Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում)

Вопросы
 1. Ալգորիթմի հասկացություն և դրա ֆորմալիզացիաներ. Թյուրինգի մեքենա, Մարկովի նորմալ ալգորիթմ, ռեկուրսիվ ֆունկցիա: Ալգորիթմների ֆորմալ մոդելների համարժեքություն: Ալգորիթմորեն անլուծելիության հասկացություն: Ալգորիթմորեն անլուծելի խնդիրների օրինակներ:
 2. Ալգորիթմի բարդության հասկացություն: P և NP դասեր: Խնդիրների բազմանդամային բերելիություն: Կուկի թեորեմ` Բուլյան բանաձևի իրագործելիության խնդրի NP-լրիվության մասին: NP-լրիվ խնդիրների օրինակներ, դրանց լուծման մոտեցումներ: Ճշգրիտ և մոտավոր կոմբինատոր ալգորիթմներ:
 3. Էֆեկտիվ /բազմանդամային/ ալգորիթմների օրինակներ. Որոնման և տեսակավորման արագ ալգորիթմներ, գրաֆների և ցանցերի հետ կապված խնդիրների լուծման բազմանդամային ալգորիթմներ /որոնում խորությամբ և լայնությամբ, մինիմալ կմախքային ծառի կառուցում, մինիմալ ճանապարհների ծառի կառուցում/:
 4. Ավտոմատներ: Փորձակումներ ավտոմատների հետ: Կանոնավոր արտահայտությունների հանրահաշիվ: Կլինիի թեորեմ կանոնավոր լեզուների մասին:
 5. Տրամաբանության հանրահաշիվ: Բուլյան ֆունկցիաներ, բուլյան ֆունկցիաների ներկայացման կանոնիկ ձևեր: Լրիվ համակարգի հասկացություն: Լրիվության Պոստի հայտանիշ: Բուլյան ֆունկցիաների մինիմիզացում նորմալ ձևերի դասերում:
 6. Առաջին կարգի պրեդիկատների հաշիվ: Մեկնաբանության հասկացություն: Առաջին կարգի բանաձևերի իրագործելիություն և ընդհանրարժեքություն: Մոդելի հասկացություն: Թեորեմ պրեդիկատների առաջին կարգի հաշվի լրիվության մասին:
 7. Հարաբերություններ և ֆունկցիաներ: Համարժեքության և տրոհման հարաբերություն: Ֆակտոր բազմություններ: Մասնակի կարգի հարաբերություն: Ցանցի տեսաբազմությունային և հանրահաշվային սահմանումներ և դրանց համարժեքություն: Ցանցերի հատկություններ: Բուլյան ցանցեր: Լրիվ ցանցեր:
 8. Ֆորմալ լեզուներ և դրանց նկարագրման եղանակներ: Ֆորմալ լեզուների դասակարգում: Ֆորմալ լեզուների օգտագործումը լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծության մեջ:
 9. l-հաշիվ, ռեդուկցիայի կանոններ, նորմալ ձևի միակություն և դրան բերման կանոններ, ռեկուրսիվ ֆունկցիաների ներկայացում:
 10. Կոմբինատոր վերլուծության հիմունքներ: Ծնող ֆունկցիաների մեթոդ, կցման և արտաքսման մեթոդ: Օգտագործման օրինակներ:
 11. Սխալներ ուղղող կոդեր: Այբուբենային կոդավորում: Ինֆորմացիայի սեղմման մեթոդներ:
 12. Ծածկագրման հիմունքներ: Տեղեկատվության կոնֆիդենցիալության և ամբողջականության ապահովման խնդիրներ: Ծածկագրումային կայունության սահմանման տեսատեղեկատվային և տեսաբարդությունային մոտեցումներ: Տվյալների ծածկագրման DES ամերիկյան և ГОСТ 28147-89 ռուսական ստանդարտներ: Բաց բանալիով ծածկագրման համակարգեր /RSA/: Թվային ստորագրություն: Բանալիների գեներացիայի և բաշխման մեթոդներ:
 13. Ժամանակակից հաշվողական մեքենաների ճարտարապետություն: Ժամանակակից հաշվողական մեքենաների հիշողության կազմակերպում և պրոցեսորի ճարտարապետություն: Վիրտուալ հիշողության էջային և սեգմենտային կազմակերպում: Cache-հիշողություն: Հրամանային և թվաբանական հոսքագծեր, անկախ հրահանգների զուգահեռ կատարում, վեկտորային հրահանգներ: Մասնագիտացված պրոցեսորներ: Հաշվարկների կատարումը ապահովող, տվյալների հոսքով ղեկավարվող մեքենաներ: Մուտք-ելքի կազմակերպում, մուտք-ելքի կանալներ և պրոցեսորներ, օբյեկտների հետ համակցման սարքեր:
 14. Հաշվողական համակարգերի դասակարգում զուգահեռ մշակման կազմակերպման եղանակով: Բազմապրոցեսորային բազմամեքենայական համալիրներ: Հաշվողական կլաստերներ: Խնդիրներին կողմնորոշված զուգահեռ կառուցվածքներ` մատրիցային հաշվողական համակարգեր, սիստոլիկ կառուցվածքներ, նեյրոնային ցանցեր:
 15. Ինֆորմացիոն հաշվողական ցանցերի դերը, ճարտարապետությունը և կառուցման սկզբունքները: Լոկալ և գլոբալ ինֆորմացիոն հաշվողական ցանցեր, ցանցերի միավորման տեխնիկական և ծրագրային միջոցներ:
 16. Ինֆորմացիոն հաշվողական ցանցերում տվյալների փոխանցման մեթոդներ և միջոցներ, տվյալների փոխանցման արձանագրություններ: Փաթեթներ և հաղորդագրություններ: Փաթեթների, հաղորդագրությունների և կանալների կոմուտացիա:
 17. Լոկալ ցանցերի ճարտարապետության առանձնահատկություններ (Ethernet, Token Ring, FDDI):
 18. Internet ցանց, դոմենային կազմակերպում, TCP/IP արձանագրությունների ընտանիք: Ինֆորմացիոն հաշվողական ցանցեր և ինֆորմացիայի բաշխված մշակում:
 19. Ծրագրավորման լեզուներ: Ծրագրավորման պրոցեդուրային /Pascal, C/, ֆունկցիոնալ /Lisp/, տրամաբանական /Prolog/ և օբյեկտային կողմնորոշմամբ /C++, C#, Java/ լեզուներ:
 20. Ծրագրավորման պրոցեդուրային լեզուներ: Ղեկավարման կառուցվածքներ, ծրագրի կառուցվածք: Աշխատանք տվյալների հետ. Փոփոխականներ, հաստատուներ, տվյալների պարզ և բաղադրյալ տիպեր: Պրոցեդուրաներ /ֆունկցիաներ/: Ֆունկցիայի կանչ, պարամետրերի փոխանցման եղանակներ, փոփոխականների լոկալիզացում, կողմնակի էֆեկտ: Ստանդարտ ֆունկցիաների գրադարաններ:
 21. Օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորում: Դասեր և օբյեկտներ: ժառանգականություն և պոլիմորֆիզմ: Պարամետրիզացված ֆունկցիաներ և դասեր: Բացառություններ և դրանց մշակում: Օբյեկտների հավաքածուների ներկայացման և մշակման միջոցներ /կոնտեյներ, իտերատորներ/: Ընդհանրացված ծրագրավորում:
 22. Բաշխված ծրագրավորում: Պրոցեսներ և դրանց սինխրոնիզացիա: Սեմաֆորներ, Հոարի մոնիտորներ: Օբյեկտային կողմնորոշմամբ բաշխված ծրագրավորում: CORBA: Զուգահեռ ծրագրավորում ընդհանուր հիշողությամբ: Հոսքեր: Open MP ստանդարտ ինտերֆեյս: Հաջորդական ծրագրերի զուգահեռացում: SPMD և MIMD պարադիգմեր: MPI ստանդարտ ինտերֆեյս:
 23. Տրանսլյատորների կառուցման հիմունքներ: Օպտիմիզացնող տրանսլյատորի կառուցվածքը: Ծրագրի միջանկյալ ներկայուցումներ` սիմվոլների հաջորդականություն, լեքսեմների հաջորդականություն, շարահյուսական և աբստրակտ շարահյուսական ծառեր: Միջանկյալ ներկայացման ձևեր:
 24. Կոմպիլյատորի կողմից նախնական ծրագրի վերլուծություն: Ավտոմատային /կանոնավոր/ քերականություններ և լեքսիկական վերլուծություն: Կոնտեքստից ազատ քերականություններ և շարահյուսական վերլուծություն: Սիմվոլների աղյուսակի կազմակերպում և hash-ֆունկցիաներ: Շարահյուսական վերլուծության վերից վար /LL(1)-քերականություններ/ և վարից վեր /LR(1)-քերականություններ/ մեթոդներ: Ատրիբուտային քերականություններ և սեմանտիկական ծրագրեր, աբստրակտ շարահյուսական ծառի կառուցում: Լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծիչների գեներացում` քերականության ֆորմալ նկարագրի հիման վրա: Լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծության համակարգեր:
 25. Ծրագրերի օտպիմիզացիա կոմպիլյացիայի ընթացքում: Բազային բլոկերի և ցիկլերի օպտիմիզացում: Ղեկավարման և տվյալների հոսքերի գրաֆների վերլուծություն: Կախվածությունների գրաֆ: Ծրագրի բերում SSA-ներկայացման և հակառակը: Գլոբալ և լոկալ օպտիմիզացիա:
 26. Օբյեկտային կողմնորոշմամբ ծրագրավորում: Դասեր և օբյեկտներ: ժառանգականություն և պոլիմորֆիզմ: Պարամետրիզացված ֆունկցիաներ և դասեր: Բացառություններ և դրանց մշակում: Օբյեկտների հավաքածուների ներկայացման և մշակման միջոցներ /կոնտեյներ, իտերատորներ/: Ընդհանրացված ծրագրավորում:
 27. Բաշխված ծրագրավորում: Պրոցեսներ և դրանց սինխրոնիզացիա: Սեմաֆորներ, Հոարի մոնիտորներ: Օբյեկտային կողմնորոշմամբ բաշխված ծրագրավորում: CORBA: Զուգահեռ ծրագրավորում ընդհանուր հիշողությամբ: Հոսքեր: Open MP ստանդարտ ինտերֆեյս: Հաջորդական ծրագրերի զուգահեռացում: SPMD և MIMD պարադիգմեր: MPI ստանդարտ ինտերֆեյս:
 28. Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման թվային մեթոդները: Հիմնական ալգորիթմները և նրանց բարդությունները: Տրանսլյատորների կառուցման հիմունքներ: Օպտիմիզացնող տրանսլյատորի կառուցվածքը: Ծրագրի միջանկյալ ներկայուցումներ` սիմվոլների հաջորդականություն, լեքսեմների հաջորդականություն, շարահյուսական և աբստրակտ շարահյուսական ծառեր: Միջանկյալ ներկայացման ձևեր:
 29. Կոմպիլյատորի կողմից նախնական ծրագրի վերլուծություն: Ավտոմատային /կանոնավոր/ քերականություններ և լեքսիկական վերլուծություն: Կոնտեքստից ազատ քերականություններ և շարահյուսական վերլուծություն: Սիմվոլների աղյուսակի կազմակերպում և hash-ֆունկցիաներ: Շարահյուսական վերլուծության վերից վար /LL(1)-քերականություններ/ և վարից վեր /LR(1)-քերականություններ/ մեթոդներ: Ատրիբուտային քերականություններ և սեմանտիկական ծրագրեր, աբստրակտ շարահյուսական ծառի կառուցում: Լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծիչների գեներացում` քերականության ֆորմալ նկարագրի հիման վրա: Լեքսիկական և շարահյուսական վերլուծության համակարգեր:
 30. Ծրագրերի օտպիմիզացիա կոմպիլյացիայի ընթացքում: Բազային բլոկերի և ցիկլերի օպտիմիզացում: Ղեկավարման և տվյալների հոսքերի գրաֆների վերլուծություն: Կախվածությունների գրաֆ: Ծրագրի բերում SSA-ներկայացման և հակառակը: Գլոբալ և լոկալ օպտիմիզացիա:
 31. Օբյեկտային կոդի գեներացիա: Վերահարմարեցվող /retargetable/ կոմպիլյատորներ, gcc /կոմպիլյատորների GNU հավաքածու/: Տերմերի վերամշակում /term rewriting/: Օպտիմիզացնող էվրիստիկաների կիրառում /ամբողջաթիվ և դինամիկ ծրագրավորում/ օբյեկտային կոդի գեներատորների գեներացման համար /BEG, lburg համակարգեր/: Օբյեկտային մոդուլների ստատիկ և դինամիկ կապակցում:
 32. Վիրտուալ մեքենայի բայթ կոդ: Բայթ կոդի կոմպիլյացիայի վրա հիմնված տեխնոլոգիաներ մեկ պլատֆորմից մյուսը ծրագրավորման լեզվով գրված իրականացումը տեղափոխելու համար (JAVA, .NET): Բայթ կոդի իրականացում` մեկնաբանություն, դինամիկ կոմպիլյացիա:
 33. Մեքենայական կողմնորոշմամբ լեզուներ, ասեմբլեր լեզու: Մեքենայական հրահանգների և հաստատուների ներկայացում: Տրանսլյատորի /նախապրոցեսորի/ հրահանգներ: Տրանսլյատորի /նախապրոցեսորի/ հրահանգների տիպերն ու իրականացման սկզբունքները: Մակրոմիջոցներ, մակրոկանչեր, մակրոսահմանման լեզուներ, պայմանային մակրոգեներացում, իրականացման սկզբունքներ:
 34. Ծրագրավորման համակարգեր, Ծրագրավորման համակարգերի տիպային բաղադրիչներ` լեզուներ, տրանսլյատորներ, կապերի խմբագրեր, կարգաբերիչներ, տեքստային խմբագրեր: Մուդուլային ծրագրավորում: Մոդուլների տիպեր: Մոդուլների կապակցում` ըստ ղեկավարման և տվյալների:
 35. Կիրառական ծրագրերի փաթեթներ: Կիրառական ծրագրերի փաթեթների օգտագործման լեզուներ: Մեքենայական գրաֆիկա: Մեքենայական գրաֆիկայի աջակցման միջոցներ: Գրաֆիկական փաթեթներ:
 36. Ծրագրերի մշակման և ուղեկցման տեխնոլոգիաներ: Ծրագրի կենսունակության ցիկլ: Մշակման փուլեր, դրանց ավտոմատացման աստիճանն ու ուղիները: Հակադարձ ճարտարագիտություն: Դեկոմպոզիցիայի և հավաքման տեխնոլոգիաներ: Ժառանգականության և ինկապսուլյացիայի մեխանիզմեր: Մոդուլներ, մուդուլների փոխգործակցում, հիերարխիկ ծրագրեր:
 37. Կարգաբերում, տեստավարում, ծրագրի ստուգում և բարդության գնահատում: Տեստերի գեներացիա: Տեստերի գեներացման համակարգեր: Ծրագրերի կտրվածքներ /slice, chop/ և դրանց կիրառումը ծրագրերի կարգաբերման և տեստերի գեներացման համար: Կարգաբերման ծրագրային համակարգեր:
 38. Ծրագրերի սպեցիֆիկացիայի մեթոդներ: Սպեցիֆիկացիաների ստուգման մեթոդեր: Սխեմային, կառուցվածքային և վիզուալ ծրագրավորում: Օգտագործողի ինտերֆեյսի մշակում, CUA ստանդարտ, ինտերֆեյսային փոխգործակցման մուլտիմեդիա միջավայրեր:
 39. Հաշվողական համակարգերի գործունեության ռեժիմներ: Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Հիմնական բլոկերն ու մոդուլները: Օպերացիոն համակարգերի կիրառական ինտերֆեյսներ (API), նրանց ստանդարտիզացիան:
 40. Օպերացիոն համակարգերի ֆունկցիաների ապարատային աջակցման հիմնական մեթոդները. ընդհատումների համակարգ, հիշողության պաշտպանություն, հասցեների ձևափոխման մեխանիզմեր վիրտուալ հիշողության համակարգերում, կանալների և արտաքին սարքերի ղեկավարում:
 41. Պրոցեսների տեսակներ և դրանց ղեկավարումը ժամանակակից օպերացիոն համակարգերում: Պրոցեսների ներկայացում, դրանց կոնտեքստներ, գեներացման հիերարխիաներ, վիճակներ և փոխգործակցություն: Հոսքերի ստեղծումը և ղեկավարումը: Աշխատանքի բազմախնդիր ռեժիմ: Պրոցեսորների և հոսքերի ղեկավարման հրահանգներ: Պրոցեսների փոխգործակցության միջոցներ: Կլիենտ-սերվեր մոդել և դրա իրականացումը ժամանակակից օպերացիոն համակարգերում:
 42. Զուգահեռ պրոցեսներ, գեներացման և ղեկավարման սխեմաներ: Զուգահեռ և ասինխրոն պրոցեսների միջև փոխգործակցության ղեկավարում` հաղորդագրությունների փոխանակում, փոստարկղների կազմակերպում: Կրիտիկական տեղամասեր, պրոցեսների փոխբացառման պրիմիտիվներ, Դեյկստրայի սեմաֆորներ և դրանց ընդլայնումներ: Պրոցեսների ասինխրոն կատարման հետ կապված փակուղիների խնդիր: Փակուղիների բացահայտման և կանխարգելման ալգորիթմներ:
 43. Պրոցեսների ղեկավարման միջոցներ` զուգահեռ և բաշխված հաշվողական համակարգերում և ցանցերում դրանց իրականացման դեպքում: PVM, MPI, OpenMP, POSIX ստանդարտներ և ծրագրային միջոցներ: Պրոցեսների և տվյալների միգրացիա: Բաշխված տրանզակցիաների և ֆայլերի ղեկավարում:
 44. Պրոցեսների ցիկլիկ սպասարկման միամակարդակ և բազմամակարդակ դիսցիպլիններ կենտրոնական պրոցեսորում: Քվանտի ընտրություն: Պրոցեսների սպասարկման առանձնահատկությունները իրական ժամանակում աշխատող օպերացիոն համակարգերում:
 45. Տվյալներին հասանելիության ղեկավարում: Ֆայլային համակարգ:
 46. Արտաքին սարքերի ղեկավարում: Սկավառակային հիշողության կազմակերպում և բաշխում: Սկավառակային և օպերատիվ հիշողության միջև տվյալների փոխանակման ղեկավարում: Ծրագրի էջերի /սեգմենտների/ աշխատանքային բազմություն, դրա սահմանման ալգորիթմներ:
 47. Ռեսուրսների վիրտուալիզացիա` վիրտուալ սարքեր, վիրտուալ մեքենաներ:
 48. Սխալների նկատմամբ կայունության ապահովումը հաշվողական համակարգերում: Հաշվարկների և սարքերի կրկնողություն, ստուգման կետերի մեխանիզմ, հաշվարկի վերականգնում սխալների դեպքում:
 49. Հաշվողական մեքենաների բազմախնդիրային աշխատանքի օպտիմիզացիա: Windows, Unix, Linux օպերացիոն համակարգեր: Կազմակերպման առանձնահատկություններ, օգտագործողի հետ փոխգործակցության ծառայություններ:
 50. Օպերացիոն համակարգեր սերվերների համար, նրանց առանձնահատկությունները:
 51. Օբյեկտային կոդի գեներացիա: Վերահարմարեցվող /retargetable/ կոմպիլյատորներ, gcc /կոմպիլյատորների GNU հավաքածու/: Տերմերի վերամշակում /term rewriting/: Օպտիմիզացնող էվրիստիկաների կիրառում /ամբողջաթիվ և դինամիկ ծրագրավորում/ օբյեկտային կոդի գեներատորների գեներացման համար /BEG, lburg համակարգեր/: Օբյեկտային մոդուլների ստատիկ և դինամիկ կապակցում:
 52. Վիրտուալ մեքենայի բայթ կոդ: Բայթ կոդի կոմպիլյացիայի վրա հիմնված տեխնոլոգիաներ մեկ պլատֆորմից մյուսը ծրագրավորման լեզվով գրված իրականացումը տեղափոխելու համար (JAVA, .NET): Բայթ կոդի իրականացում` մեկնաբանություն, դինամիկ կոմպիլյացիա:
 53. Մեքենայական կողմնորոշմամբ լեզուներ, ասեմբլեր լեզու: Մեքենայական հրահանգների և հաստատուների ներկայացում: Տրանսլյատորի /նախապրոցեսորի/ հրահանգներ: Տրանսլյատորի /նախապրոցեսորի/ հրահանգների տիպերն ու իրականացման սկզբունքները: Մակրոմիջոցներ, մակրոկանչեր, մակրոսահմանման լեզուներ, պայմանային մակրոգեներացում, իրականացման սկզբունքներ:
 54. Ծրագրավորման համակարգեր, Ծրագրավորման համակարգերի տիպային բաղադրիչներ` լեզուներ, տրանսլյատորներ, կապերի խմբագրեր, կարգաբերիչներ, տեքստային խմբագրեր: Մուդուլային ծրագրավորում: Մոդուլների տիպեր: Մոդուլների կապակցում` ըստ ղեկավարման և տվյալների:
 55. Կիրառական ծրագրերի փաթեթներ: Կիրառական ծրագրերի փաթեթների օգտագործման լեզուներ: Մեքենայական գրաֆիկա: Մեքենայական գրաֆիկայի աջակցման միջոցներ: Գրաֆիկական փաթեթներ:
 56. Ծրագրերի մշակման և ուղեկցման տեխնոլոգիաներ: Ծրագրի կենսունակության ցիկլ: Մշակման փուլեր, դրանց ավտոմատացման աստիճանն ու ուղիները: Հակադարձ ճարտարագիտություն: Դեկոմպոզիցիայի և հավաքման տեխնոլոգիաներ: Ժառանգականության և ինկապսուլյացիայի մեխանիզմեր: Մոդուլներ, մուդուլների փոխգործակցում, հիերարխիկ ծրագրեր:
 57. Կարգաբերում, տեստավարում, ծրագրի ստուգում և բարդության գնահատում: Տեստերի գեներացիա: Տեստերի գեներացման համակարգեր: Ծրագրերի կտրվածքներ /slice, chop/ և դրանց կիրառումը ծրագրերի կարգաբերման և տեստերի գեներացման համար: Կարգաբերման ծրագրային համակարգեր:
 58. Ծրագրերի սպեցիֆիկացիայի մեթոդներ: Սպեցիֆիկացիաների ստուգման մեթոդեր: Սխեմային, կառուցվածքային և վիզուալ ծրագրավորում: Օգտագործողի ինտերֆեյսի մշակում, CUA ստանդարտ, ինտերֆեյսային փոխգործակցման մուլտիմեդիա միջավայրեր:
 59. Հաշվողական համակարգերի գործունեության ռեժիմներ: Օպերացիոն համակարգերի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: Հիմնական բլոկերն ու մոդուլները: Օպերացիոն համակարգերի կիրառական ինտերֆեյսներ (API), նրանց ստանդարտիզացիան:
 60. Օպերացիոն համակարգերի ֆունկցիաների ապարատային աջակցման հիմնական մեթոդները. ընդհատումների համակարգ, հիշողության պաշտպանություն, հասցեների ձևափոխման մեխանիզմեր վիրտուալ հիշողության համակարգերում, կանալների և արտաքին սարքերի ղեկավարում:
 61. Պրոցեսների տեսակներ և դրանց ղեկավարումը ժամանակակից օպերացիոն համակարգերում: Պրոցեսների ներկայացում, դրանց կոնտեքստներ, գեներացման հիերարխիաներ, վիճակներ և փոխգործակցություն: Հոսքերի ստեղծումը և ղեկավարումը: Աշխատանքի բազմախնդիր ռեժիմ: Պրոցեսորների և հոսքերի ղեկավարման հրահանգներ: Պրոցեսների փոխգործակցության միջոցներ: Կլիենտ-սերվեր մոդել և դրա իրականացումը ժամանակակից օպերացիոն համակարգերում:
 62. Զուգահեռ պրոցեսներ, գեներացման և ղեկավարման սխեմաներ: Զուգահեռ և ասինխրոն պրոցեսների միջև փոխգործակցության ղեկավարում` հաղորդագրությունների փոխանակում, փոստարկղների կազմակերպում: Կրիտիկական տեղամասեր, պրոցեսների փոխբացառման պրիմիտիվներ, Դեյկստրայի սեմաֆորներ և դրանց ընդլայնումներ: Պրոցեսների ասինխրոն կատարման հետ կապված փակուղիների խնդիր: Փակուղիների բացահայտման և կանխարգելման ալգորիթմներ:
 63. Պրոցեսների ղեկավարման միջոցներ` զուգահեռ և բաշխված հաշվողական համակարգերում և ցանցերում դրանց իրականացման դեպքում: PVM, MPI, OpenMP, POSIX ստանդարտներ և ծրագրային միջոցներ: Պրոցեսների և տվյալների միգրացիա: Բաշխված տրանզակցիաների և ֆայլերի ղեկավարում:
 64. Պրոցեսների ցիկլիկ սպասարկման միամակարդակ և բազմամակարդակ դիսցիպլիններ կենտրոնական պրոցեսորում: Քվանտի ընտրություն: Պրոցեսների սպասարկման առանձնահատկությունները իրական ժամանակում աշխատող օպերացիոն համակարգերում:
 65. Տվյալներին հասանելիության ղեկավարում: Ֆայլային համակարգ:
 66. Արտաքին սարքերի ղեկավարում: Սկավառակային հիշողության կազմակերպում և բաշխում: Սկավառակային և օպերատիվ հիշողության միջև տվյալների փոխանակման ղեկավարում: Ծրագրի էջերի /սեգմենտների/ աշխատանքային բազմություն, դրա սահմանման ալգորիթմներ:
 67. Ռեսուրսների վիրտուալիզացիա` վիրտուալ սարքեր, վիրտուալ մեքենաներ:
 68. Սխալների նկատմամբ կայունության ապահովումը հաշվողական համակարգերում: Հաշվարկների և սարքերի կրկնողություն, ստուգման կետերի մեխանիզմ, հաշվարկի վերականգնում սխալների դեպքում:
 69. Հաշվողական մեքենաների բազմախնդիրային աշխատանքի օպտիմիզացիա: Windows, Unix, Linux օպերացիոն համակարգեր: Կազմակերպման առանձնահատկություններ, օգտագործողի հետ փոխգործակցության ծառայություններ:
 70. Օպերացիոն համակարգեր սերվերների համար, նրանց առանձնահատկությունները:
 71. Միջոցներ ցանցերի ղեկավարման գործողությունների համար: ISO/OSI բաց համակարգերի փոխգործակցության էտալոնային մոդել: Մարշրուտիզացում և տվյալների հոսքերի ղեկավարում ցանցում: Լոկալ և գլոբալ ցանցեր: Ցանցային օպերացիոն համակարգեր, կլիենտ-սերվեր մոդել: Ցանցերի ղեկավարման միջոցներ UNIX և Windows օպերացիոն համակարգերում: TCP/IP արձանագրությունների ընտանիք, IP հասցեների կառուցվածք և տեսակներ, դոմենային հասցեավորում Internet-ում: TCP, UDP տրանսպորտային արձանագրություններ:
 72. Հեռակայված հասանելիություն ցանցի ռեսուրսներին: Էլեկտրոնային փոստի և վիդեո կոնֆերանսների կազմակերպում: Ֆայլերի փոխանցման FTP և HTTP արձանագրություններ: Հիպերտեքստի նշագրման HTML լեզու: WEB էջերի մշակում: WWW սերվերներ:
 73. Օպերացիոն համակարգեր շարժական հաշվարկները իրականացնելու համար:
 74. Տվյալների տիպի կոնցեպցիա: Աբստրակտ տվյալների տիպեր: Օբյեկտներ /հիմնական և առանձնահատուկ հատկություններ/:
 75. Հիմնական տվյալների կառուցվածքներ: Որոնման և մշակման ալգորիթմներ: Տվյալների պահպանման և որոնման մեթոդների համեմատական բնութագիր:
 76. Միջոցներ ցանցերի ղեկավարման գործողությունների համար: ISO/OSI բաց համակարգերի փոխգործակցության էտալոնային մոդել: Մարշրուտիզացում և տվյալների հոսքերի ղեկավարում ցանցում: Լոկալ և գլոբալ ցանցեր: Ցանցային օպերացիոն համակարգեր, կլիենտ-սերվեր մոդել: Ցանցերի ղեկավարման միջոցներ UNIX և Windows օպերացիոն համակարգերում: TCP/IP արձանագրությունների ընտանիք, IP հասցեների կառուցվածք և տեսակներ, դոմենային հասցեավորում Internet-ում: TCP, UDP տրանսպորտային արձանագրություններ:
 77. Հեռակայված հասանելիություն ցանցի ռեսուրսներին: Էլեկտրոնային փոստի և վիդեո կոնֆերանսների կազմակերպում: Ֆայլերի փոխանցման FTP և HTTP արձանագրություններ: Հիպերտեքստի նշագրման HTML լեզու: WEB էջերի մշակում: WWW սերվերներ:
 78. Օպերացիոն համակարգեր շարժական հաշվարկները իրականացնելու համար:
 79. Տվյալների տիպի կոնցեպցիա: Աբստրակտ տվյալների տիպեր: Օբյեկտներ /հիմնական և առանձնահատուկ հատկություններ/:
 80. Հիմնական տվյալների կառուցվածքներ: Որոնման և մշակման ալգորիթմներ: Տվյալների պահպանման և որոնման մեթոդների համեմատական բնութագիր:
 81. Տվյալների ռելացիոն և օբյեկտային մոդելների հիմնական հասկացություններ:
 82. Տվյալների ռելացիոն մոդելի տեսական հիմունքներ: Ռելացիոն հանրահաշիվ, ռելացիոն հաշիվ: Ֆունկցիոնալ կախվածություններ և հարաբերությունների նորմալիզացում:
 83. CASE-միջոցներ և դրանց օգտագործումը տվյալների բազաների նախագծման ընթացքում
 84. Տվյալների բազաների ֆիզիկական մակարդակի կազմակերպում ու նախագծում: Ինդեքսային կառուցվածքներ. նոսր, խիտ և երկրորդական ինդեքսներ, B+ -ծառեր, դինամիկ հեշ-աղյուսակներ:
 85. Ընդհանրացված ճարտարապետություն: Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Ժամանակակից տվյալների բազաների տեխնոլոգիաների բնութագիր: Տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի օրինակների:
 86. Հարցումների կատարում: Հանրահաշվական գործողությունների իրականացման երկու դիտարկումով ալգորիթմներ` տեսակավորման, հեշավորման և ինդեքսավորման հենքերի վրա:
 87. Կոմպիլյացիա և հարցումների օպտիմիզացիա: Անցում վերլուծության ծառերից հարցումների տրամաբանական պլանների, գործողությունների գների վերլուծություն, ֆիզիկական պլանի կառուցում:
 88. Ինֆորմացիայի ինտեգրում: Ֆեդերատիվ տվյալների բազաներ, տվյալների պահոց, մեդիատոր, OLAP - կիրառություն, տվյալների խորանարդ, տվյալների մշակում (data mining):
 89. Տրանզակցիաների, արձանագրման և վերականգնման ղեկավարման հիմնական սկզբունքներ:
 90. SQL տվյալների բազաների լեզու: Տվյալների բազայի սխեմայի սահմանման և փոփոխման միջոցներ: Ամբողջականության սահմանափակումների սահմանում: Հասանելիության վերահսկում: Տվյալների մանիպուլյացիայի միջոցներ:
 91. SQL լեզուների ստանդարտներ: Ինտերակտիվ, ներդրված, դինամիկ SQL:
 92. Կլիենտ-սերվեր տեխնոլոգիայի հիմնական հասկացություներ: SQL սերվերի և կլիենտի բնութագիր: Կլիենտի և սերվերի ցանցային փոխգործակցություն:
 93. Ինֆորմացիոն որոնողական համակարգեր: Դասակարգում: Որոնման իրականացման և արագացման մեթոդներ:
 94. Գիտելիքների ներկայացման մեթոդներ: Պրոցեդուրային և տրամաբանական ներկայացում, սեմանտիկ ցանցեր, ֆրեյմեր, պրոդուկցիայի համակարգեր: Գիտելիքների ներկայացման իտեգրացված մեթոդներ: Գիտելիքների ներկայացման լեզուներ: Գիտելիքների բազաներ:
 95. Էքսպերտային համակարգեր: Էքսպերտային համակարգերի կիրառման ոլորտներ: Էքսպերտային համակարգերի ճարտարապետություն: Արտածման մեխանիզմեր: Բացատրման, շփման, գիտելիքների ձեռքբերման ենթահամակարգեր: Էքսպերտային համակարգի կենսական ցիկլ: Էքսպերտային համակարգերի օրինակներ:
 96. Տվյալների և ծրագրերի ապարատային և ծրագրային պաշտպանության մեթոդներ: Տվյալների և ծրագրերի պաշտպանություն ծածկագրման եղանակով:
 97. Պաշտպանություն չարտոնված հասանելիությունից օպերացիոն համակարգերում: Անվտանգության համակարգեր և ռեսուրսներին հասանելիության սահմանազատում օպերացիոն համակարգերում: Հասնելիության հարցեր ֆայլային համակարգերում:
 98. Պաշտպանություն չարտոնված պատճենահանումից: Չպատճենահանվող նշիչների տեղադրման մեթոդներ, տեղադրվող ծրագրի հարմարեցում կոնկրետ հաշվողական մեքենային, հարմարեցում սարքավորման կոնֆիգուրացիային:
 99. Պաշտպանություն քայքայիչ ծրագրային ազդեցություններից: Վնասաբեր ծրագրեր և դրանց դասակարգումը: Բեռնվող և ֆայլային վիրուսներ, էջանշան-ծրագրեր: Վիրուսների հայտնաբերման և հեռացման մեթոդներ, ծրագրային ապահովման վերականգնում:
 100. Ինֆորմացիայի պաշտպանություն հաշվողական ցանցերում: