Երևանի պետական համալսարան (Ռոմանագերմանական լեզուներ)

Подсписок
Իսպաներեն
Вопросы
 1. Ռոմանական լեզուների դասակարգումը, ընդհանրություններն ու տարբերությունները: Ստրատների (շերտերի) տեսությունը. ենթաշերտ, մակաշերտ, առշերտ:
 2. Ժողովրդական լատիներենը որպես ռոմանական լեզուների հիմք: Իսպաներենի ծագումնաբանությունը:
 3. Իսպաներենի զարգացման փուլերի ընդհանուր բնութագիրը:
 4. Իբերյան թերակղզու ռոմանականացումը (romanización):
 5. Գերմանական և արաբական փոխառություններն իսպաներենում:
 6. Վերանվաճման (Reconquista) նշանակությունը, քաղաքական և լեզվական միավորների կազմավորումը:
 7. Հին իսպաներենի հնչյունական, ձևաբանական-շարահյուսական համակարգը, բառապաշարը:
 8. Միջին իսպաներենի լեզվական առանձնահատկությունները, գրական ժառանգությունը: Միջին իսպաներենի անցումը դասական իսպաներենի:
 9. Իսպաներենի Ոսկեդարը. ընդհանուր լեզվական փոփոխությունները:
 10. Իսպաներենը XVIII-XIX դդ.: Թագավորական Ակադեմիայի ստեղծումը և նրա նորմավորող գործունեությունը: Ուղղագրական ռեֆորմները:
 11. Արդի իսպաներենը, պատմական բարբառները, հարավային բարբառները:
 12. Ամերիկյան իսպաներենի հնչյունական, ձևաբանական-շարահյուսական և բառային առանձնահատկությունները:
 13. Հնչյունաբանություն և հնչույթաբանություն: Հնչյունաբանության ւսումնասիրության առարկան: Արտասանական ապարատ` ակտիվ և պասիվ օրգաններ:
 14. Իսպաներենի ձայնավորների և բաղաձայնների համակարգն ու դրանց դասակարգումն` ըստ արտաբերման դիրքի և տեղի: Առնմանումն ու դրա տեսակները: Տարնմանում:
 15. Երկբարբառներ, եռաբարբառներ, հորանջ: Ձայնավորների և բաղաձայնների միաձուլված արտասանության առանձնահատկությունները: Վանկը և դրա սահմանումն իսպաներենում:
 16. Հնչերանգ: Հնչերանգի սահմանումը, տեսակներն ու գործառույթները: Ձայնի տոն, ռիթմ, դադար:
 17. Բառագիտության ուսումնասիրության առարկան, նրա խնդիրները ու նպատակները:
 18. Բառի սահմանման խնդիրը իսպանագիտական աղբյուրներում:
 19. Բառի բովանդակային կառուցվածքը: Բառի իմաստային կառուցվածքի բաղադրիչները՝ անվանողական-նշանակողական և հարանշանակային իմաստ: Իմաստի տարբեր մեկնաբանությունների շուրջ:
 20. Լեզվական միավորների արտահայտության և բովանդակության պլանների փոխհարաբերության խնդիրները (հոմանիշություն, հականիշություն, համանունություն, հարանունություն):
 21. Լեզվական միավորների ներքին համակարգային՝ շարակարգային և հարացուցային կապերը:
 22. Իսպաներենի բառապաշարի հարստացման աղբյուրները:
 23. Ժամանակակից իսպաներենի բառապաշարի դասակարգման սկզբունքները, բառապաշարի շերտերը:
 24. Բառապաշարի սոցիալ-գործառական տարբերակման խնդիրները (ժարգոն, մասնագիտական ժարգոն, սոցիալական ժարգոն, արգո):
 25. Իմաստային դաշտերի տարբեր մեկնաբանությունները արդի լեզվաբանության մեջ (Ս. Ուլման, Խիլի Գայա, Ֆ. Կառետեր, Տրիեր):
 26. Կառուցվածքային իմաստաբանություն: Իմակ, իմաստույթ, նրանց հասկացությունն ու սահմանումը: Սեռանիշ, տեսականիշ և տարբերակիչ իմակ: Բառային միավորի իմակային վերլուծություն:
 27. Իմաստափոխության պատմական, հասարակական և հոգեբանական գործոնները:
 28. Իմաստափոխությունների տեսակները (փոխաբերություն, փոխանունություն, բառիմաստի ընդլայնում, նեղացում, բարելավում, վատթարացում):
 29. Բառարանագրություն: Իսպաներեն բառարանների դասակարգման և կազմության հիմնական սկզբունքները:
 30. Դարձվածքի սահմանման խնդիրը իսպանագիտական աղբյուրներում: Դարձվածքի էական տարբերակիչ հատկանիշները և դասակարգման խնդիրները:
 31. Դարձվածային տարբերակներ՝ բառային, ձևաբանական- շարահյուսական և այլն:
 32. Առածի և ասացվածքի սահմանման խնդիրը իսպանագիտական աղբյուրներում, դրանց տարբերակիչ հատկանիշները:
 33. Խոսքի մասերի դասակարգման խնդիրներն իսպաներենում:
 34. Գոյական անուն: Քերականական կարգերը, շարահյուսական գործառույթները:
 35. Որոշակիչների (դետերմինատիվների) ընդհանուր բնութագիրը, դրանց իմաստային դասակարգումը:
 36. Առկայացման հասկացությունը: Հոդը որպես գոյականների առկայացման հիմնական միջոց:
 37. Բայի ընդհանուր բնութագիրը, իմաստային-քերականական խմբերը: Քերականական կարգերի ընդհանուր բնութագիրը:
 38. Փոխակերպական քերականության հիմնադրույթները:
 39. Արդի ոճաբանության զարգացման հիմնական ուղղությունները: Իսպանական ոճաբանական դպրոցը:
 40. Ոճաբանության հիմնական հասկացությունները (հարանշանակություն, նորմա, ոճական գործառույթ):
 41. Դարձույթը որպես խոսքի պատկերավորման արտահայտչամիջոց: Դարձույթների տեսակները և հիմնական ոճական գործառույթները:
 42. Շարահյուսական ոճաբանություն: Իմաստային բանադարձումները (աստիճանավորում, բառախաղ, հակադրություն, նրբաբանություն), դրանց հիմնական ոճական գործառույթները:
 43. Շարահյուսական բանադարձումների տեսակները, դրանց հիմնական ոճական գործառույթները:
 44. Գրաբանության, ուղղագրության և կետադրության ոճարտահայտչական գործածության հնարավորություններն իսպաներենում:
 45. Խոսքի հնչյունական կառուցվածքի ոճական հնարները:
 46. Գործառական ոճի հասկացությունը: Գործառական ոճերի դասակարգման հիմնական սկզբունքները:
 47. Գիտական ոճի էական տարբերակիչ հատկանիշները: Ձևաբանական-շարահյուսական և բառային մակարդակի բնութագիրը: Գիտական տերմինաբանություն:
 48. Պաշտոնական ոճի լեզվական տարբերակիչ հատկանիշները: Պաշտոնական գրագրության առանձնահատկությունները իսպաներենում:
 49. Հրապարակախոսական ոճի առանձնահատկությունները լեզվի տարբեր մակարդակներում, նրա ոճակազմիչ հիմնական հատկանիշները, ժանրերի բազմազանությունը:
 50. Լեզվի գործառույթներն ըստ Կ.Բուլերի և Ռ.Յակոբսոնի հաղորդակցական կաղապարների:
 51. Լրագրային լեզվի զարգացման արդի միտումները իսպաներենում: Լրատվական ժանրի կառուցվածքային տիպերը:
 52. Գեղարվեստական ոճի տարբեր մեկնաբանություններ (Յակոբսոն, Կառետեր, Դամասո Ալոնսո և այլք): Գեղագիտական գործառույթը որպես գեղարվեստական ստեղծագործության անքակտելի տարր:
 53. Էլեկտրոնային տեքստերի լեզվական-կառուցվածքային առանձնահատկությունները իսպաներենում (páginas web, correo electrónicօ, SMS, chats, blogs, etc.):
 54. Թարգմանաբանության ձևավորումը որպես անկախ լեզվաբանական գիտակարգ: Թարգմանության լեզվաբանական նախադրյալները:
 55. Թարգմանությունը որպես միջլեզվական և միջմշակութային երկլեզվյան հաղորդակցական ակտ:
 56. Համարժեքությունը որպես թարգմանության հիմնական հասկացություն:
 57. Գիտատեխնիկական, հրապարակախոսական տեքստերի թարգմանության հիմնական սկզբունքները:
 58. Գեղարվեստական տեքստերի թարգմանության հիմնական խնդիրները: Պատկերավորությունը որպես թարգմանական կատեգորիա:
 59. Իրակությունների (ռեալիա) տարբեր մեկնաբանությունները թարգմանաբանության մեջ, դրանց թարգմանության տարբեր հնարները:
 60. Թարգմանության հիմնական հնարները:
 61. Առածների, ասացվածքների և դարձվածքների թարգմանության հիմնական խնդիրները:
 62. Թարգմանաբանության արդի հանրամշակութային տեսությունները:
 63. Հոգելեզվաբանության ուսումնասիրության առարկան, նպատակներն ու խնդիրները:
 64. Հոգելեզվաբանության կապը հարակից այլ գիտակարգերի հետ:
 65. Հոգեբանական և սոցիալական նախադրյալներն ու նախապայմաններն ու դրանց կարևոր ազդեցությունը խոսքաստեղծման խնդրում: Խոսքի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 66. Էթնոհոգելեզվաբանություն: Ազգայինն ու համընդհանուրը հոգելեզվաբանության մեջ: Նշաններն ու ժեստերը հաղորդակցման մեջ: Լռության դերը հաղորդակցական գործընթացում:
 67. Լեզվական գիտակցության հոգելեզվաբանական հայեցակերպը: Հիշողությունն ու ընկալումը որպես ազգամշակութային պայմանավորվածություն ունեցող առանձին հոգեկան գործընթացներ:
 68. Գործաբանական լեզվաբանության ուսումնասիրության առարկան և արդի հիմնախնդիրները:
 69. Հաղորդակցական գործաբանություն: Ցուցայնական միջոցների կարևորությունը համատեքստում:
 70. Գործաբանական ժխտման հիմնախնդիրները:
 71. Խոսքային ակտերի հիմնական խմբերի նկարագրությունը:
 72. Տիպաբանությունը որպես լեզվաբանության ճյուղ. ծագումը, մեթոդաբանությունը, նպատակները, ուսումնասիրության հիմնական սկզբունքները:
 73. Բայական համակարգի զուգադրման հիմնական սկզբունքները իսպաներենում և հայերենում:
 74. Գոյականի քերականական կարգերի համեմատության սկզբունքները իմաստային և կառուցվածքային տեսանկյունից իսպաներենում և հայերենում:
 75. Տեքստի ուսումնասիրության պատմություն: Տեքստի քննության սկզբունքները և հիմնահարցերը: Տեքստային կաղապարների քննության մեթոդաբանությունը:
 76. Տեքստերի դասակարգում: Տեքստի կառուցվածքային, իմաստաբանական վերլուծության մակարդակները և սկզբունքները:
 77. Տեքստային կապերի տեսակները և դրանց վերլուծության սկզբունքները:
 78. Հերմենևտիկան որպես գեղարվեստական ստեղծագործության մեկնաբանության մեթոդաբանություն:
 79. Լեզվաբանության և գրականագիտության փոխկապակցվածության դերը գեղարվեստական տեքստի ընկալման և մեկնաբանման տեսության մեջ:
 80. Դիսկուրսի սահմանման խնդիրն արդի լեզվաբանության մեջ:
 81. Փաստարկումը որպես քաղաքական դիսկուրսի տարատեսակ:
 82. Արդի իսպանալեզու քաղաքական դիսկուրսում հաճախակի հանդիպող խոսքային հաղորդակցական հնարները (տիպականացում, տարակրկնություն, չափազանցում, շեշտադրում, ընդունելի փաստարկի կիրառում և այլն):
 83. Վան Դեյկի քաղաքական դիսկուրս–վերլուծությունը:
 84. Արտալեզվական գործոնների դերը իսպանալեզու քաղաքական դիսկուրսում: