Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հեռահաղորդակցական ցանցեր, սարքավորումներ և համակարգեր)

Вопросы
 1. Ազդանշան և տեղեկատվություն, ազդանշան և աղմուկ
 2. Ազդանշանների տարատեսակները
 3. Ազդանշանի տարածումը միջավայրում
 4. Կապուղու բնութագիրը
 5. Ազդանշանի աղավաղումը կապուղում, հաղորդման պայմանները
 6. Ազդանշանի մոդուլացման տարատեսակները` ամպլիտուդա-իմպուլսային, լայնա-իմպուլսային, փուլա-իմպուլսային մոդուլացում
 7. Կոդավորման և ապակոդավորման սկզբունքները
 8. Անալոգաթվային (ԱԹՓ) և թվաանալոգային (ԹԱՓ) փոխակերպումները
 9. Տեղեկատվական ազդանշանների և աղմուկների սպեկտրները
 10. Կոտելնիկովի թեորեմը
 11. Ազդանշանի հաղորդումը դետերմինացված և պատահական կապուղիներով
 12. Կապուղու մաթեմատիկական մոդելը
 13. Մարկովյան մոդել
 14. Ազդանշանների ինֆորմացիոն բնութագրերը
 15. Ինֆորմացիայի թվային հաղորդման հիմունքները
 16. Ինֆորմացիայի քանակական գնահատումը
 17. Էնտրոպիան և դիսկրետ աղբյուրի արագագործությունը
 18. Դիսկրետ կապուղու թողունակությունը
 19. Աղմուկներով կապուղու կոդավորման թեորեմը, Շենոնի պայմանները
 20. Էնտրոպիան և անընդհատ աղբյուրի արագագործությունը
 21. Անընդհատ կապուղու թողունակությունը
 22. Հաղորդանքների կոդավորման հիմունքները
 23. Կոդերի դասակարգումը և բնութագրումը
 24. Անհավասարաչափ արդյունավետ կոդեր
 25. Աղմուկակայուն կոդավորում
 26. Գծային բլոկային կոդեր
 27. Սիստեմատիկ կոդերի տարատեսակները
 28. Բազմուղի կապը բնութագրող հիմնական հասկացությունները և սահմանումները
 29. Բազմուղի կապի համակարգերի կառուցվածքային սխեմաները
 30. Օրթոգոնալ ֆունկցիաներ
 31. Գծայնորեն անկախ ֆունկցիաներ
 32. Օրթոգոնալ և գծայնորեն անկախ ազդանշանների տարանջատումը
 33. Վերջավոր էներգիայով և վերջավոր հզորությամբ ազդանշանների տարանջատումը
 34. Երկկողմ կապուղու կառուցումը
 35. Դիֆերենցիալ համակարգ
 36. Հաճախականային տարանջատմամբ (ՀՏ) բազմուղի կապի համակարգ
 37. Կապուղային ազդանշանների ձևավորման եղանակները
 38. Կապուղու ընդհանրական սխեման
 39. Խմբի ձևավորումը
 40. Խմբի սպեկտրը
 41. Մուլտիպլեքսոր և դեմուլտիպլեքսոր
 42. Վիճակագրական մուլտիպլեքսավորում
 43. Մուլտիպլեքսավորման և դեմուլտիպլեքսավորման սարքեր և սարքավորումներ
 44. Աղմուկների առաջացումը բազմուղի կապի գծերում
 45. Սեփական, մթնոլորտային և արդյունաբերական աղմուկներ
 46. Ազդանշանների աղավաղումը կապի գծերում
 47. Ամպլիտուդա-հաճախականային և փուլա-հաճախականային աղավաղումներ և շտկման եղանակները
 48. Ժամանակային տարանջատմամբ բազմուղի կապի համակարգ
 49. Ամպլիտուդաիմպուլսային մոդուլացում
 50. Անընդհատ ազդանշանի դիսկրետացում և քվանտացում
 51. Իմպուլսա-կոդային մոդուլացում (ԻԿՄ)
 52. Աղմուկի առաջացումը ԻԿՄ-ի դեպքում
 53. Աղմուկի գնահատումը և նվազեցման եղանակները
 54. ԻԿՄ ազդանշանի սպեկտրը
 55. Խմբերի ձևավորումը ԻԿՄ համակարգում
 56. Տակտերի և ցիկլերի ձևավորում
 57. ԻԿՄ համակարգերի սարքեր և սարքավորումներ
 58. Գեներատոր, մոդեմ, կոդեկ, բաշխիչ, ռեգեներատոր
 59. Ազդանշանների, ըստ ձևի տարանջատմամբ, բազմուղի կապի համակարգ
 60. Կոդային տարանջատմամբ բազմուղի կապի համակարգ
 61. Կոմբինացված տարանջատմամբ բազմուղի կապի համակարգ
 62. Կամայական մատչելիության ասինքրոն-հասցեային համակարգ
 63. Ուոլշի և Ռադեմախերի ֆունկցիաները
 64. Բարքերի կոդը
 65. Դիսկրետ ազդանշանների տարրերի գրանցումը, սկիզբը, վերջը, տևողությունը
 66. Թվային ազդանշանի սինքրոնացում
 67. Տակտային սինքրոնացում
 68. Սինքրոնացման բաց և փակ եղանակները
 69. Ցիկլային սինքրոնացում, գերցիկլեր
 70. Անկախ աղբյուրների ազդանշանների ժամանակային համաձայնեցումը
 71. Իզոքրոն, պլեզիքրոն համակարգեր
 72. Ասինքրոն կապի կառուցման եղանակները, առավելությունները և թերությունները
 73. Հետադարձ կապը և դրա դերը թվային համակարգերում
 74. Դասակարգումներ և սահմանումներ
 75. Հետադարձ կապով ազդանշանի սպասումով համակարգ, դրա սխեման և ժամանակային դիագրամը
 76. Հետադարձ կապով ինֆորմացիայի հաջորդաբար հաղորդման եղանակը, դրա սխեման և դիագրամը
 77. Ընդունված ճշգրիտ ինֆորմացիայի կուտակման եղանակը
 78. Հետադարձ կապով ինֆորմացիայի վերահաստատման եղանակը, սխեման, դիագրամը
 79. Հետադարձ կապով ինֆորմացիոն համակարգ
 80. Տարատեսակները, առավելությունները և թերությունները
 81. Կոմուտացման եղանակները. խաչաձև կոմուտացում, կապուղու կոմուտացում, հաղորդանքի կոմուտացում, փաթեթների կոմուտացում, հիբրիդ կոմուտացում
 82. Ժամանակային դիագրամները
 83. Ինֆորմացիայի բաշխվածությունը տարբեր տիպի կոմուտացումների ժամանակ
 84. Փաթեթների կոմուտացման դեյտագրամային և վիրտուալ կապուղիների ձևավորումը
 85. Ազդանշանային ահազանգման համակարգի դերը
 86. Բաց համակարգերի փոխազդեցության հիերարխիան, փորձանմուշային մոդելը, մակարդակները
 87. Արձանագրությունները և ինտերֆեյսերի տեսակները
 88. Ֆիզիկական մակարդակ
 89. Լծորդման սարքավորումներ, X.21 արձանագրություն, մոդեմներ
 90. Կապուղային մակարդակ
 91. Արձանագրությունները` HDLC և այլն
 92. Ցանցային մակարդակ
 93. X.25 արձանագրությունը
 94. Frame Relay տեխնոլոգիան
 95. Ցանցերի դասակարգումն ըստ նշանակության
 96. Ցանցերի կառուցվածքը և բաղկացուցիչ մասերը
 97. Կոմուտացման կենտրոն, հանգույց
 98. Հաղորդման կենտրոն, դրա բնութագրերը
 99. Վերջնակետեր (թերմինալներ), խտացուցիչներ, բնութագրերը
 100. Կապի գծեր, տեսակները, բնութագրերը
 101. Ուժեղարարներ, ռեգեներատորներ, ռետրանսլյատորներ, երթուղիչներ (routers), մուտքեր (gateways), կամուրջներ և դրանց բնութագրերը
 102. Ցանցերի տեսակները
 103. Հեռագրային ցանց, տվյալների հաղորդման ցանց
 104. Մուլտիմեդիա
 105. Առաջնային և երկրորդային ցանցեր
 106. Ընդհանուր օգտագործման ցանցեր
 107. Մասնագիտացված ցանցեր
 108. Գերատեսչային ցանցեր
 109. Սահմանափակ տարածքների և ծառայությունների LAN ցանցեր
 110. Հեռահաղորդակցական ցանցերի հիմնական բնութագրերը
 111. Բեռնվածք, մուտքային հոսք, արտադրողականություն, սպասարկման որակ և ժամանակ, թողունակություն, հուսալիություն, հավաստիություն
 112. Թվային ցանցերի մոդելները
 113. Կենդալի մոդելը
 114. Թվային ցանցերի տոպոլոգիան
 115. Տոպոլոգիայի վերլուծություն, նախագծում, օպտիմալացում
 116. Ինֆորմացիայի պաշտպանությունը թվային ցանցերում
 117. Պաշտպանության ապարատային և ծրագրային եղանակները
 118. Ցանցերի ընդարձակում և գերընդարձակում
 119. Գլոբալ ցանցեր, ինտերնետ
 120. Էլեկտրամագնիսական տատանումներ, ալիքներ, դրանց տարածումը միջավայրում
 121. Ռադիոալիքների դասակարգումը, դրանց տարածման առանձնահատկությունները մթնոլորտում
 122. Մոդուլացման եղանակները
 123. Գաղափար QAM, QPSK, OFDM տեխնոլոգիաների մասին
 124. Առավելությունները և թերությունները
 125. Հաղորդող և ընդունող անտենաներ, ռադիոկապուղի
 126. Բարձր և գերբարձր հաճախականային ռադիոկապի սարքեր
 127. Շարժական կապ, շարժական կապի ցանցեր
 128. Բջջային ցանցեր
 129. Փաթեթների հաղորդման DECT, GPRS տեխնոլոգիաները
 130. 2G, 3G, 4G և 5G ստանդարտներ
 131. Արբանյակային կապ, արբանյակային կապուղի
 132. Կապի արբանյակների տեսակները, գեոստացիոնար և ցածր ուղեծրերով արբանյակներ
 133. Գաղափար IRIDIUM և GLOBALSTAR համակարգերի մասին
 134. Ռադիոռելեային կապ
 135. Գծերի կառուցման առանձնահատկությունները
 136. Տարբեր հաճախականությունների օգտագործումը
 137. Ռադիոլոկացիայի և ռադիոնավիգացիայի սկզբունքները
 138. Գաղափար GPS և ГЛОНАСС համակարգերի մասին
 139. Թվային հեռուստատեսություն
 140. Մալուխային և բջջային հեռուստատեսության զարգացման հեռանկարները
 141. Ինտերակտիվ հեռուստատեսություն
 142. Օպտիկական մանրաթելեր
 143. Ազդանշանի տարածումը
 144. Տարատեսակները
 145. Հիմնական բնութագրերը
 146. Օպտիկական կապի էլեկտրոնային բաղադրիչները
 147. Ընդունիչ, հաղորդիչ կիսահաղորդչային սարքեր
 148. Կրկնակի հետերակառուցվածքով լազերներ
 149. Հաղորդիչ օպտոէլեկտրոնային մոդուլ, ընդունիչ օպտոէլեկտրոնային մոդուլ, կրկնիչներ և ուժեղարարներ
 150. Հաղորդալարային, օպտիկական և ռադիոկապի ցանցերի փոխադարձ ինտեգրումը
 151. Ցանցային տեխնոլոգիաների զարգացման հեռանկարները, «խելացի» ցանցեր, վիրտուալ ցանցեր
 152. Անտենաներ
 153. Հիմնական բնութագրերը
 154. Անտենային բնութագրերի չափման մեթոդները
 155. Կապի բնագավառում կիրառվող գծային անտենաների տեսակները
 156. Հայելային անտենաներ
 157. Անտենային ցանցեր և համակարգեր