ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (Հանրային իրավունք)

Специальность
Вопросы
 1. ՀՀ սահմանադրական իրավունքի, որպես իրավունքի ճյուղի, ընդհանուր բնութագիրը
 2. ՀՀ սահմանադրական իրավունքի աղբյուրները
 3. ՀՀ սամանադրության ընդունման և փոփոխման կարգը
 4. Սահմանադրության հասկացությունը, իրավաբանական բնույթը և բովանդակությունը
 5. Սահմանադրության հասկացությունը, իրավաբանական բնույթը և բովանդակությունը
 6. Հանրային ծառայության հասկացությունը և տեսակները
 7. Մարդու և քաղաքացու սահմանադրաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
 8. Մարդու և քաղաքացու սահմանադրաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
 9. Եվրոպական Միության կառուցվածքը և նրա իրավասությունները
 10. Եվրոպական խորհրդի կազմը և ձևավորման կարգը
 11. Եվրոպական Միության իրավունքի, ներպետական իրավունքի և միջազգային իրավունքի հարաբերակցությունը
 12. Եվրոպական համայնքների և Եվրոպական Միության կազմավորման հիմնական փուլերը
 13. 1997թ. Ամստերդամի պայմանագիրը
 14. Մարդու իրավունքների պաշտպանության եվրոպական համակարգը
 15. Եվրոպական Միության իրավունքի գերակայության սկզբունքը
 16. Եվրոպական Միության անդամ պետությունների ոստիկանության և դատական մարմինների համագործակցությունը քրեաիրավական ոլորտում
 17. Եվրոպական իրավունք¦ հասկացության բնորոշումը
 18. Մաաստրիխտի պայմանագիրը և Եվրոպական Միության կազմավորումը
 19. Եվրոպական Միության հանրային ծառայության ձևավորման պատմությունը
 20. Եվրոպական իրավունքի նորմերի դատական պաշտպանությունը
 21. Եվրոպական հանձնաժողովի կազմը, ձևավորման կարգը և իրավասությունը
 22. Առաջնային իրավունքի աղբյուրները Եվրոպական իրավունքում
 23. Եվրոպական խորհրդարանը և նրա տեղը Եվրոպական Միության ինստիտուցիոնալ համակարգում
 24. Եվրոպական Միության դատական համակարգի ձևավորման և գործունեության կարգը
 25. Վարչաիրավական հարաբերությունների առանձնահատկությունները
 26. ՀՀ մունիցիպալ իրավունք¦ հասկացությունը, առարկան և մեթոդը
 27. ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի համակարգը
 28. ՀՀ վարչական իրավունքի սուբյեկտների հասկացությունը և համակարգը
 29. ՀՀ մունիցիպալ իրավունքի աղբյուրները
 30. Վարչաիրավական նորմերի հասկացությունը և առանձնահատկությունները
 31. ՀՀ վարչական իրավունքի աղբյուրները
 32. ՀՀ վարչական իրավունքի առարկան
 33. Մունիցիպալ-իրավական հարաբերությունները և դրանց սուբյեկտները
 34. Վարչաիրավական հարաբերությունների տեսակները
 35. Վարչաիրավական պատասխանատվության հասկացությունը և առանձնահատկությունները
 36. Մունիցիպալ իրավունքի տեղը ՀՀ իրավական համակարգում
 37. Վարչական իրավախախտման հասկացությունը և հատկանիշները
 38. Վարչաիրավական հարաբերությունների հասկացությունը և տեսակները
 39. Դատավորների սահմանադրաիրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
 40. Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը և ընթացակարգը
 41. Սահմանադրական դատարանի իրավական կարգավիճակը, կազմավորման կարգն ու անկախության երաշխիքները
 42. ՀՀ դատախազության կազմակերպման և իրավասության սահմանադրական հիմունքները
 43. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերի վարույթի խնդիրները և սկզբունքները
 44. ՀՀ սահմանադրական դատարանի լիազորություններն ու դրանց իրականացման առանձնահատկությունները
 45. Դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինները ՀՀ­ում
 46. Բարձրագույն դատական խորհրդի կազմավորման կարգն ու իրավասությունը
 47. Վարչական պատասխանատվության իրավական հիմքերը
 48. ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների գործունեության կարգը և ձևավորումը
 49. Տեղական ինքնակառավարման հիմնական սկզբունքները
 50. Տարածքային կառավարում¦ հասկացությունը և սկզբունքները
 51. ՀՀ ազգային ժողովի կազմակերպման կարգն ու կառուցվածքը
 52. Տեղական ինքնակառավարման համակարգը
 53. ՀՀ պետական կառուցվածքը, կառավարման ձևը և պետական ռեժիմը
 54. Գործադիր իշխանության մարմինների հասկացությունը և իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում
 55. Տարածքային կառավարման մարմինների խնդիրները և գործառույթները ՀՀ-ում
 56. ՀՀ պետական իշխանության մարմինների համակարգը
 57. ՀՀ ընտրական իրավունքի և ընտրական համակարգի հասկացությունը
 58. ՀՀ Նախագահի իրավական կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների համակարգում
 59. Կառավարության կազմավորման կարգն ու կառուցվածքը
 60. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության ֆինանսատնտեսական հիմունքները
 61. ՀՀ կառավարության իրավասությունը
 62. Մարզպետի լիազորությունները տրանսպորտի և ճանապարհաշինության բնագավառներում
 63. Մարզպետի լիազորությունները առողջապահության բնագավառում
 64. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները
 65. Քաղաքացիների իրավունքներն ու պարտականությունները պետական կառավարման բնագավառում
 66. ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելու հիմքերը և կարգը
 67. Տեղական ինքնակառավարման հիմնական տեսությունները
 68. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման փոխհարաբերակցությունը
 69. ՀՀ կենտրոնական բանկի հասկացությունը և կառուցվածքը
 70. Ֆինանսական իրավահարաբերությունները, նրանց առանձնահատկությունները և տեսակները
 71. ՀՀ ֆինանսական իրավունքի առարկան և հասկացությունը
 72. Ֆինանսական իրավահարաբերությունների սուբյեկտները
 73. Բնապահպանական իրավունքի սկզբունքները
 74. Ֆինանսական վերահսկողություն իրականացնող մարմինները և դրանց իրավասությունը
 75. ՀՀ պետական բյուջեի հասկացությունը և կառուցվածքը
 76. ՀՀ ֆինանսական իրավունքի համակարգը
 77. Ֆինանսական վերահսկողության հասկացությունը և տեսակները ՀՀ-ում
 78. ՀՀ բյուջետային օրենսդրության ընդհանուր բնութագիրը
 79. ՀՀ բյուջետային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
 80. ՀՀ ֆինանսական իրավունքի աղբյուրները
 81. ՀՀ կենտրոնական բանկի փոխհարաբերությունները ՀՀ պետական մարմինների հետ
 82. Բնապահպանական իրավունքի օբյեկտների և սուբյեկտների հասկացությունը,առանձնահատկությունները և իրավական ռեժիմը
 83. Արժութային իրավահարաբերությունների հասկացությունը և կառուցվածքը
 84. Գործադիր իշխանության մարմինների վերահսկողությունը
 85. Դրամաշրջանառության և դրամական համակարգի հասկացությունը
 86. Մարդու և քաղաքացու բնապահպանական իրավունքները
 87. Բնօգտագործման իրավունքի հասկացությունը
 88. Իրավաբանական պատասխանատվության հիմնախնդիրները շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի օրենսդրության պահանջների խախտման համար