Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Բժշկական նշանակության սարքեր, համակարգեր, արտադրատեսակներ)

Вопросы
 1. Կենսաբժշկական ճարտարագիտությունում կիրառվող նյութերը և դրանց մեխանիկական հատկությունները
 2. Հյուսվածք-կենսանյութ փոխազդեցությունները
 3. Արյան և պրոտեինների (սպիտակուց) փոխազդեցությունները
 4. Կենսանյութի իմպլանտացիայից հետո վերքի բուժման ընթացքը. մետաղական կորոզիա, կենսանյութի քայքայում և ներծծում, իմունոգեն
 5. Հյուսվածքի վերականգնումը կենսաբանական պահանջների կանոններով ստեղծված կենսանյութերով
 6. Մեխատրոնային մոդուլների նախագծման դրույթները, դրանց գործառույթը և կառուցվածքը
 7. Մեխատրոնային մոդուլների կառուցավորման մեթոդաբանությունը և դասակարգումը
 8. Շարժման մոդուլներ, մեխատրոնային շարժման մոդուլներ, ինտելեկտուալ մեխատրոնային մոդուլներ, դրանց բաղադրիչները և օրինակները
 9. Էլեկտրամեխանիկական կերպափոխիչներ. անկյունային և գծային շարժման էլեկտրաշարժիչներ
 10. Շարժման կերպափոխիչներ. ատամնաձողային, մոլորակային, ալիքայինատամնավոր փոխանցումների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները
 11. Շարժման կերպափոխիչների կինեմատիկական և ուժային վերլուծությունը
 12. Գլորման և սահքի պտուտակային փոխանցումներ, դիֆերենցիալ և ինտեգրալ պտուտակային փոխանցում, կինեմատիկական և երկրաչափական հաշվարկը
 13. Դիրքի, տեղափոխության և արագության տվիչներ
 14. Միաչափ և բազմաչափ վիբրացիաների և վազող ալիքային դեֆորմացիաների գրգռումը
 15. Վիբրացիաների կերպափոխումը անընդհատ շարժման
 16. Շեղ հարվածներով գործող վիբրաշարժիչներ, ալիքային վիբրաշարժիչներ, ազատության մի քանի աստիճանով վիբրաշարժիչներ
 17. Ալիքային սկզբունքով գործող, ծավալային մղմամբ և համատեղված վիբրաշարժաբերով պոմպեր
 18. Հեղուկների վիբրացիոն փոշարարներ
 19. Մոնոմորֆ և բիմորֆ պյեզաշարժաբերներով միաչափ, երկչափ և բազմաչափ սկաներների կառուցվածքները, հաշվարկային մոդելները և բնութագրերը
 20. Օրթոդոնտիկ սարքերի մշակման էվոլյուցիան և նախագծման կենսամեխանիկական տեսակետները
 21. Կարկասազսպանակային օրթոդոնտիկ սարքերի դասակարգումը, դրանց հիմնական տարրերը
 22. Կարկասազսպանակային օրթոդոնտիկ սարքերի կենսամեխանիկան
 23. Ատամի համընթաց տեղաշարժի ապահովման պայմանները
 24. Ատամնային շարքի ուղղման համար անհրաժեշտ կարկասազսպանակային օրթոդոնտիկական սարքի կենսամեխանիկական նախագծումը
 25. Ստորին ծնոտի սագիտալ տեղաշարժման և վերին կողմնային ատամների միաժամանակյա համընթաց տրանսվերսալ տեղափոխման եղանակը
 26. Դիստալ, մեզիալ, խաչված և բաց կցվածքների բուժման համար կիրառվող կարկասազսպանակային օրթոդոնտիկ սարքերը
 27. Մեխանիզմների դինամիկական վերլուծություն, շարժման հավասարումներ, դինամիկական վերլուծության կինետոստատիկայի մեթոդը
 28. Մեխանիզմների օղակների իներցիայի ուժերի հավասարակշռումը, պտտվող օղակների ստատիկ և դինամիկ հավասարակշռումը
 29. Մեխանիզմների օպտիմալ նախագծման մեթոդները
 30. Դինամիկական համակարգերի օպտիմալ նախագծումը
 31. Ոչ գծային ծրագրավորման խնդիրները օպտիմալ նախագծման դեպքում
 32. Արհեստական վերջույթների մեխանիզմները, դասակարգումը, ուժային հարաբերակցությունները մեխանիզմներում
 33. Արհեստական վերջույթների մեխանիզմների շարժման հավասարումները, բաց շղթայի կետերի տեղափոխման օրինաչափությունները
 34. Արհեստական վերջույթներում ընկրկելիության պայմանների ապահովումը, բաց շղթաների հավասարակշռման պայմանները, դինամիկան և հաշվարկի տեսությունը
 35. Կենսապրոթեզներ, դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը, օգտագործվող նոր նյութերը և տեխնոլոգիաները
 36. Կենսապրոթեզների նախագծումը, պատրաստումը և փորձարկումը
 37. Վերջույթների ժամանակակից պրոթեզներ, դրանց պատրաստման տեխնոլոգիաները, բաղադրամասերը, աշխատանքի սկզբունքը, հավաքման առանձնահատկությունները
 38. Կենսապրոթեզներում կիրառվող քայլքի կինեմատիկական ռեժիմները, կռահման բլոկը, աշխատանքի սկզբունքը
 39. Մեխանիկական պրոթեզներ, դրանց տեսակները, առաջադրվող հիմնական պահանջները, քայլքի կինեմատիկան
 40. Սրտի կառուցվածքը, աշխատանքը, գեներատորային հանգույցները և դրանց գործառույթները
 41. Սրտային 12 դասական արտածումները և դրանց գրանցման եղանակները
 42. Էլեկտրասրտագիրը (ԷՍԳ) և դրա վերլուծությունն ըստ ատամիկների ու հատվածների
 43. Սրտի հաղորդականության խախտումը և ԷՍԳ դրսևորումները
 44. Սրտի հիպերտրոֆիան (գերաճ) և նրա ԷՍԳ դրսևորումները
 45. Ստենոկարդիա` դասակարգումը և ԷՍԳ դրսևորումները
 46. Սրտամկանի ինֆարկտը և դրա բացահայտման եղանակները
 47. Տախիկարդիա` դասակարգումը և ԷՍԳ առանձնահատկությունները, առիթմիայի առաջացման մեխանիզմները
 48. Բջջի կազմությունը, Na և K պոմպերի աշխատանքը, գործողության պոտենցիալի առաջացման մեխանիզմը, բացարձակ ռեֆրակտոր վիճակները և թաղանթի ընտրողականությունը
 49. Նեյրոնները, դրանց տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները
 50. Սրտախթանիչների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները
 51. Սրտախթանիչների տեղադրման տեխնիկան, առանձնահատկությունները, առաջադրվող պահանջները
 52. Սրտի ձայները, աղմուկները, տոները, գրանցման և չափման մեթոդները
 53. Աուսկուլտացիայի, էխոսրտագրի և էլեկտրասրտագրի էլեկտրոդները
 54. Կիսաէլեմենտի լիցքը, իզոպոտենցիալ գծի դրեյֆը, դրա առաջացման պատճառները
 55. Դասական 12 արտածումների միացման էլեկտրական սխեմաները
 56. Կենսաուժեղարարների առանձնահատկությունները, սինֆազ աղմուկներ, աղմուկների դեմ պայքարի ձևերը
 57. Ինտրոսկոպիա, պատկերի հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները և դրանց սահմանումները
 58. Պատկերի շարժունակություն, ինտենսիվություն, դետալացում, աշխատանքային դաշտ, գույն, իներցիականություն, աղմուկ, ազդանշան
 59. Ջերմային պատկերներ, դրանց ստացման մեթոդները և գնահատման ցուցանիշները
 60. Ռենտգենյան պատկերներ, դրանց ստացման մեթոդները և գնահատման ցուցանիշները
 61. Շնչառություն
 62. Արտաքին և ներքին շնչառություն
 63. Արյան ճնշում, արյան հոսք, ձախ փորոքի և աորտայի ճնշման կորագիծը, երակներն ու զարկերակները և դրանց տեսակները
 64. Արյան ճնշման չափման սարքերը և մեթոդները
 65. Էլեկտրասրտագրիչներ. դրանց տեսակները, կառուցվածքային սխեմաները, հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները
 66. Մկանագրերի, ուղեղագրերի և էլեկտրասրտագրերի առանձնահատկությունները
 67. էլեկտրասրտագրի շեղումները, ռիթմի խանգարման տեսակները
 68. Դեֆիբրիլյատորների աշխատանքի սկզբունքը և տեխնիկական ցուցանիշները
 69. Էնդոսկոպիկ սարքերի տեսակները, դրանց առաջադրվող հիմնական պահանջները, գնահատման ցուցանիշները
 70. Ինտրոսկոպիկ սարքերի տեսակները ըստ կառուցման (հաջորդական և զուգահեռ) սկզբունքների և պատկերի ստացման ձևերը
 71. Ուլտրաձայնի ազդեցության ձևերը կենսաօբյեկտների վրա
 72. Կենսաբժշկական ակուստաէլեկտրոնային սարքեր
 73. Դիալիզի սարքավորումների տարատեսակները, աշխատանքի սկզբունքները, պարամետրերը
 74. Արհեստական արյունաշրջանառության սարքավորումների հիմնական տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները, օքսիգենատորների տեսակները
 75. Արհեստական տեսողության սարքերի աշխատանքի սկզբունքները
 76. Արհեստական լսողության սարքերի աշխատանքի սկզբունքները
 77. Շնչառական ուղիների պարամետրերի չափումը և չափման սարքերը
 78. Ինգալյատորներ, նարկոզի ապարատներ, արհեստական շնչառության սարքեր
 79. Քոմփյութերային տոմոգրաֆների աշխատանքի սկզբունքը և տեխնիկական հիմնական ցուցանիշները
 80. Արյան ճնշման մոնիթորինգի ձևերը
 81. Կատետրները և դրանց տեղադրման տեխնիկան
 82. Անընդմեջ հսկման սարքերի անհրաժեշտությունը, հսկման ցուցանիշները, առանձնահատկությունները, տեսակները
 83. Կենսաուժեղարարներ, դիֆերենցիալ ուժեղարարի աշխատանքի սկզբունքը և հիմնական պարամետրերը. Օպերացիոն ուժեղարարի հիմնական պարամետրերը, կառուցվածքը և սխեմաները
 84. Տրիգերների դասակարգումը (RS, D, JK, T, M-S), ֆունկցիոնալ սխեմաները և աշխատանքի սկզբունքները
 85. Հաշվիչների դասակարգումը, աշխատանքի սկզբունքը
 86. Ռեգիստորների տեսակները և աշխատանքի սկզբունքները
 87. Շիֆրատորներ և դեշիֆրատորներ
 88. Դրանց աշխատանքի սկզբունքը և տարատեսակները Մուլտիպլեքսորներ և դեմուլտիպլեքսորներ
 89. Դրանց աշխատանքի սկզբունքը և տարատեսակները
 90. Թիվ-անալոգային փոխակերպիչների աշխատանքի սկզբունքը, տարատեսակները
 91. R-2R գումարիչի հաշվարկը և նրա առավելությունները R, 2R, 4R… գումարիչների նկատմամբ
 92. Անալոգաթվային փոխակերպիչների տեսակները, աշխատանքի սկզբունքները և բնութագրերը
 93. Միկրոպրոցեսորի կառուցվածքը և բաղադրամասերը
 94. Միկրոպրոցեսորի աշխատանքի սկզբունքը, առանձնահատկությունները և բնութագրերը
 95. Միկրոպրոցեսորների ճարտարապետությունը, բաղադրամասերը՝ թվաբանական հանգույց, ընդհանուր օգտագործման ռեգիստորներ
 96. Հրամանի ընթերցման և կատարման, գործընթացի կառավարման, հրամանի հասցեի ձևավորման հանգույցները, տվյալների, հասցեների և կառավարման մայրուղիները
 97. Միկրոպրոցեսորի հրամանների համակարգը, դասակարգումը
 98. Միկրոպրոցեսորի հրամանների հասցեագրման եղանակները, ձևաչափերը
 99. Միկրոկոնտրոլերների ֆունկցիոնալ կառուցվածքը, ներքին ապարատային օժանդակ հանգույցները
 100. RISC կոնտրոլերների առանձնահատկությունները
 101. Աղմուկները կենսաուժեղարարնեում, դրանց նվազարկման մեթոդները և սխեմատեխնիկական լուծումները