Կանխենթադրույթի տեսությունները 1970-90-ական թվականների անգլոամերիկյան լոզվաբանության մեջ

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Дата защиты
Завершено

2007

Подтверждено