Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում)

Вопросы
 1. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ լեռնահանքային արդյունաբերության դերն ու նշանակությունը:
 2. Ընդհանուր տեղեկություններ հանքավայրերի բնութագրերի, լեռնահանքային արդյունաբերության հիմնական ճյուղերի, հանքահումքային հենքի վերաբերյալ:
 3. Հանքավայրերի մշակման ընթացքում օգտակար հանածոյի կորուստներն ու աղքատացումը, ընդերքից հանքաքարի կորզման և արդյունահանման ժամանակ հանքաքարի որակի փոփոխման գործակիցները:
 4. Կորուստների և աղքատացման մեծությունների վրա ազդող հիմնական գործոնները:
 5. Պինդ օգտակար հանածոների պաշարների և կանխատեսումային ռեսուրսների դասակարգումը:
 6. Օգտակար հանածոների կորուստների դասակարգումը, կորուստների և աղքատացման որոշման մեթոդներն ու հաշվառումը:
 7. Ըստ երկրաբանական կառուցվածքի բարդության աստիճանի հանքավայրերի խմբավորումը:
 8. Օգտակար հանածոների պաշարների տնտեսական դասակարգումը:
 9. Հանքաքարի բացված, նախապատրաստված և հանույթին պատրաստ պաշարներ:
 10. Հանույթի ընթացքում օգտակար հանածոյի կորուստների և աղքատացման տնտեսական հետևանքի գնահատումը:
 11. Պինդ օգտակար հանածոների հանքավայրերի մշակման եղանակները և դրանց բնութագրող առանձնահատկությունները:
 12. Հանքավայրերի լեռնաերկրաբանական բնութագրերը և մշակման լեռնատեխնիկական պայմանները:
 13. Ընդերքից հանքաքարի կորզման որակաքանակական ցուցանիշների բարձրացման ուղիները:
 14. Հանքային հումքի որակական և տեխնոլոգիական հատկությունները:
 15. Կոնդիցիաների պարամետրերը և դրանց կազմը:
 16. Օգտակար բաղադրիչների եզրագծային ու նվազագույն արդյունաբերական պարունակությունների և կոնդիցիաների այլ պարամետրերի որոշման սկզբունքները:
 17. Հանքային և բացահանքային դաշտեր և դրանց առանձնացման սկզբունքները:
 18. Հանքադաշտի բաժանումը հարկերի (պանելների) և բացահանքը՝ աստիճանների:
 19. Հարկում, աստիճանում և բլոկում օգտակար հանածոյի մաքրահանույթի կարգը:
 20. Հարկի և աստիճանի բարձրությունը և դրանց մեծության վրա ազդող գործոնները:
 21. Լեռնահանքային ձեռնարկության տարեկան արտադրողականությունը (հզորությունը):
 22. Ըստ լեռնատեխնիկական հնարավորության ձեռնարկության տարեկան արտադրողականության որոշումը:
 23. Ըստ լեռնատեխնիկական հնարավորության ձեռնարկության տարեկան արտադրողականության որոշումը:
 24. Կորուստների և աղքատացման մեծությունների վրա ազդող հիմնական գործոնները:
 25. Ընդերքից հանքաքարի կորզման որակաքանակական ցուցանիշների բարձրացման ուղիները:
 26. Հանքավայրերի մշակման փուլերը:
 27. Բացման պարզ և համակցված եղանակները:
 28. Օգտակար հանածոյի հանույթի ազդեցությունը պարփակող ապարների և մակերևույթի տեղաշարժման վրա:
 29. Պահպանիչ բնամասերի կառուցումը:
 30. Գլխավոր և օժանդակ բացող ու նախապատրաստական փորվածքների դասավորվածությունը:
 31. Համակենտրոն հորիզոններով բացումը և բացման եղանակի ընտրությունը:
 32. Ինքնագնաց սարքավորումների օգտագործման դեպքում հանքավայրերի բացման և նախապատրաստման առանձնահատկությունները:
 33. Հանքաքարի մաքրահանույթի հիմնական տեխնոլոգիական գործընթացները:
 34. Օգտակար հանածոյի պոկման եղանակները և նրանց կիրառման տիրույթները:
 35. Հանքաքարի պայթանցքային և հորատանցքային պոկման եղանակների համեմատական գնահատականը:
 36. Օգտակար հանածոյի առբերման եղանակները:
 37. Գրավիտացիոն, մեքենայացված և համակցված առբերումները և դրանց կիրառման պայմանները:
 38. Օգտակար հանածոյի բացթողումը:
 39. Լեռնային ճնշման կառավարումը, հանութային տարածության պահպանման եղանակները:
 40. Ընդհանուր տեղեկություններ լեռնային ճնշման դրսևորման հիմնական հիպոթեզների վերաբերյալ:
 41. Մշակված տարածության լցման և լցանյութերի տեսակները:
 42. Մշակման համակարգեր:
 43. Հանքաքարային հանքավայրերի մշակման համակարգերի դասակարգումները:
 44. Մշակման համակարգերի առանձին դասերի և խմբերի տարբերակիչ առանձնահատկությունները, դրանց կիրառման պայմանները, առավելություններն ու թերությունները:
 45. Առանձին մշակման համակարգերի հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները:
 46. Տեխնիկապես կիրառելի մշակման համակարգեր հասկացությունը:
 47. Մշակման համակարգերի ջոկման սկզբունքները:
 48. Մշակման համակարգերի տեխնիկատնտեսական համեմատում:
 49. Մշակման օպտիմալ համակարգի ընտրման մեթոդները:
 50. Մշակման համակարգերի կատարելագործման և նորերի ստեղծման սկզբունքները:
 51. Բաց աշխատանքները բնութագրող առանձնահատկությունները հանքային հումքի տարբեր տեսակների և օգտակար հանածոների հանքամարմինների տեղադրման տարբեր պայմանների դեպքում:
 52. Մակաբացման գործակիցները և դրանց որոշման մեթոդները:
 53. Բաց լեռնային աշխատանքների հիմնական գործընթացները:
 54. Հորատապայթեցման աշխատանքները:
 55. Հորատանցքերի հարվածային, շնեկային, գնդիկային, պնևմոհարվածային և թերմիկական հորատման եղանակները և դրանց կիրառման ոլորտները, հորատման արագությունը, ռեժիմը և տեխնոլոգիան:
 56. Միշարք և բազմաշարք պայթեցումը:
 57. Կարճ դանդաղեցված պայթեցման էությունը:
 58. Պայթեցման աշխատանքների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների գնահատումը և դրանց կապակցումը հանույթային հարակից գործընթացների ցուցանիշների հետ:
 59. Հանույթաբարձման աշխատանքներ:
 60. Միաշերեփ, ռոտորային, շղթայական բազմաշերեփ էքսկավատորների, անիվային սկրեպերների, բարձիչների, բուլդոզերների տեխնիկական բնութագրերը և դրանց կիրառման ոլորտները:
 61. Հանույթաբարձող սարքավորումների արտադրողականության որոշումը:
 62. Լեռնային զանգվածի տեղափոխումը ավտոմոբիլային, երկաթուղային, կոնվեյերային ու բացահանքային տրանսպորտի հատուկ տեսակներով:
 63. Տրանսպորտի առանձին տեսակների տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները:
 64. Լցակույտաառաջացում:
 65. Լցակույտերի դասակարգումը:
 66. Առաջնային լցվածքների ստեղծման եղանակները:
 67. Լցակույտաառաջացման տեխնոլոգիան և կազմակերպումը գութանային, էքսկավատորային, բուլդոզերային, սկրեպերային, հիդրավլիկական, կոնսոլային, ժապավենային ու բազմաշերեփային լցակույտաձևավորիչներով:
 68. Լցակույտաառաջացման տարբեր եղանակների կիրառման ռացիոնալ ոլորտները և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները:
 69. Աստիճանի, բացահանքի և լցակույտի կողերի կայունությունը:
 70. Կայունությունը որոշող գործոնները:
 71. Թեքությունների ամրացման եղանակները և դրանց կիրառման պայմանները:
 72. Հանքավայրերի բացումը:
 73. Բացահանքային դաշտերի երկրաչափական վերլուծությունը:
 74. Լեռնային աշխատանքների ռեժիմը և նրա վերափոխումը օրացուցային գրաֆիկի:
 75. Բաց լեռնային աշխատանքների սահմանների որոշման սկզբունքները:
 76. 1տ (1մ3) օգտակար հանածոյի արդյունահանման և վերամշակման ինքնարժեքն ու բերված ծախսերը:
 77. Ընդհանուր և տեսակարար կապիտալ ներդրումները:
 78. Հորատման ռեժիմի ռացիոնալ պարամետրերի ընտրությունը:
 79. Շահույթը և շահութաբերությունը:
 80. Կապիտալ ներդրումների բացարձակ և հարաբերական արդյունավետությունը:
 81. Լեռնահանքային ձեռնարկության տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների որոշման խոշորացված հաշվարկների մեթոդիկան:
 82. Օպտիմալացման միասնական չափանիշը:
 83. Ընդերքի ռացիոնալ և համալիր յուրացման լեռնատնտեսական խնդիրներն ու դրանց լուծման ընդհանուր մեթոդաբանությունը և մեթոդները:
 84. Ժամանակի գործոնի հաշվառման մեթոդները:
 85. Լեռնային ձեռնարկության կառավարում:
 86. Ոչ հանուկային (համատարած հորատախորշով) և սյունակային եղանակներով հորատանցքերի հորատում ու դրանց ռացիոնալ կիրառումը:
 87. Հորատանցքերի հորատման ժամանակ ստացվող երկրաբանական տեղեկատվության հնարավոր ձևերը:
 88. Շահույթը և շահութաբերությունը:
 89. Կապիտալ ներդրումների բացարձակ և հարաբերական արդյունավետությունը:
 90. Կապիտալ ներդրումների ետգնման ժամկետը:
 91. Լեռնահանքային ձեռնարկության տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների որոշման խոշորացված հաշվարկների մեթոդիկան:
 92. Հորատված շերտերից գազի և հեղուկի նմուշի վերցման տեխնիկական միջոցները:
 93. Նպատակային ֆունկցիան և սահմանափակումները:
 94. Ընդերքի ռացիոնալ և համալիր յուրացման լեռնատնտեսական խնդիրներն ու դրանց լուծման ընդհանուր մեթոդաբանությունը և մեթոդները:
 95. Ժամանակի գործոնի հաշվառման մեթոդները:
 96. Երկրաբանահետախուզական ուղղորդված հորատանցքերի հորատման հիմունքները:
 97. Հորատանցքերի թեքումը:
 98. Հորատանցքերի թեքման օրինաչափությունները հորատման տարբեր եղանակների դեպքում ապսիդիալ և ազիմուտային հարթությունների մեջ և դրանց օգտագործումը:
 99. Ընդհանուր և տեսակարար կապիտալ ներդրումները:
 100. Աստիճանի, բացահանքի և լցակույտի կողերի կայունությունը: