Երևանի պետական համալսարան (Ռոմանագերմանական լեզուներ)

Подсписок
Ֆրանսերեն
Вопросы
 1. Ռոմանագիտության հիմնախնդիրները:
 2. Ժամանակակից ռոմանական լեզուներն ու նրանց դասակարգումը:
 3. Ֆրանսերենի զարգացման շրջաբաժանումների բնութագիրը:
 4. Հնչյունական համակարգի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում:
 5. Ձևաբանական համակարգի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում:
 6. Շարահյուսական համակարգի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում:
 7. Բառապաշարի զարգացման ուղիները հին և միջին ֆրանսերենում:
 8. Խոսքի մասերի դասակարգումը և փոխակերպման միջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում:
 9. Գոյական անվան ընդհանուր բնութագիրը, բառաքերականական ենթադասերը, սեռի և թվի կարգերի արտահայտությունը, որոշակիության կարգը և նրա արտահայտության միջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում:
 10. Դետերմինատիվների ընդհանուր բնութագիրը, իմաստային դասակարգումը, բաշխական առանձնահատկությունները:
 11. Առկայացման հասկացությունը: Հոդը որպես գոյականների առկայացման և որոշակիության/ անորոշության կարգի արտահայտության հիմնական միջոց:
 12. Փոխարկման երևույթը: Ամենատարածված փոխարկիչների` դերանունների ընդհանուր բնութագիրը, դերանուններին բնորոշ հիմնական տարբերակիչ հատկանիշները, բառաքերականական ենթախմբերը ժամանակակից ֆրանսերենում:
 13. Բայերի ընդհանուր բնութագիրը և բառաքերականական ենթադասերը, շարահյուսական զուգորդելիության հնարավորությունները, դիմավոր ձևերին բնորոշ քերականական կարգերը և նրանց համեմատական բնութագիրը:
 14. Եղանակի բայական կարգը: Պայմանական, ըղձական եղանակների խնդիրը, կերպաժամանակային ձևերի իմաստույթային վերլուծությունը, բայասեռի կարգը և նրա արտահայտության միջոցները ժամանակակից ֆրանսերենում:
 15. Ֆրանսերենի բառապաշարի հարստացման համադրական միջոցները:
 16. Ֆրանսերենի բառապաշարի հարստացման վերլուծական միջոցները:
 17. Հնչույթը որպես լեզվի արտահայտության պլանի նվազագույն միավոր: Հնչույթը և նրա տարբերակները: Հնչույթի սահմանումը տարբեր լեզվաբանների կողմից (Սոսյուր, Տրուբեցկոյ, Շերբա):
 18. Ֆրանսերենի ձայնավորների բնութագրումը ձևաբանական ¥acoustique¤, բնախոսական (physiologique), հնչութաբանական (phonématique) չափանիշներով:
 19. Փոխազդեցական հնչունափոխություն` առաջընթաց և ետընթաց առնմանում (assimilation), առաջընթաց և ետընթաց տարնմանում (accomodation), համաբանություն (dissimilation): Հնչյունափոխություն: Տարաժամանակյա հնչյունափոխություն:
 20. Գոյականների քերականական կարգերը և նրանց բառիմաստային ու քերականական արժեքների փոխկապակցվածության դրսևորումը ֆրանսերենում և հայերենում:
 21. Դերանունների հարացուցային և շարակարգային առանձնահատկությունները ֆրանսերենում և հայերենում:
 22. Բայական ժամանակի կարգը ֆրանսերենում և հայերենում: Ընդհանուր տարբերակիչ հատկանիշներ ունեցող ժամանակաձևերի գործառական առանձնահատկությունները երկու լեզուներում:
 23. Պայմանական և ըղձական եղանակները և նրանց տարբեր դրսևորումները Ֆրանսերենում և հայերենում:
 24. Շարահյուսական հարաբերությունների արտահայտության միջոցները ֆրանսերենում և հայերենում:
 25. Խոսքի մասերի փոխանցման օրինաչափությունները ֆրանսերենում և հայերենում:
 26. Բառի պայմանականությունն և պատճառաբանվածությունը ֆրանսերենում և հայերենում, համատեքստի դերը երկու լեզուներում:
 27. Քերականական ձևերի և բառային արժեքի փոխկապակցվածության աստիճանը ֆրանսերենում և հայերենում:
 28. Խոսքային ակտի տեսությունը` Օստին, Սերլ, Դյուկրո:
 29. Խոսողական փոխադարձությունների (trope illocutoire), գործաբանական արժեքների (valeurs pragmatiques) հասկացությունները: Անուղղակի խոսքային ակտերը և նրանց դասակարգումը:
 30. Խոսքային փոխներգործության տեսությունը Կերբրա-Օրեկիոնիի աշխատություններում: Խոսքային փոխներգործության տիպաբանությունը:
 31. Լեզվական հաղորդակցությունը և նրա բաղադրիչները ըստ Ռոման Յակոբսոնի հաղորդակցության տեսության:
 32. Հռետորական բանադարձումեր` ֆիգուրներ, և դարձույթներ` տրոպներ:
 33. Փաստարկների միջոցով համոզելու սկզբունքները: Փաստարկների տեսակները և նրանց դասակարգումը` դեդուկտիվ (եզրակացնող) և ինդուկտիվ (արտածական): Կանխադրույթ և ներակայում (présuppositions et imlicatures):
 34. Տեքստի վերլուծություն` խոսակցական և պայմանական ներակայումներ (implications conventionnelles et conversationnelles): Տեքստի խոսույթային եղանակայնությունը :
 35. Ֆ. դը Սոսյուրի ուսմունքի ստեղծման պատմական պայմանները: Սոսուրյան երկատումները, նրանց դերը 20-րդ դարի լեզվաբանության զարգացման գործում: Սոսուրյան լեզու/ խոսք երկատումը և առկայացման հասկացության զարգացումը ֆրանսիական լեզվաբանության մեջ:
 36. Շ Բալլիի ‘’ Linguistique générale et linguistique française’’աշխատության կառուցվածքը և նրանում արծարծված հիմնախդիրները: Նախադասության առկայացման մեկնաբանությունը Շ. Բալլիի կողմից (modus/dictum, thème /propos):
 37. Առկայացման եռաստիճան համակարգը, ժամանակի և եղանակի կարգերը, բայական կարգի մեկնաբանությունը Գ. Գիյոմի ուսմունքում:
 38. Լ. Տենիերի ‘’ Eléments de syntaxe structurale’’ աշխատությունը, նրա նորարարական գաղափարները: Խոսքի մասերի դասակարգումը, նախադասության բայակենտրոն կառուցվածքի գրաֆիկական պատկերումը Լ. Տենիերի ուսմունքում:
 39. Ֆրանսերենի ուսումնասիրության մեջ անվանաբանական (Ֆ. Բրյունոյի „La pensée et la langue’’ աշխատության մեջ) և իմաստաբանական (Ժ. Դամուրետի և Էդ. Պիշոնի ‘’ Des mots à la pensée’’ աշխատության մեջ) սկզբունքների կիրառությունը:
 40. Կառուցվածքաբանության ակունքները և սկզբունքները: Կառուցվածքաբանական դպրոցները:
 41. Բաշխական մեթոդի կիրառությունը Ժ. Դյուբուայի ‘’Grammaire structurale du français’’ աշխատության մեջ:
 42. Սերող-փոխակերպական քերականության ներկայացուցիչները Ֆրանսիայում:
 43. Իմաստաբանության ժամանակակից ուղղություններն ու հիմնադրույթները:
 44. Գործառական ոճագիտություն: Գործառական ոճեր: Ժամանակակից ֆրանսերենի գործառական ոճերը, նրանց ընդհանուր բնութագիրը:
 45. Խոսույթային լեզվաբանական տեսությունները (polyphonie énonciative): Ասույթի և ասության (énonciation, énoncé) հասկացությունները ըստ Էմիլ Բենվենիստի:
 46. Խոսույթային բազմաձայնություն (polyphonie énonciative) ըստ Օսվալդ Դյուկրոյի:
 47. Ասույթային լեզվաբանական տեսությունները (linguistiques discursives):
 48. Ասույթի վերլուծություն (Analyse du discours):