Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Գյուղատնտեսական կենդանիների բուծում. կերակրման և անասնաբուծության տեխնոլոգիա)

Вопросы
 1. Տավարի նախնիների ու ցեղակիցների բնութագրումը:
 2. Ընտանեցման ընթացքում տավարի կրած փոփոխությունները:
 3. Տավարի աճն ու զարգացումը և դրանց օրինաչափությունները։
 4. Կովերի կաթնային մթերատվությունը։
 5. Կովերի կրծի ձևաբանական և ֆունկցիոնալ հատկությունները։
 6. Կաթնային մթերատվության վրա ազդող գործոնները:
 7. Համահարաբերակցական կապը կաթնային մթերատվության ցուցանիշների միջև։
 8. Տավարի մսային մթերատվությունը։
 9. Տավարի մսային մթերատվության վրա ազդող գործոնները։
 10. Տավարի մթերատու երեք ուղղության ցեղերի յուրաքանչյուրից մեկի բնութագիրը։
 11. Տավարի մատղաշի աճի պլանավորումն ու աճեցման կազմակերպումը։
 12. Մատղաշի աճի հաշվառման եղանակները։
 13. Կովերի պահվածքի եղանակներն ու համակարգերը։
 14. Կովերի կիթը, կաթի նախնական մշակումն ու հանձվող կաթի նկատմամբ պահանջները։
 15. Մսային տավարաբուծության առանձնահատկությունները։
 16. Տավարի նախրի վերարտադրությունը։
 17. Տավարի նախրի կառուցվածքը և շարժը։
 18. Տավարի բոնիտավորումը։
 19. Արտադրող ցուլերի գնահատումը կաթնատու և կաթնա-մսատու տավարաբուծությունում։
 20. Տոհմային աշխատանքը տավարաբուծությունում։
 21. Հասկացություն կերի մասին: Կերատեսակների դասակարգումն ու բնութագիրը:
 22. Կանաչ զանգվածի պահածոյացման ձևերը և տեխնոլոգիան:
 23. Կոպիտ կերի պատրաստման և պաշարման տեխնոլոգիական պահանջները:
 24. Հատիկային կերատեսակների նախապատրաստումը կերակրելու համար:
 25. Հասկացություն համակցված կերի մասին: Համակցված կերերի տեսակները։
 26. Կերակրման նորման, որպես սննդարար նյութերի պահանջի ապահովման պայման:
 27. Հասկացություն կերաբաժինների մասին: Կերաբաժինների հաշվեկշռումը։
 28. Տավարի կերակրման առանձնահատկությունները:
 29. Ոչխարի կերակրման առանձնահատկությունները:
 30. Խոզերի կերակրման առանձնահատկությունները:
 31. Ձիերի կերակրման առանձնահատկությունները:
 32. Թռչունների կերակրման առանձնահատկությունները:
 33. Ճագարների ու մորթատու գազանների կերակրման առանձնահատկությունները:
 34. Կերերի սննդարարության հասկացությունը։
 35. Կերատեսակների մարսելիությունը:
 36. Հասկացություն կերի էներգետիկ (ընդհանուր) սննդարարության մասին:
 37. Հասկացություն կերի պրոտեինային սննդարարության մասին:
 38. Կերի հանքային սննդարարությունը:
 39. Կերերի համալիր գնահատումը:
 40. Պրոտեինի պահանջի ապահովման ուղիները անասնապահությունում:
 41. Ոչխարների և այծերի ծագումը, կենսաբանական առանձնահատկությունները։
 42. Ոչխարների համակազմվածքը և արտակազմվածքը:
 43. Ոչխարների աճն ու զարգացումը։
 44. Հասկացություն բրդի մասին:
 45. Բուրդ և բնական ու արհեստական համանման հումքի տեխնիկական և տեխնոլոգիական տարբերությունները:
 46. Ոչխարների մաշկի ձևաբանական կազմը և բրդաթելի առաջացման և աճի կենսաբանական հիմունքները:
 47. Գեղմը և նրա տարրերի առաջացման նշանակությունը:
 48. Ճարպաքրտինքը, քանակական և որակական գնահատումը։
 49. Բրդի ֆիզիկա- տեխնիկական և տեխնոլոգիական հատկությունները:
 50. Ոչխարամսի ձևաբանական և քիմիական կազմը:
 51. Ոչխարամսի և այծամսի արտադրության տեխնոլոգիան և մատղաշամսի ավելացման ուղիները:
 52. Ոչխարի և այծի կաթ:
 53. Գառնենիներ: Գառնենիների հիմնական տեխնոլոգիական հատկությունները և դրանց գնահատումը:
 54. Ոչխարների և այծերի ցեղերը։
 55. Ոչխարների հոտի վերարտադրությունը։
 56. Ճագարների մթերատվությունը:
 57. Ճագարների ցեղերի դասակարգումը ըստ մթերատվության ուղղության, խոշորության և մազածածկի երկարության:
 58. Ճագարների պահվածքը:
 59. Ճագարների հոտի վերարտադրման հիմունքները:
 60. Ճագաևների կերակրումը։
 61. Խոզերի տնտեսական և կենսաբանական հիմնական առանձնահատկությունները։
 62. Խոզերի հավասարակշռության սթրեսային խնդիրները:
 63. Խոզերի համակազմվածքը, արտակազմվածքը և ներքնակազմվածքը։
 64. Խոզերի ծագումը: Խոզերի ցեղերը:
 65. Խոզերի արդյունավետ կերակրման և ջրամատակարարման հիմունքները, կերի բազայի կազմակերպումը:
 66. Խոզերի բուծման մեթոդները, ծիների ցիկլային-խմբային սիստեմները: Խոճկորների փուլային աճեցումը։
 67. Խոզերի պահվածքի ձևերը: Տեխնոլոգիական նորմաները:
 68. Խոզերի հոտի վերարտադրության կազմակերպման տեխնոլոգիան:
 69. Վարազների նախապատրաստումը զուգավորման՝ հասակը և կենդանի զանգվածը։
 70. Խոզերի սեռական ցիկլը: Սերմնավորման ժամկետները և հաճախականությունը:
 71. Մերուների ծնի նախապատրաստումը և անցկացումը:
 72. Ծծկեր խոճկորների, մորից անջատված և վերանորոգման մատղաշի աճեցման տեխնոլոգիան:
 73. Մորից անջատված խոճկորների աճեցման տեխնոլոգիական։
 74. Խոզերի բտման տեսակները և տեխնոլոգիան։
 75. Թռչունների ծագումը, կենսաբանական առանձնահատկությունները արտակազմվածքը և համակազմվածքը:
 76. Ձվագոյացման պրոցեսը, ձվատվության ցիկլը, ինտերվալը և ռիթմիկայնությունը:
 77. Ձվի ձևաբանական և քիմիական կազմը:
 78. Թռչնի մսային մթերատվությունը: Բրոյլեր ճտերի և հասակավոր թռչունի մսի արտադրությունը։
 79. Թռչունների վերարտադրող ունակությունը:
 80. Գյուղատնտեսական թռչունների տեսակները, ցեղերը և կրոսները:
 81. Տոհմային աշխատանքը թռչնաբուծությունում:
 82. Գյուղատնտեսական թռչունների Ճտահանությունը:
 83. Ինկուբացիոն ձվերին ներկայացվող հիմնական պահանջները:
 84. Հավերի ձվերի ինկուբացիայի ռեժիմը: Սաղմի զարգացման Ֆիզիոլոգիան: Ձվերի կենսաբանական ստուգումը։
 85. Թռչունների կերակրման առանձնահատկությունները:
 86. Ձվի արտադրության տեխնոլոգիան։
 87. Ածան հավերի արդյունավետ օգտագործման ժամկետները:
 88. Ձիերի ծագումը և էվոլյուցիայի ընթացքում կրած փոփոխությունները:
 89. Ձիերի արտակազմվածքի, համակազմվածքի և ներքնակազմվածքի առանձնահատկությունները կապված տնտեսական տիպի հետ։5
 90. Ձիերի արտադրողականությունն իջեցնող արտակազմվածքային արատներն ու թերությունները:
 91. Ձիերի շարժման բնական և արհեստական ձևերը:
 92. Ձիերի վերարտադրությունը: Ձիասպորտ և ազգային խաղեր:
 93. Ձիերի ցեղերի տնտեսական դասակարգումը, բնութագրումը։
 94. Ձիերի բանող հատկությունները։ Դրանց կերակրումը և օգտագործման տեխնոլոգիան։
 95. Ձիերի կաթնային և մսային մթերատվությունը:
 96. Ձիերի երամակային և ախոռային պահվածքի ձևերը:
 97. Ձիասպորտ և ազգային խաղեր:
 98. Ձիերի թույրը և նշանները:
 99. Մտրուկների աճեցման տեխնոլոգիան ձիերի պահվածքի տարբեր սիստեմների դեպքում:
 100. Մորթատու գազանների կենսաբանական և տնտեսական առանձնահատկությունները և բուծումը ոչ ազատ պայմաններում:
 101. Գազանների նախապատրաստումը զուգավորման և կիրառման տեխնիկան։
 102. Գազանների սպանդի տեխնիկան և գազանամորթու նախնական մշակումը։