Ստիրիլ ածանցյալների սինթեզի հետազոտում կամրջակային ազոտի ատոմ պարունակող համակցված մեթիլպիրիմիդինների հիման վրա

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Дата защиты
Завершено

2019

Подтверждено