Կաթողիկոսական հանդերձանքի խորհրդաբանությունը և նրա պատկերագրությունը միջնադարյան մանրանկարչության մեջ

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Тема утверждена
Дата защиты
Завершено

2019

Подтверждено