովրդավարություն» հասկացության ժամանակակից հայեցակարգերը
 101. Ժողովրդավարացումը և քաղաքական արդիականացումը
 102. «Քաղաքական մշակույթ» հասկացությունը և նրա կառուցվածքը
 103. Քաղաքական մշակույթի տիպաբանությունը
 104. Քաղաքական սոցիալականացումը
 105. Քաղաքական մասնակցությունը, նրա ձևերն ու մոդելները
 106. Քաղաքական իմիջ հասկացությունը և նրա սահմանումները
 107. Քաղաքական իմիջի օրենքները