Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն)

Подсписок
Հին և միջին դարերի հայ գրականություն (5-18-րդ դարեր)
Вопросы
 1. Գրերի գյուտի ստեղծման պատմական նախադրյալները:
 2. Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» աշխատությունը:
 3. Ոսկեդարի հայ գրականության հիմնական ուղղություններն ու ժանրերը:
 4. Հայ պատմագրության միջազգային արժեքը:
 5. Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» պատմական ու մշակութային արժեքը:
 6. Վարքն ու վկայաբանությունը Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմության» մեջ:
 7. Փ.Բուզանդի «Հայոց պատմության» կերպարային համակարգը:
 8. Բանահյուսական հատվածները Բուզանդի երկում:
 9. Փ.Բուզանդի «Հայոց պատմության» գեղարվեստական արժանիքները:
 10. Մ.Խորենացու «Հայոց պատմությունը» որպես քննական երկ, նրա պատմական արժեքն ու աղբյուրները:
 11. Խորենացիագիտության զարգացման շրջանները:
 12. Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության» գեղարվեստական հատվածները:
 13. Մ.Խորենացու «Հայոց պատմության» կապը ժողովրդական բանահյուսության հետ:
 14. Եղիշեի «Վարդանանց պատմության» պատմական ու գրական արժանիքները:
 15. Եղիշեի աշխարհայացքը:
 16. Վարդան Մամիկոնյանի և Վասակ Սյունեցու կերպարների համեմատական բնութագիրն ըստ Եղիշեի:
 17. Եղիշեի պատմության վերջին՝ յոթերորդ գլուխը:
 18. Ղազար Փարպեցու «Հայոց պատմությունը»:
 19. Ղազար Փարպեցու «Թուղթը»:
 20. Հովհան Մանդակունու ճառերի ճանաչողական նշանակությունը:
 21. Սեբեոսի երկի պատմական արժեքն ու վիպական հատվածները:
 22. Հովհան Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմությունը»:
 23. Դավթակ Քեչթողի «Ողբ ի մահն Ջևանշիրի մեծի իշխանին» քերթվածը:
 24. Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմությունը»:
 25. Թովմա Արծրունու «Արծրունյաց տան պատմություն» երկի պատմական արժեքը:
 26. Թովմա Արծրունու պատմության կապը «Սասնա ծռեր» էպոսի հետ:
 27. Անանուն Արծրունու պատմության գեղարվեստական արժանիքները և Գագիկ Արծրունու կերպարը:
 28. Մ.Կաղանկատվացու «Աղվանից աշխարհի պատմությունը»:
 29. Ստեփանոս Ասողիկի «Տիեզերական պատմության» ճանաչողական արժեքը:
 30. Գրիգոր Նարեկացու կյանքը և նրա արտացոլումը հիշատակարաններում և ժողովրդական ավանդություններում:
 31. Գրիգոր Նարեկացու գրական ժառանգության ընդհանուր բնութագիրը:
 32. Գրիգոր Նարեկացին նորարար:
 33. ԳրիգորՆարեկացու տաղերն ու գանձերը:
 34. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» երկի միստիկական բնույթը:
 35. Կյանքի և մահվան, հոգու և մարմնի պրոբլեմները «Մատյան ողբերգության» երկում:
 36. «Մատյան ողբերգության» երկի փիլիսոփայական, աստվածաբանական հիմքերը:
 37. Արիստակես Լաստիվերցու պատմությունը:
 38. Հովհաննես Իմաստասեր Սարկավագը որպես մանկավարժ ու մշակութային գործիչ:
 39. Հովհաննես Սարկավագի «Բան իմաստութեան» երկը:
 40. 40.Ներսես Շնորհալու կյանքն ու գործունեությունը:
 41. Ն.Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրական» երկի ճանաչողական արժեքը:
 42. Ն.Շնորհալու հանելուկները և գրական նոր ժանրերն ու լեզվական նորարարությունները:
 43. Ն.Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» քերթվածը:
 44. Ն.Շնորհալու «Հիսուս որդի» քերթվածը:
 45. Ն.Շնորհալու «Վիպասանութիւն» երկի պատմական արժեքը:
 46. Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրքը»:
 47. Մխիթար Գոշը հայ առակագրության հիմնադիր:
 48. 48.Վարդան Այգեկցու «Աղվեսագիրքը» և Նիկողայոս Մառի ուսումնասիրությունը նվիրված հայ առակագրին:
 49. Վարդան Այգեկցու առակների թեմատիկ բազմազանությունը:
 50. Ֆրիկի կյանքը, Տիրայր եպիսկոպոսի «Ֆրկի դիվանը» աշխատությունը:
 51. Ազգային խնդիրները Ֆրիկի բանքերում:
 52. Ֆրիկը կյանքի անարդարությունների մասին:
 53. Ֆրիկի կրոնական քերթվածները:
 54. Ֆրիկի տաղերի արվեստը:
 55. Կոստանդին Երզնկացու գրական հայացքները:
 56. Հոգու և մարմնի հակամարտությունը ըստ Կոստանդին Երզնկացու:
 57. Վարդի և բլբուլի այլաբանությունն ըստ Կոստանդին Երզնկացու:
 58. Կոստանդին Երզնկացու՝ արևի և լույսի բանքերի այլաբանական իմաստը:
 59. Կոստանդին Երզնկացին սիրո երգիչ:
 60. Հովհաննես Թլկուրանցին սիրո երգիչ:
 61. Հովհաննես Թլկուրանցու խոհական տաղերը:
 62. Հովհաննես Թլկուրանցու վիպական տաղերը:
 63. Մկրտիչ Նաղաշի տաղերի բովանդակային շերտերը:
 64. Մկրտիչ Նաղաշի` պանդխտությանը նվիրված տաղերը:
 65. Մկրտիչ Նաղաշի «Վասն ագահութեան» քերթվածը:
 66. Վարդի և բլբուլի այլաբանությունն ըստ Գրիգորիս Աղթամարցու:
 67. Կյանքի և մահվան, հոգու և մարմնի խնդիրները «Ամէն առաւոտ և լոյս» քերթվածում:
 68. Գրիգորիս Աղթամարցին սիրո երգիչ:
 69. Նահապետ Քուչակը սիրո երգիչ:
 70. Քուչակյան հայրենների խնդիրը հայ բանասիրության մեջ:
 71. Ն.Քուչակի պանդխտության հայրենները:
 72. Ն.Քուչակի խոհական հայրենները:
 73. Նաղաշ Հովնաթանը սիրո երգիչ:
 74. Նաղաշ Հովնաթանի երգիծական ոտանավորները:
 75. Նաղաշ Հովնաթանը խնջույքի և ուրախության երգիչ:
 76. Հայ գրականության հիմնական զարգացումները 17-18-րդ դարերում:
 77. Լուսավորական շարժման սկզբնավորումը 18-րդ դարում:
 78. Պաղտասար Դպրի տաղերը:
 79. Պետրոս Ղափանցին բանաստեղծ:
 80. Սայաթ-Նովայի կյանքը:
 81. Սայաթնովագիտության սկզբնավորումն ու հետագա ընթացքը:
 82. Օտարազգի հայագետները Սայաթ-Նովայի խաղերի մասին:
 83. Սայաթ-Նովան սիրո երգիչ :
 84. Սայաթ-Նովան իր ապրած ժամանակի մասին:
 85. Սայաթ-Նովայի խաղերի հումանիզմը և նրանց արվեստը:
 86. Մամիկոնյան սպարապետները Բուզանդի երկում:
 87. Հայրենների ժանրային առանձնահատկությունները:
 88. Բուսական աշխարհը Գոշի առակներում:
 89. Վարդան Այգեկցու առակավոր ճառերը:
 90. Մ.Խորենացու ,,Թուղթ առ Սահակ Արծրունի,, երկը: