Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա)

Подсписок
Հողաշինարարություն, հողային կադաստր
Вопросы
 1. ՀՀ հողային ֆոնդի դասակարգումը ըստ նպատակային նշանակության քանակական և որակական վերլուծությունը:
 2. Հողաշինարարության սահմանումը, հողաշինարարական գիտության կառուցվածքը, հողային հաշվեկշռի կազմումը, սեփականության ձևերը:
 3. Համախմբվածության գործակիցը, հողօգտագործման արդյունավետ մակերես, միջին կշռային հեռավորության որոշումը, որպես արդյունավետ հողօգտագործման կազմակերպման պայման:
 4. Հողօգտագործման թերությունները և դրանց վերացման ուղիները հողերի սեփականաշնորհման պայմաններում:
 5. Խախտված հողերի վերականգնում(ռեկուլտիվացիա) և նրա իրականացման հաջորդականությունը:
 6. Հողաշինարարական նախագծերի տեսակները և նրանց մշակման հաջորդականությունը:
 7. Միջտնտեսային հողաշինարարության էությունը, բազմամյա տնկարկների տարածքի հողաշինարարական կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
 8. Հողերի հարթագծումը հորիզոնական և թեք հարթության տակ:
 9. Հողային աշխատանքների ծավալների հաշվարկը հողերի հարթագծման ժամանակ, փոխակրման միջին կշռային հեռավորության որոշումը:
 10. Կուլտուրտեխնիկական աշխատանքների բովանդակությունը և նրա նշանակությունը:
 11. ՀՀ տարածքի կադաստրային շրջանացում, կադաստրի ձևերը, նշանակությունը, հողերի դասակարգման և խմբավորման սկզբունքները:
 12. Հողերի որակական գնահատում:Հողագիտական , երկրաբուսաբանական հետազոտությունների նյութերի օգտագործումը հողերի որակական հաշվառման ժամանակ:
 13. Հողերի տնտեսական գնահատում, հողային կադաստրի վարման նշանակությունը հողերի պահպանման և բերրիության բարձրացման, հողային հարաբերությունների կարգավորման գործում:
 14. Հողերի տնտեսական գնհատման մեթոդները, սկզբունքները և բովանդակությունը
 15. Անշարժ գույքի կադաստրային գնահատման բովանդակությունը:
 16. Ուղղաձիգ հանույթ, նիվելիրային դասեր և ընթացքներ
 17. Ռելիեֆի պատկերման եղանակները, հորիզոնականներով լուծվող խնդիրներ
 18. Հողերի արժեքային գնահատումը, հողի գինը և նշանակությունը շուկայական հարաբերություններում:
 19. Երկրի ձևը և նրա չափերը, աշխարհագրական կոորդինատներ:
 20. Հատակագիծ, քարտեզ, պրոֆիլ, մասշտաբներ և նրանց ճշտությունը:
 21. Գծերի կողմնորոշումը, միջօրեականների մերձեցման անկյուն, ազիմուտային, դիրեկցիոն, ռումբային անկյունները և նրանց կապը:
 22. Հանույթի տեսակները և եղանակները:Գեոդեզիայում ընդունված կոորդինատային համակարգ: Գծերի չափումը և նրանց ճշտությունը:
 23. Գեոդեզիայի ուղիղ և հակադարձ խնդիրներ, փակ և բաց բազմանկյան գագաթների կոորդինատների հաշվարկումը:Ուղղաձիգ հանույթ, նիվելիրային դասեր և ընթացքներ
 24. Հասկացողություն գեոդեզիական ցանցերի մասին, հանույթային ցանցերի կապակցումը բարձր դասերի և կարգերի ցանցերի կետերի հետ:
 25. Էլեկտրոնային տախեոմետրերի աշխատանքի սկզբունքները: Հողաշինարարությունում կատարվող գեոդեզիական աշխատանքների տեսակները և դրանց ճշտության բարձրացման ուղիները, հողամասի մակերեսի որոշման եղանակները և ճշտությունը:
 26. Ոռոգման անհրաժեշտության հիմնավորումը:
 27. Ոռոգման նպատակներն ու խնդիրները:
 28. Ոռոգման համար օգտագործվող ջրաղբյուրները, ջուր վերցնելու եղանակները և պահանջները ոռոգման ջրի նկատմամբ:
 29. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ոռոգման ռեժիմի սահմանումը:
 30. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գումարային ջրասպառումը և որոշման մեթոդիկան:
 31. Ոռոգման և ջրման նորմերի սահմանումը և որոշումը:
 32. Հիդրոմոդուլի գրաֆիկի կազմումն ու կոմպլեկտավորումը:
 33. Ոռոգման համակարգերի դասակարգումը, համակարգի կառուցվածքը և տարրերը:
 34. Ոռոգման բաց ջրանցքների կոնստրուկցիան, ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի սահմանումը:
 35. Ոռոգման ջրանցքների հիդրավլիկական հաշվարկը:
 36. Ոռոգման համակարգերում նախագծվող կառուցվածքներն ու դրանց ֆունցիաները:
 37. Ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքը, հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 38. Ջրի կորուստների տեսակները ոռոգման ջրանցքներից, դրանց որոշումը և պայքարի միջոցառումները:
 39. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի մակերեսային եղանակով ոռոգման գործընթացի գնահատումը:
 40. Անրևացմամբ ոռոգման եղանակի սկզբունքները, կիրառման պայմանները և հաշվարկը:
 41. Կաթիլային ոռոգման եղանակի սկզբունքները, կիրառման պայմանները և հաշվարկը:
 42. Ենթահողային ոռոգման եղանակի կիրառման պայմաններն ու առանձնահատկությունները:
 43. Ոռոգումը գրունտային ջրերով:
 44. Ոռոգման հատուկ տեսակները և բովանդակությունը:
 45. Աղուտ և ալկալի հողերի մելիորացիան:
 46. Աղակալված հողերի կապիտալ լվացում, լվացման նորմի և ժամկետների որոշումը:
 47. Չորացման ( ցամաքեցման) համակարգի կառուցվածքը, ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 48. Հողի խոնավության որոշման, չափման մեթոդները: Հողում խոնավության պաշարի որոշումը:
 49. Դրենաժային և մակերեսային հոսքի մոդուլների սահմանումը և որոշումը:
 50. Հողի ջրային էրոզիայի առաջացման պատճառները և հակաէրոզիոն հիդրոտեխնիկական միջոցառումների կիրառումը:
 51. Հասկացություն հողի և դրա բերրիության մասին, բերրիության տեսակները և բարձրացման ուղիները:
 52. Հողառաջացնող մայրատեսակները, դրանց կարգաբանումը: Հողի հանքային մասի առաջացումը:
 53. Ապարների հողմահարման գործընթացը, հողմահարման ձևերը: Հողմահարման դերը հողառաջացման գործում:
 54. Հողի մեխանիկական կազմը, դրա կարգաբանումը և դերը հողի հիմնական հատկությունների ձևավորման գործում:
 55. Հողագոյացման գործընթացի էությունը: Կենդանի օրգանիզմների դերը հողառաջացման գործում:
 56. Հողի հումուսը, դրա քանակական ու որակական կազմը: Հումուսի դերը հողագոյացման և հողի բերրիության ստեղծման գործում:
 57. Հասկացություն բուսական ֆորմացիաների մասին, դրանց խմբավորումները և դերը հողագոյացման գործընթացում:
 58. Հողի պրոֆիլի ձևավորումը և դրա մորֆոլոգիական (ձևաբանական) հատկանիշները:
 59. Հողային լուծույթը, դրա դերը բույսի կյանքում և գյուղատնտեսական նշանակությունը:
 60. Հողային լուծույթի հիմնական հատկությունները և դրանց կարգավորման ուղիները: Հողի բուֆերականությունը:
 61. Հողի ստրուկտուրան, դրա ագրոնոմիական նշանակությունը: Ստրուկտուրայի առաջացման գործոնները և քայքայման պատճառները:
 62. Ջրի ձևերը հողում, շարժման օրենքները, մատչելիությունը բույսերի համար:
 63. Հողի ջրային հատկությունները, դրանց բարելավման միջոցառումները:
 64. Հողակազմող գործընթացի գործոնները: Վ.Դոկուչաևի ուսմունքը հողակազմող գործընթացի գործոնների մասին:
 65. ՀՀ բնահողային գոտիները և հիմնական հողային տիպերը:
 66. Կիսաանապատային գորշ հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 67. Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 68. Աղուտ-ալկալի հողերը, առաջացման պայմանները, մելիորացիան:
 69. Սևահողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 70. Շագանակագույն հողերը, առաջացման պայմանները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 71. Անտառային դարչնագույն հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատ-կությունները:
 72. Անտառային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները:
 73. Քարքարոտ և ճահճային հողերի մելիորացման առանձնահատկությունները:
 74. Հողի էրոզիան, դրա տեսակները, պայքարի միջոցառումները:
 75. Հողային կադաստր և դրա բաղկացուցւչ մասերը: Հողային կադատրի դերը արդյունավետ հողօգտագործման հարցում:
 76. Գյուղատնտեսական բույսերի կյանքի պայմանները, անհրաժեշտ գործոնները և դրանց կանոնավորումը:
 77. Գիտական երկրագործության օրենքները և դրանց բացահայտումը:
 78. Հողի ջրային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 79. Հողի օդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 80. Հողի ջերմային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 81. Հողի սննդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 82. Հասկացություն մոլախոտային բուսականության մասին, դրանց հասցրած վնասը, կենսաբանական առանձնահատկությունները:
 83. Մոլախոտերի դասակարգումը:
 84. Մակաբույծ մոլախոտերը և պայքարը դրանց դեմ:
 85. Մոլախոտերի հաշվառման մեթոդները, քարտեզագրումը:
 86. Մոլախոտերի դեմ պայքարի նախազգուշական միջոցառումները:
 87. Մոլախոտերի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցառումները:
 88. Մոլախոտերի դեմ պայքարի քիմիական եղանակը:
 89. Հողի մշակման գիտական հիմունքները և խնդիրները:
 90. Հողի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները:
 91. Հողի հիմնական և մակերեսային մշակման եղանակներն ու ձևերը:
 92. Ջրային և հողմային էրոզիայի ենթակա հողերի մշակման առանձնահատկությունները: Հողի մշակման նվազեցումը և դրա ագրոտնտեսական հիմնավորումը:
 93. Բույսերի հաջորդականության անհրաժեշտության պատճառները:
 94. Ուսմունք ցանքաշրջանառության մասին, անհերթափոխ ցանքեր, մոնոկուլտուրա:
 95. Ցելերը, դրանց դասակարգումը և դերը որպես նախորդ:
 96. Ցանքաշրջանառությունների դասակարգումը:
 97. Միջանկյալ մշակաբույսերը ցանքաշրջանառություններում:
 98. Երկրագործության համակարգերը և դրանց պատմական զարգացումը:
 99. Ոռոգվող հողերի մշակման առանձնահատկությունները:
 100. Մշակաբույսերի գնահատումը որպես նախորդ: