Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Ավտոմատացման համակարգեր)

Специальность
Вопросы
 1. Կառավարում, կառավարման համակարգեր, ավտոմատացված կառավարման համակարգեր, դրանց դասակարգումը, կառուցման հիմնական սկզբունքները։
 2. Կառավարում, կառավարման համակարգեր, ավտոմատացված կառավարման համակարգեր, դրանց ապահովումներն ու ենթահամակարգերը։
 3. Համակարգային մոտեցում։ Համակարգային մոտեցման սկզբունքները: Համակարգատեխնիկայի հիմնական հասկացությունները:
 4. Նախագծման գործընթացի կառուցվածքը: Նախագծման հիերարխիկ կառուցվածքը և մակարդակները: Նախագծման փուլերը:
 5. Նախագծման ավտոմատացման ժամանակ օգտագործվող մոդելների և պարամետրերի դասակարգումը: Տիպային նախագծային ընթացակարգերը:
 6. Ավտոմատացված նախագծման համակարգեր և դրանց տեղն այլ ավտոմատացման համակարգերում:
 7. Համալիր ավտոմատացված համակարգեր: Կառավարման համակարգերը համալիր ավտոմատացված համակարգերի կազմում: Գործավարության ավտոմատացված համակարգեր:
 8. Ավտոմատացված նախագծման համակարգերի կառուցվածքը, տարատեսակները: CAE, CAD, CAM համակարգերը, բնութագրերը: CALS տեխնոլոգիան:
 9. Ավտոմատացված նախագծման համակարգերի կառուցվածքը, տարատեսակները: CAE, CAD, CAM համակարգերը, բնութագրերը: CALS տեխնոլոգիան:
 10. Տեխնիկական ապահովման կառուցվածքը, դրան ներկայացվող պահանջները: Ավտոմատացման համակարգերի աշխատանքային տեղերի սարքավորումները:
 11. Քոմփյութերային համակարգերը ավտոմատացման համակարգերում: Վերջույթային սարքավորումներ (տերմինալներ): Տեխնոլոգիական գործընթացների կառավարման ավտոմատացված համակարգերի տեխնիկական միջոցների առանձնահատկությունները: Գրաֆիկական վերջույթային սարքավորումներ։
 12. Համակարգչային ցանցեր։ Լոկալ և գլոբալ համակարգչային ցանցեր։
 13. Լոկալ հաշվողական ցանցերը և դրանց տարատեսակները: Սարքավորումների բաղադրակազմը:
 14. Օղակաձև տոպոլոգիայով ցանցեր: Token Ring ցանցը: FDDI ցանցը:
 15. Տվյալների հաղորդումը կորպորատիվ ցանցերում: Տվյալների հաղորդման կապուղիների բնութագրերը և տեսակները:
 16. Ռադիոկապուղիներ, անալոգային, թվային կապուղիներ: Երկկողմ կապի կազմակերպումը:
 17. Արձանագրությունների ստեկները և ցանցերի տեսակները ավտոմատացված համակարգերում: TCP արձանագրությունը: IP արձանագրությունը: Հասցեականացումը TCP/IP–ում: X.25 և Frame Relay ցանցերը: ATM ցանցերը:
 18. Ցանցային կոմուտացման սարքավորումները:
 19. Ամպային տեխնոլոգիաներ։
 20. Վիրտուալացում։ Վիրտուալացման ավտոմատացման համակարգեր։
 21. Մաթեմատիկական ապահովման բաղադրիչները: Տարբեր հիերարխիկ մակարդակների մոդելների մաթեմատիկական ապարատը:
 22. Մաթեմատիկական մոդելների նախնական հավասարումները: Տոպոլոգիական հավասարումները:
 23. Համակարգերի մաթեմատիկական մոդելների բնութագրերը:
 24. Ամտոմատացման համակարգերի մաթեմատիկական ապահովման թվային մեթոդներին ներկայացվող պահանջները:
 25. Մաթեմատիկական մոդելների ձևավորման ընթացակարգերը: Անալիզի մեթոդները և ալգորիթմները մակրոմակարդակում: Մաթեմատիկական մոդելները մակրոմակարդակում:
 26. Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման թվային եղանակները:
 27. Ոչ գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման թվային եղանակները:
 28. Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների համակարգերի լուծման թվային եղանակները:
 29. Անալիզի մեթոդները և ալգորիթմները միկրոմակարդակում (վերջավոր տարբերույթների և վերջավոր տարրերի մեթոդները): Մաթեմատիկական մոդելները միկրոմակարդակում:
 30. Անալիզի մաթեմատիկական ապահովումը ֆունկցիոնալ-տրամաբանական մակարդակում: Անալոգային սարքավորումների մոդելավորումը և անալիզը:
 31. Դիսկրետ սարքավորումների մաթեմատիկական մոդելները: Տրամաբանական մոդելավորման մեթոդները:
 32. Անալիզի մաթեմատիկական ապահովումը համակարգային մակարդակում:
 33. Զանգվածային սպասարկման համակարգեր։
 34. Զանգվածային սպասարկման տեսությունը: Զանգվածային սպասարկման համակարգերի անալիտիկ մոդելները:
 35. Զանգվածային սպասարկման համակարգերի իմիտացիոն մոդելավորումը:
 36. Իմիտացիոն մոդելավորման GPSS (General Purpose Simulation System) լեզվի մասին:
 37. Մեքենայական գրաֆիկայի մեթոդները և ալգորիթմները:
 38. Ավտոմատացման համակարգերում տվյալների հավաքման և մշակման համակարգերը, վերլուծության, հետազոտման և օպտիմալացման եղանակները:
 39. Պարամետրական սինթեզի խնդրի դրվածքը: Սինթեզի ընթացակարգերի տեղը նախագծման մեջ:
 40. Օպտիմալության չափանիշները: Օպտիմալացման մեթոդները:
 41. Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրների և լուծման եղանակների դասակարգումը:
 42. Ոչ պայմանական օպտիմալացման մեթոդները: Էքստրեմումի անհրաժեշտ պայմանները:
 43. Պայմանական էքստրեմումի փնտրման մեթոդները:
 44. Պարամետրական օպտիմալացում։
 45. Բազմաչափանիշային օպտիմալացման խնդիրներ և դրանց լուծման եղանակները։
 46. Օպտիմալ կառավարում։
 47. Կառուցվածքային սինթեզի խնդիրները: Նախագծային լուծումների սինթեզի ընթացակարգերը: Կառուցվածքային սինթեզի մեթոդները:
 48. Դիսկրետ մաթեմատիկական ծրագրավորում: Բարդության տեսության տարրերը:
 49. Օպտիմալ լուծումների փնտրումը գենետիկական ալգորթմների միջոցով: Գենետիկական ալգորիթմների տարատեսակները:
 50. Օպտիմալ լուծումների փնտրումը գենետիկական ալգորթմների միջոցով: Գենետիկական ալգորիթմների տարատեսակները:
 51. Վճիռների կայացման խնդիրները, դրանց դասակարգումը և լուծման փուլերը: Փորձագիտական ընթացակարգեր:
 52. Այլընտրանքների բազմաչափանիշային գնահատման եղանակները: Փոխզիջումների և համաձայնության բազմություններն ու դրանց կառուցումը: Օգտակարության ֆունկցիան:
 53. Վճիռների կայացումը անորոշության պայմաններում: Անորոշության տեսակները: Բայեսի, Գերմեյերի, Վալդայի, Սևիջի, Հուրվիցի չափանիշները:
 54. Ոչ հստակ բազմություններ: Հիմնական հասկացությունները: Ոչ հստակ մոդելավորում:
 55. Մաթեմատիկական ծրագրավորման խնդիրները ոչ հստակ մուտքային պայմանների դեպքում և օպտիմալության տարբեր սկզբունքների հիման վրա: Ոչ հստակ հարաբերակցություններ:
 56. Մոդելավորման նպատակները և մոդելավորման մեթոդի առավելությունները: Մաթեմատիկական մոդելներ:
 57. Նմանակային և ֆիզիկական մոդելներ:
 58. Ֆունկցիոնալ մոդելավորում (Function Modeling Method):
 59. Ինֆորմացիոն մոդելավորում (Information and Data Modeling Methods):
 60. Վարքագծային մոդելավորում (Simulation Modeling Method):
 61. Գործընթացների մոդելավորում (Process Flow and Object State Description Capture Method):
 62. Օբյեկտային կողմնորոշմամբ նախագծում (Object-Oriented Design Method):
 63. Համակարգերի տեղեկատվական ապահովումը: Տեղեկատվական համակարգեր: Համակարգերի տեղեկատվական մոդելը:
 64. Տեղեկատվական ապահովման համակարգի ենթահամակարգերը: Տեղեկատվական համակարգերի վերլուծության ծրագրային միջավայրերը:
 65. Տվյալների բազաների կառուցման և օգտագործման հիմունքները:
 66. Տվյալների բազաներին ներկայացվող պահանջները:
 67. Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերը:
 68. Տվյալների բազաների ստեղծման սկզբունքները: Տվյալների բազաների կառուցվածքների տեսակները. հիերարխիկ, ցանցային, ռելյացիոն, NoSQL կառուցվածքներ:
 69. Հարցումների կազմակերպումը տվյալների բազաներում: Տվյալների ներկայացման մակարդակները:
 70. Տվյալների բազաների նախագծման խնդիրները: Տվյալների բազաների նախագծման գործընթացը: Նախագծման մեթոդոլոգիան:
 71. Տվյալների բազաների նախագծման հիմնական փուլերը: Նախագծմանը ներկայացվող պահանջները (ամբողջականություն, համաձայնեցվածություն, վերականգնողականություն, անվտանգություն, արդյունավետություն):
 72. Մեծածավալ տվյալներ (BigData). հիմնական առանձնահատկությունները, ճարտարապետությունը:
 73. Մեծածավալ տվյալներ (BigData)։ Տվյալների տիպերը, հարցումների կազմակերպումը, տվյալների հավաքագրումը, կրկնօրինակումը, բազմացումն ու բաժանումը:
 74. Մեծածավալ տվյալների բազաներ, դրանց ստեղծման անհրաժեշտությունը, տարբերակները, առավելություններն ու թերությունները, կառավարման համակարգերը:
 75. Ծրագրավորման լեզուներ, դրանց դասակարգումը և առանձնահատկությունները:
 76. Օպերացիոն համակարգեր, դրանց հիմնական ֆունկցիաներն ու առանձնահատկությունները:
 77. Զուգահեռ ծրագրավորման սկզբունքները:
 78. Ցանցային ծրագրային ապահովում, ֆունկցիաները: Ցանցային օպերացիոն համակարգերի ֆունկցիաները և բնութագրերը:
 79. Բաշխված համակարգեր:
 80. Կիրառական արձանագրություններ և հեռահաղոդակցական տեղեկատվական ծառայություններ:
 81. Ծրագրավորման համակարգերը և դրանց տիպային բաղադրիչները՝ լեզուներ, թարգմանիչ ծրագրեր, կապի խմբագիրներ, տեքստային խմբագիրներ: MPI հիմնօրինակ:
 82. Ավտոմատացման համակարգերի ծրագրային ապահովումը, ինտեգրման եղանակները:
 83. DDE (Dynamic Date Exchange) և OLE (Object Linking and Embedding) տիպերի ծրագրային ապահովման ինտեգրացման տեխնոլոգիաները:
 84. Տվյալների կառավարումն ավտոմատացման համակարգերում և ավտոմատացված համակարգերի ցանցերում:
 85. Տվյալների բաշխված բազաներ: Նախագծման գործընթացի կառավարման ծրագրային միջոցները ավտոմատացման համակարգերում:
 86. Ծրագրային ապահովման մշակման գործիքային միջավայրերը: Հավելվածների մշակման միջավայրերը: Ուղղորդված տեխնոլոգիաներ:
 87. Մաթեմատիկական կառույցների (մատրիցների, վերջավոր գրաֆներ և այլն) ծրագրավորումը: Տվյալների, ֆայլերի ծրագրային մշակման եղանակները:
 88. Ավտոմատացված համակարգերի նախագծման առանձնահատկությունները, փուլերը:
 89. Բաց ավտոմատացված համակարգեր: Կոնցեպտուալ նախագծման գործիքային միջոցները` CASE (Computer Aided System Engineering) համակարգեր:
 90. Զուգահեռ նախագծման տեխնոլոգիան: SADT (Structured Analysis and Design Technique) մեթոդիկան:
 91. Զուգահեռ նախագծման տեխնոլոգիան: IDEFO (Integrated DEFinition) և IDEF3 մեթոդիկաները (վարքագծային նախագծում):
 92. Զուգահեռ նախագծման տեխնոլոգիան: IDEF4 (օբյեկտա-կողմնորոշված) մեթոդիկան:
 93. Մոդելավորման (UML) ունիֆիկացված լեզուն: CDIF (CASE Data Interchange Format) մետամոդելները և ստանդարտները:
 94. STEP (Standart for Exchange of Product data) տեխնոլոգիաներ, ստանդարտների կառուցվածքը, նկարագրման, իրացման եղանակները, տեղեկատվական փոխանակումների կազմակերպումը:
 95. Մոդելավորման (UML) ունիֆիկացված լեզուն: CDIF (CASE Data Interchange Format) մետամոդելները և ստանդարտները:
 96. Մաթեմատիկական կառույցների (մատրիցների, վերջավոր գրաֆներ և այլն) ծրագրավորումը: Տվյալների, ֆայլերի ծրագրային մշակման եղանակները: