ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն (Բարձրամոլեկուլային միացություններ)

Вопросы
 1. Բարձրամոլեկուլային և ցածրամոլեկուլային միացությունների հիմնական տարբերությունները
 2. Պոլիմերների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները
 3. Պոլիկոնդենսում: Պոլիկոնդենսման տեսակները. գծային և եռաչափ պոլիկոնդենսում
 4. Վինիլային մոնոմերների ռեակցիոնունակության կախվածությունը նրանց կառուցվածքից և այլ գործոններից
 5. Պոլիմերների բարձր էլաստիկ վիճակը
 6. Պոլիկոնդենսման միջոցով պոլիմերների ստացման հիմնական քիմիական ռեակցիաները
 7. Պոլիմերման իրականացման գործնական մեթոդները
 8. Ամորֆ պոլիմերների կառուցվածքի պատկերացումները /ապակիներ, էլաստոմերներ. Հալույթներ և հեղուկ բյուրեղներ/
 9. Պոլիկոնդենսման արգասիքների ազդեցությունը մոլեկուլային զանգվածի վրա ֆունկցիոնալության, մոնոֆունկցիոնալ խառնուրդների և կողմնային ռեակցիաների ազդեցությունը
 10. Կարևորագույն բնական և սինթետիկ պոլիմերներ
 11. Պոլիմերների բյուրեղական վիճակը: Պոլիմերների բյուրեղականության աստիճանի որոշումը ֆիզիկական մեթոդներով: Պոլիմերների փխրունության կետը
 12. Պոլիկոնդենսումը հալույթում, լուծույթում և ֆազերի բաժանման սահմանում
 13. Պոլիմերների ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները, ֆազային վիճակները
 14. Միջմոլեկուլային ուժեր և մակրոմոլեկուլների փաթեթավորումը: Պոլիմերների պլաստիֆիկացում և ներքին պլաստիֆիկացում
 15. Հավասարակշռված և ոչ հավասարակշռված պոլիկոնդենսում: Հավասարակշռված պոլիկոնդենսման օրինաչափությունները
 16. Պոլիմերների քիմիական փոխարկումները
 17. Ռելաքսացիոն երևույթները դեֆորմացիայում և ռելաքսացիայի ժամանակի սպեկտրները
 18. Գծային պոլիկոնդենսման կինետիկան: Պոլիկոնդենսման կատալիզատորներ
 19. Պոլիմերների էլեկտրական հատկությունները
 20. Ապակենման վիճակ: Պոլիմերային ապակիների առանձնահատկությունները
 21. Համապոլիկոնդենսում, միջֆազ պոլիկոնդենսում, պոլիկոնդենսում լուծույթում, էմուլսիայում և պինդ վիճակում
 22. Գծային, ճյուղավորված, եռաչափ, հարթ բարձրամոլեկուլային միացություններ և նրանց առանձնահատկությունները
 23. Մածուցիկ – հոսուն վիճակ: Բյուրեղական պոլիմերների մեխանիկական հատկությունները: Պոլիմերների հարվածային ամրությունը
 24. Պոլիէթիլեն: Էթիլենի պոլիմերման համար օգտագործվող հարուցիչները և կատալիզատորները: Բարձր, միջին և ցածր ճնշումների տակ պոլիէթիլենի ստացումը
 25. Բարձրամոլեկուլային միացությունների ստրուկտուրացումը
 26. Կոմպոզիցիոն պոլիմերային նյութեր: Լցոնված պոլիմերներ: Պոլիմերային նանոկոմպոզիտներ
 27. Պոլիպրոպիլեն և պոլիիզոբուտիլեն: Ստացման եղանակները
 28. Վուլկանացումը և նրա իրականացման եղանակները տարբեր պոլիմերների դեպքում
 29. Պոլիմերման տեսակները. ռադիկալային, իոնական և իոն-կոորդինացիոն պոլիմերացում
 30. Պոլիվինիլքլորիդ և պոլիվինիլիդենքլորիդ, ստացման եղանակները: Պոլիվինիլֆտորիդ, պոլիտետրաֆտորէթիլեն, պոլիտրիֆտորքլորէթիլեն, պոլիվինիլիդենֆտորիդ
 31. Մակրոմոլեկուլների լուծույթները
 32. Ռադիկալային պոլիմերացում: Ռադիկալային պոլիմերման կինետիկա
 33. Վինիլացետատի սինթեզի մեթոդները: Պոլիվինիլացետատի ստացման եղանակները
 34. Ֆլորի-Հագինսի տեսությունը
 35. Ռադիկալային պոլիմերման մեխանիզմը: Ռադիկալային համապոլիմերում: Ռադիկալային համապոլիմերման կինետիկա
 36. Պոլիվինիլսպիրտ: Ստացման եղանակները, օկտագործման բնագավառները
 37. Լուծույթում պոլիմերի վիճակի հավասարում
 38. Համապոլիմերների բաղադրության հավասարումը
 39. Պոլիացետալներ. պոլիվինիլֆորմալ, պոլիվինիլբուտիրալ: Ակրիլաթթվի, մեթակրիլաթթվի և նրանց ածանցյալների պոլիմերներ
 40. Մակրոմոլեկուլների չափսերը լուծույթում և առաձգականության գնահատումը
 41. Մոնոմերների հարաբերական ռեակցիոնունակությունը: Մոնոմերների կառուցվածքի և ռեակցիոնունակության կապը: Տեղակալիչի տարածական ազդեցությունը և զուգորդման ազդեցությունները
 42. Քլորոպրենի ստացումը ացետիլենի և բուտադիենի հիման վրա; քլորոպպրենի պոլիմերումը
 43. Պոլիմերների մոլեկուլային կշռի որոշման մեթոդներ
 44. Ռադիկալային պոլիմերման ինհիբիտորներ և կարգավորիչներ: Պոլիմերում՝ օքսիդա-վերականգնիչ շղթայի սկիզբ, շղթայի աճ, շղթայի փոխանցում և խզում
 45. Քլորոպրենային կաուչուկների հատկությունները օգտագործման բնագավառում
 46. Միջին կշռային և միջին թվային մոլեկուլային զանգվածներ
 47. Շղթայական և աստիճանական պոլիմերում, նրանց առանձնահատկությունները
 48. Բուտադիենի և իզոպրենի տարածականոնավոր պոլիմերումը
 49. Պոլիմերի մոլեկուլային զանգված և պոլիմերման գործակից
 50. Աստիճանական պոլիմերում
 51. Պոլիստիրոլ: Պոլիստիրոլի ստացման եղանակները: Ստիրոլի պոլիմերում
 52. Բարձրամոլեկուլային միացությունների պոլիդիսպերսությունը
 53. Պոլիմերման իրականացումը զանգվածում, լուծույթում, սուսպենզիայում, էմուլսիայում, պինդ ֆազում
 54. Ակրիլոնիտրիլի, բուտադիենի և ստիրոլի եռկոմպոնենտ համապոլիմերներ: Պոլիամիդներ. անիդ, կապրոն, էնանտ
 55. Պոլիմերների հատկությունների կախվածությունը մոլեկուլային զանգվածից և պոլիդիսպերսությունից
 56. Իոնական պոլիմերում և համապոլիմերում: Իոնական պոլիմերման տեսակները. կատիոնային և անիոնային պոլիմերում
 57. Կարբամիդային և մելամինմրջնալդեհիդային պոլիմերներ, պոլիմիզանյութեր, պոլիէսթեր, պոլիէսթերուրետաններ
 58. Մակրոմոլեկուլների լուծույթների օսմոտիկ ճնշումը և մոլեկուլային զանգվածի որոշումը օսմոմետրիկ եղանակով
 59. Կատիոնային պոլիմերում: Անիոնային պոլիմերում: Իոնական կատալիզատորների տեսակները և նրանց ընտրության սկզբունքները
 60. Պոլիզուգորդված պոլիմերների սինթեզը, նրանց քիմիական և մոլեկուլային կառուցվածքը: Պոլիզուգորդված պոլիմերներ. պոլիացետիլեն, պոլիանիլին, պոլիֆենիլենվինիլեն, պոլիթիոֆեն եւ այլն, իրենց էլեկտրոնային կառուցվածքը
 61. Լույսի ցրումը պոլիմերների լուծույթների միջով և պոլիմերների միջին կշռային մոլեկուլային զանգվածի որոշումը
 62. Կենդանի շղթաներ և անիոնային պրոցեսներում շղթաների սահմանափակման ռեակցիաները
 63. Պոլիմերներ քիմիական եւ էլեկտրաքիմիական մոդիֆիկացում (դոպացում)
 64. Նոսր լուծույթների մածուցիկությունը:Բերված և բնութագրական մածուցիկություն
 65. Իոն-կոորդինացիոն պոլիմերում: Իզոտակտիկ, սինդիոտակտիկ և եռիզոտակտիկ պոլիմերներ
 66. Պոլիմերանալոգ և ներմոլեկուլային փոխարկումներ: Պոլիմերների քայքայումը: Քայքայման պրոցեսների տեսակները
 67. Մածուցիկաչափությունը որպես միջին մածուցիկության և մոլեկուլային զանգվածի որոշման եղանակ
 68. α- Օլեֆինների և դիենների պոլիմերումը հետերոգեն կոմպլեքսային մետաղօրգանական /Ցիգլեր-Նատտա/ կատալիզատորների ներկայությամբ
 69. Միջմոլեկուլային ռեակցիաներ և եռաչափ ցանցերի գոյացումը: Կաուչուկների վուլկանացումը
 70. Մակրոմոլեկուլների դիֆուզիան լուծույթներում: Մոլեկուլային զանգվածի որոշումը դիֆուզիոն եղանակով
 71. Ալդեհիդների պոլիմերում: Օրգանական օքսիդների և ցիկլոացետալների պոլիմերումը
 72. Ջերմառեակտիվ պոլիմերներ: Քիմիական պատվաստում և բլոկ-համապոլիմերացում
 73. Մոլեկուլային զանգվածի որոշումը էբուլիոսկոպիկ և կրիոսկոպիկ եղանակներով
 74. Ցիկլիկ սիլիցիումօրգանական և այլ էլեմենտօրգանական միացությունների պոլիմերումը
 75. Պոլիմերների հետազոտման ֆիզիկական եղանակները: Սպեկտրոսկոպիա: ԻԿՍ կիռարումը պոլիմերների կառուցվածքի պարզաբանման համար
 76. Մակրոմոլեկուլների սեդիմենտացիան: Սեդիմենտացիոն հավասարակշռություն: Մոլեկուլային զանգվածի որոշումը սեդիմենտացիոն եղանակով
 77. Ռադիացիոն- քիմիական պոլիմերման յուրահատկությունները հեղուկ և պինդ ֆազերում
 78. Ռադիոսպեկտրոսկոպիա, ԷՊՌ, էլեկտրոնների ապալոկալացումը պոլիզուգորդված պոլիմերներում
 79. Պոլիէլեկտրոլիտներ, իզոէլեկտրիկ և իզոիոնական կետեր
 80. Գլիկոլների և դիիզոցիանատների միգրացիոն համապոլիմերումը
 81. Կառուցվածքային անալիզ, ռենտգենային ճառագայթների դիֆրակցիա պոլիմերներում: Ջերմագրաֆիկական անալիզ: Պոլիմերների ջերմամեխանիկական անալիզի եղանակը