Հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի գունանիշ բաղադրիչներով դարձվածքների զուգադրական ուսումնասիրությունը

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Дата защиты
Завершено

2001

Подтверждено