Երևանի պետական համալսարան (Դատական իրավունք)

Специальность
Вопросы
 1. Դատական իշխանությունը իշխանությունների տարանջատման սահմանադրական համակարգում։ Դատական իշխանության հասկացությունը և հատկանիշները։ Արդարադատության հասկացությունը և բնորոշ գծերը։ Դատական իշխանության, արդարադատության և դատավարության հարաբերակցությունը։
 2. Արդարադատության սկզբունքների հասկացությունը և համակարգը։ Բոլորի հավասարությունը օրենքի և դատարանի առջև։ Գործերի դատական քննության հրապարակայֆությունը։ Դատական պաշտպանության իրավունքը։ Մրցակցության սկզբունքը։ Իրավաբանական օգնության իրավունքի ապահովումը։
 3. Դատական համակարգի ձևավորման սկզբունքները։ ՀՀ դատական համակարգի հասկացությունը և հատկանիշները։
 4. Ընդհանուր իրավասության դատարաններ։ Մասնագիտացված դատարաններ։
 5. Վերաքննիչ դատարաններ։
 6. ՀՀ վճռաբեկ դատարանը։
 7. Բարձրագույն դատական խրոհրդի կազմավորման կարգը, կազմը և լիազորությունները։ Դատական իշխանության ինքնակառավարման մարմինները։ Դատական դեպարտամենտի հասկացությունը, կառուցվածքը և լիազորությունները։
 8. Դատավորի կարգավիճակի ընդհանուր բնութագիրը։ Դատական համակարգի կազմավորումը։ Դատավորի անկախության երաշխիքները։ Դատավորի անփոփոխելիությունը և անձեռնմխելիությունը որպես դատավորի անկախության երաշխիքներ։
 9. Դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը և կարգը։
 10. Դատավորի լիազորությունների դադարեցման հիմքերը, կարգը և պաշտոնավարման դադարումը։
 11. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի տեղը դատական համակարգում։ ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կազմակերպման և գործունեության սկզբունքները: ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կազմը, նրա անդամների կարգավիճակը և գործունեության կազմակերպումը։
 12. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի լիազորությունները։
 13. Փաստաբանության և փաստաբանական գործունեության հասկացությունը, նշանակությունը և սոցիալական արժեքը։ Փաստաբանության խնդիրները։ Հանրային և մասնավոր շահերի համատեղումը փաստաբանական գործունեության մեջ։ Փաստաբանության և պետության փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները։
 14. Փաստաբանության կազմակերպման ու գործունեության սկզբունքները:
 15. Փաստաբանների պալատի կարգավիճակը և դրա առանձնահատկությունները։ Փաստաբանների պալատի ղեկավար մարմինները և դրանց լիազորությունները։
 16. Հանրային պաշտպանությունը և հանրային պաշտպանի գրասենյակը։ Փաստաբանական գործունեության արտոնագրումը։
 17. Փաստաբանական գործունեության հիմնական ուղղությունները։
 18. Փաստաբանի կարգավիճակի առանձնահատկությունները։ Փաստաբանի պրոֆեսիոնալ գործունեության ապահովման երաշխիքները։
 19. Փաստաբանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու կարգը և կարգապահական պատասխանատվության տեսակները։
 20. Փաստաբանական էթիկայի հասկացությունը և բովանդակությունը։ Փաստաբանական էթիկայի հիմնական սկզբունքները։ Փաստաբանական էթիկայի դրսևորման առանձնահատկությունները փաստաբան-վստահորդ փոխհարաբերություններում։
 21. Փաստաբանական էթիկայի դրսևորման առանձնահատկությունները փաստաբան-գործընկեր փոխհարաբերություններում։
 22. Փաստաբանական էթիկայի դրսևորման առանձնահատկությունները փաստաբան-դատարան փոխհարաբերություններում։
 23. Քրեական դատավարության էությունը և նշանակությունը։ Քրեական դատավարությունում հանրային և մասնավոր շահերի փոխհարաբերակցության հիմնահարցերը։
 24. Քրեական դատավարության գործառույթները և դրանց դասակարգումը։ Գործառույթների տարանջատումը որպես հիմք դատավարության մրցակցային բնույթի և գործով ճշմարտության հաստատման։
 25. Քրեադատավարական ձևը, դրա արժեքայնությունը, դատավարական ձևի միասնակության և տարբերակման հիմնահարցերը։
 26. Քրեական դատավարության մասնակիցների իրավական վիճակը և նրանց իրավունքների ապահովման երաշխիքները։
 27. Քրեական դատավարությունում անձի իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման հիմքերը և սահմանները։
 28. Քրեական դատավարության սկզբունքները որպես անձի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովման երաշխիքներ։
 29. Քրեական հետապնդում. հասկացությունը, սուբյեկտները և նրանց լիազորությունները։
 30. Մրցակացության սկզբունքը և կողմերի իրավական վիճակը դատական քննության փուլում։ Կասկածյալի, մեղադրյալի պաշտպանության իրավունքը և դրա ապահովումը։
 31. Կրկին անգամ դատվելու անթույլատրելիությունը։
 32. Անմեղության կանխավարկածի տեղը և դերը քրեական դատավարության սկզբունքների համակարգում։
 33. Քրեական գործի արդարացի քննության սկզբունքի էությունը և նշանակությունը քրեական դատավարությունում։
 34. Ձերբակալման ինստիտուտը քրեադատավարական հարկադրանքի միջոցների համակարգում։
 35. Խափանման միջոցները դատավարական հարկադրանքի միջոցների համակարգում, դրանց տեսակները և կիրառման պայմանները։
 36. Կալանավորման տեղը և դերը քրեական դատավարության խափանման միջոցների համակարգում։
 37. Դատարանը որպես արդարադատություն իրականացնող մարմին։ Նրա լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը։
 38. Դատախազի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։
 39. Հետաքննության մարմնի իրավական վիճակը քրեական դատվարությունում։ Քննիչի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։
 40. Բացարկ և ինքնաբացարկ։ Դրանց լուծման դատավարական կարգը։
 41. Կասկածյալի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։ Մեղադրյալի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում։
 42. Պաշտպանի իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։
 43. Տուժողի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովումը քրեական դատավարությունում։
 44. Դատավարության մասնակիցների բողոքների և միջնորդությունների քննարկումը և լուծումը։
 45. Դատավարությանը մասնակցող այլ անձանց իրավական վիճակը քրեական դատավարությունում։
 46. Ապացույցների և ապացուցման պրոցեսի հասկացությունը և դրանց բնութագրական հատկանիշները։ Ապացույցների թույլատրելիությունը և վերաբերելիությունը քրեական դատավարությունում։
 47. Ապացուցման առարկան և սահմանները քրեական դատավարությունում։
 48. Ապացույցների տեսակների ընդհանուր բնութագիրը։ Ապացուցման սուբյեկտները։ Ապացուցման պարտականություն։
 49. Քաղաքացիական հայցի հասկացությունը և նշանակությունը։
 50. Քրեական գործի հարուցման փուլի տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի համակարգում։
 51. Նախնական քննության հասկացությունը, ձևերը և կատարման ընդհանուր պայմանները։ Նախաքննության ընթացքում քրեական դատավարության սկզբունքների կիրառման առանձնահատկությունները և դրանց ապահովման երաշխիքները։
 52. Անձին որպես մեղադրյալը ներգրավելը և մեղադրանքի առաջադըրումը։
 53. Քննչական գործողությունների հասկացությունը և համակարգը։ Անձի իրավունքների ապահովման երաշխիքները քննչական գործողություններ կատարելիս։ Քննչական գործողությունների կատարման ընդհանուր կանոնները։
 54. Հարցաքննության տեղը և դերը քննչական գործողությունների համակարգում։
 55. Փորձաքննության հասկացությունը, տեսակները, նշանակման և կատարման դատավարական կարգը։
 56. Խուզարկության, առգրավման տեսակները, կատարելու հիմքերը և դատավարական կարգը։
 57. Ճանաչման ներկայացնելու հասկացությունը, տեսակները և դատավարական կարգը։ Զննման տեղը և դերը քննչական գործողությունների համակարգում։
 58. Քրեական գործի կասեցման հասկացությունը, հիմքերը և դատավարական կարգը։
 59. Քրեական գործի կարճումը կամ քրեական հետապնդման դադարեցումը որպես նախնական քննության ավարտման ինքնուրույն տեսակ։
 60. Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության հասկացությունը, նշանակությունը և դատավարական կարգը։
 61. Դատախազական հսկողությունը հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ։
 62. Դատախազական հսկողության և դատական վերահսկողության փոխհարաբերակցությունը քրեական դատավարությունում։
 63. ՕՀԳ նկատմամբ դատական վերահսկողությունը։
 64. Մեղադրական եզրակացությամբ նախաքննության ավարտման դատավարական կարգը։ Մեղադրական եզրակացության կառուցվածքը և բովանդակությունը։
 65. Ընդդատություն. հասկացությունը և տեսակները։
 66. Դատական քննության նախապատրաստման հասկացությունը և նշանակությունը։ Գործը դատական քննության նախապատրաստելիս ընդունվող որոշումների ընդհանուր բնութագիրը։
 67. Դատական քննությունը քրեական դատավարության փուլերի համակարգում։ Դատական քննության մրցակցային բնույթը և դատարանի կարգավիճակը։
 68. Դատական քննության նախապատրաստման մասի էությունը և նշանակությունը։
 69. Դատաքննության ընդհանուր բնութագիրը և դատավարական կարգը։
 70. Դատական վիճաբանությունների հասկացությունը և մասնակիցները։ Ամբաստանյալի վերջին խոսքը։
 71. Դատական քննության արագացված կարգի էությունը և նշանակությունը։
 72. Դատավճռի հասկացությունը, դերն ու նշանակությունը։ Դատավճռի տեսակները, կառուցվածքը և բովանդակությունը։
 73. Վերաքննության հասկացությունը, խնդիրները և նշանակությունը։ Վերաքննության ինստիտուտի զարգացման հիմնահարցերը։ Վերաքննիչ դատարանում գործի քննության սահմանները. «Դեպի վատթարացում շրջադարձի անթույլատրելիությունը»։
 74. Վերաքննիչ բողոքարկման կարգը և առարկան։ Վերաքննիչ դատարանում գործի քննության կարգը։
 75. Վճռաբեկության տեղը և դերը քրեական դատավարության փուլերի համակարգում։ Վճռաբեկության կարգով դատական որոշումները բողոքարկելու իրավունք ունեցող սուբյեկտները, բողոքարկման հիմքերը և կարգը։
 76. Վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության կարգը և կայացվող որոշումները։ Վճռաբեկ դատարանի իրավասության շրջանակը։
 77. Նոր և նոր ի հայտ եկած հանգամանքների հետևանքով գործի նորոգումը. հիմքերը, ժամկետները և կարգը։
 78. Անմեղսունակ անձանց նկատմամբ բժշկական բնույթի հարկադրական միջոցներ կիրառելու վարույթի հասկացությունը, նշանակությունը և դատավարական կարգը։
 79. Անչափահասների գործերով վարույթի առանձնահատկությունները։
 80. Քրեական գործերով իրավական օգնություն ցույց տալու էությունը և նշանակությունը։
 81. Հանձնումը։
 82. Կրիմինալիստիկայի ժամանակակից գիտությունը և դրա զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում։ Կրիմինալիստիկական դոկտրինան, դրա տեղը իրավաբանական ու այլ գիտությունների համակարգում։
 83. Կրիմինալիստիկայի համակարգն ու գիտագործնական հիմնախնդիրները։ Կրիմինալիստիկայի մեթոդաբանությունը և մեթոդների տեսակները։ Կրիմինալիստիկական մեթոդոլոգիայի ուսմունքը։
 84. Կրիմինալիստիկական տեխնիկայի հիմունքները։ Կրիմինալիստիական տեխնիկայի ժամանակակից հնարավորություններն ու դրա ճյուղերը։
 85. Կրիմինալիստիկական մոդելավորման տեսությունը։ Կրիմինալիստիկական իդեոլոգիայի ժամանակակից ընկալումը։ Հանցագործության մեխանիզմի ուսմունքը ժամանակակից կրիմինալիստիկայում։ Հանցագործության մեխանիզմի մոդելավորման հիմքերն ու տեսակները։ Կրիմինալիստիկական գիտատեխնիկական միջոցներն ու եղանակները։
 86. Պոլիգրաֆի կիրառման հիմնախնդիրը հանցագործությունների քննության ընթացքում։
 87. Կրիմինալիստիկական իդենտիֆիկացման գիտական հիմքերը։ Խմբային պատկանելության, նույնացման որոշման և կրիմինալիստիկական դիագնոստիկայի հասկացությունը, նշանակությունը քննչական և դատական պրակտիկայում։ Նույնացման հետազոտման մեթոդիկան ու դրա առանձնահատկությունները։
 88. Կրիմինալիստիկական լուսանկարչության գիտական հիմքերը և տեսակները։
 89. Կրիմինալիստիկական հետքաբանության (տրասոլոգիայի) գիտական հիմքերն ու հետքաբանական օբյեկտների ժամանակակից դասակարգումը։ Անտրոպոլոգիական հետքերի դասակարգումն ու դրանց առանձնահատկությունները։ Տրասոլոգիական հետքերի տեսակներն ու դրանց կրիմինալիստիակական նկարագրերը։
 90. Կրիմինալիստիկական միկրոլոգիայի տեսական հիմքերն ու հնարավորությունները։
 91. Կրիմինալիստիկական օդորոլոգիայի տեսական հիմքերն ու հնարավորությունները:
 92. Կրիմինալիստիկական ֆոնոսկոպիայի տեսական հիմքերն ու հնարավորությունները։ Կրիմինալիստիկական հրազենագիտության տեսական հիմքերն ու խնդիրները։
 93. Կրիմինալիստիկական հրազենագիտության օբյեկտները և դրանց հետազոտման մեթոդիկան:
 94. Սպեկտրի անտեսանելի ճառագայթների օգտագործման հնարավորությունները փաստաթղթերի հետազոտման ժամանակ։
 95. Փաստաթղթի հասկացության հիմնախնդիրը ժամանակակից կրիմինալիստիկայի գիտության մեջ։ Գրավոր խոսքի հատկանիշները և նրանց կրիմինալիստիկական բնութագիրը։ Գրի կրիմինալիստիկական հետազոտման գիտական հիմքերը։
 96. Ձեռագրի իդենտիֆիկացման (նույնացման) հատկանիշները։
 97. Կրիմինալիստիկական գրանցման խնդիրներն ու տեսակները։
 98. Կրիմինալիստիկական հաբիդոսկոպիայի գիտական հիմքերն ու տեսակները։ Անձի արտաքին ֆունկցիոնալ հատկանիշները և դրանց նշանակությունը։
 99. Կրիմինալիստիկական տակտիկայի ընդհանուր գիտական դրույթները։ Քննության պլանավորման ու կազմակերպման հիմունքները։ Կրիմինալիստիկական հիպոթեզն ու ճանաչողության պրոցեսի առանձնահատկությունները քննչական պրակտիկայում։
 100. Աշխատանքի գիտական կազմակերպման տեսական դրույթների կիրառումն առանձին քննչական գործողություններ պլանավորելիս։
 101. Տակտիկական հնարքի կիրառման թույլատրելիության սահմաններն առանձին քննչական գործողությունների կատարման ժամանակ։
 102. Քննչական և օպերատիվ-հետախուզական մարմինների փոխհարաբերակցության հիմնախնդիրները քրեական գործի քննության տարբեր փուլերում։
 103. Տեղազննության տակտիկայի հիմունքներն ու առանձնահատկությունները։
 104. Խուզարկության տակտիկայի հիմունքներն ու առանձնահատկությունները։
 105. Ճանաչման ներկայացնելու տակտիկայի հիմունքներն ու տեսակները։
 106. Քննչական փորձարարություն տակտիկայի հիմունքներն ու տեսակները։ Ցուցմունքի ձևավորման հոգեբանական պրոցեսի հիմնախնդիրը կրիմինալիստիկայում։
 107. Հարցաքննության տակտիկայի առանձնահատկությունները ըստ հարցաքննության տարբեր տեսակների։
 108. Դատական փորձաքննությունների հասկացությունն ու գիտական հիմքերը։ Դատական փորձաքննությունների առարկան, խնդիրներն ու հնարավորությունները։ Դատական փորձաքննությունների գիտական սկզբունքները։
 109. Դատական փորձաքննությունների տեսության սկզբնավորման և զարգացման պատմությունը։ Դատական փորձաքննությունների հրատապ հիմնախնդիրները ՀՀ-ում։
 110. Փորձագիտական հետազոտության հասկացությունը և դերն իրեղեն ապացույցների գնահատաման ու օգտագործման գործում։
 111. Հատուկ գիտելիքների հասկացությունն ու դրանց տեսական հիմքերը։ Հատուկ գիտելիքների կիրառման ձևերը քրեական դատավարությունում։ Հատուկ գիտելիքներ կիրառող անձանց շրջանակն ու իրավասությունները։
 112. Փորձագետի կարգավիճակը քրեական դատավարությունում։ Փորձագետի և մասնագետի կարգավիճակի առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում։
 113. Փորձագետի հարցաքննության առանձնահատկությունները և դրա դերը քրեական գործի քննության համար։
 114. Դատական փորձաքննությունների դասակարգման գիտական չափանիշները։ Դատական փորձաքննությունների տեսակները և դրանց նշանակությունը։
 115. Միանձնյա և հանձնաժողովային փորձաքննությունների առանձնահատկությունները։ Փորձագիտական հիմնարկում և դրանից դուրս կատարվող դատական փորձաքննությունների առանձնահատկությունները։
 116. Դատական փորձաքննությունների դատավարական և ոչ դատավարական տեսակները։
 117. Փորձագիտական հետազոտության օբյեկտիվության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։ Փորձագիտական հետազոտության հիմնավորվածության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։
 118. Փորձագիտական հետազոտության գիտականության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։ Փորձագիտական հետազոտության արժանահավատության սկզբունքի հիմունքները և դրա դրսևորումները։
 119. Փորձագիտական նախաձեռնության ինստիտուտի դերն ու հիմնախնդիրները քրեական դատավարությունում։
 120. Փորձաքննություն նշանակելը և դրան նախապատրաստվելը։ Փորձագիտական հետազոտման մեթոդիկան և դրա գիտական հիմքերը։ Փորձագիտական հետազոտության ընթացքի և արդյունքների ամրագրման գիտական և քրեադատավարական պահանջները։
 121. Փորձագետի եզրակացության գնահատման գիտական չափանիշները։ Փորձագետի եզրակացության կառուվածքային տարրերը և դրանց ապացուցողական նշանակությունը քրեական դատավարությունում։
 122. Համալիր և հանձնաժողովային փորձաքննությունների իրավական և գիտական հիմնախնդիրները։
 123. Դատական փորձաքննությունների և կրիմինալիստիկական տեխնիկայի ճյուղերի փոխհարաբերակցության արդի հիմնախնդիրները։
 124. Իդենտիֆիկացնող և դիագնոստիկ խնդիրների գիտական լուծման հնարավորությունները փորձագիտական հետազոտությունների կատարման ընթացքում։
 125. Կրիմինալիստիկական մեթոդիկայի գիտական հիմքերը։ Մասնավոր կրիմինալիստիկական մեթոդիկաների ձևավորման սկզբնաղբյուրները և դրանց դերը հանցագործությունների քննության ընթացքում։
 126. Քննության փուլերի առանձնահատկությունները սպանության գործերով։ Ակնհայտ սպանության քննության մեթոդիկան։ Ոչ ակնհայտ սպանության (անձի անհետացման) քննության մեթոդիկան։ Տեղազննության և օպերատիվ-հետախուզական միջոցառումների առանձնահատկություները սպանության գործերով։
 127. Պատվիրված սպանությունների քննության մեթոդիկան։ Պատվիրված սպանությունների մեխանիզմի կրիմինալիստիկական առանձնահատկությունները։
 128. Գողության կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։
 129. Կողոպուտի կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։
 130. Ավազակության կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։
 131. Խարդախության կրիմինալիստիկական բնութագիրն ու քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։
 132. Խուզարկության և որոնողական գործողությունների կատարման առանձնահատկությունները հափշտակությունների գործերով։
 133. Դատական փորձաքննություների հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները հափշտակությունների գործերով։
 134. Կաշառքի քննության կրիմինալիստիկական առանձնահատկությունները։
 135. Քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները հրկիզումների և հակահրդեհային անվտանգության կանոնների հանցավոր խախտումների գործերով։
 136. Տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնների հանցավոր խախտումների քրեաիրավական և կրիմինալիստիկակական բնութագրերը։ Քննության փուլերի առանձնահատկությունները տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնների հանցավոր խախտումների գործերով։
 137. Հարկային հանցագործությունների կրիմինալիստիկական բնութագրերն ու դրանց քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։ Քննության փուլերի առանձնահատկությունները հարկային հանցագործությունների քննության ժամանակ։ Հատուկ գիտելիքների կիրառման հնարավորությունները հարկային հանցագործությունների քննության ժամանակ։ Համակարգչային բնագավառի հանցագործությունների քննության մեթոդիկայի առանձնահատկությունները։
 138. Քննչական գործողությունների առանձնահատկությունները համակարգչային բնագավառի հանցագործությունների քննության ժամանակ։
 139. Անչափահասների հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալիստիկական բնութագրերը։ Անչափահասների հանցագործությունների քննության առանձնահատկությունները։
 140. Քաղաքացիների և կազմակերպությունների սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության ձևերի ընդհանուր բնութագիրը։
 141. Դատական պաշտպանության, արդար դատաքննության իրավունքները և արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրը քաղաքացիական դատավարությունում։
 142. Քաղաքացիական դատավարության հասկացությունը և խնդիրները։
 143. Քաղաքացիական դատավարության փուլերի ընդհանուր բնութագիրը։
 144. Քաղաքացիական դատավարության տեսակների , դատավարության տարբերակված ձևերի (վարույթների) ընդհանուր բնութագիրը։
 145. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի հասկացությունը, առարկան, մեթոդը, փոխհարաբերությունը ՀՀ իրավունքի մյուս ճյուղերի հետ։
 146. Քաղաքացիական դատավարության աղբյուրները։
 147. Քաղաքացիական դատավարության իրավունքի սկզբունքների հասկացությունը, նշանակությունը և դասակարգումը։
 148. Քաղաքացիական դատավարության միջազգային իրավական, արդար դատաքննության իրավունքի գործառութային, կազմակերպական-գործառութային սկզբունքները։
 149. Կողմերի մրցակցության և իրավահավասարության սկզբունքները քաղաքացիական դատավարությունում։
 150. Տնօրինչականության (դիսպոզիտիվության) սկզբունքը քաղաքացիական դատավարությունում։
 151. Քաղաքացիական դատավարական իրավահարաբերությունների հասկացությունը, առանձնահատկությունները և ծագման նախադրյալները։
 152. Կողմերի հասկացությունը և հատկանիշները։
 153. Ոչ պատշաճ կողմի փոխարինումը։
 154. Դատավարական իրավունակություն և գործունակություն։
 155. Կողմերի դատավարական իրավունքներն ու պարտականությունները։
 156. Դատակցություն։
 157. Դրա տեսակները։
 158. Դատավարական իրավահաջորդություն։
 159. Երրորդ անձինք քաղաքացիական դատավարությունում։
 160. Այլ անձանց իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանությամբ հանդես գալու իրավասություն ունեցող կամ գործի ելքով շահագրգռվածություն ունեցող անձանց մասնակցությունը քաղաքացիական դատավարությանը։
 161. Քաղաքացիական դատավարությանը դատախազի մասնակցության հիմքերը և իրավական վիճակը։
 162. Դատական ներկայացուցչության հասկացությունը և տեսակները։
 163. Դատական ներկայացուցչի լիազորությունների ձևակերպումը։
 164. Քաղաքացիական գործերի ենթակայության հասկացությունը, տեսակները։
 165. Ենթակայության կանոնները խախտելու հետևանքները։
 166. Քաղաքացիական գործերի ընդդատությունը հասկացությունը, տեսակները։
 167. Ընդդատության կանոնները խախտելու հետևանքները։
 168. Դատավարական ժամկետների հասկացությունը և տեսակները, ժամկետները հաշվելը։
 169. Դատավարական ժամկետների կասեցումը, երկարաձգումը և վերականգնումը։
 170. Դատական ծախսերի հասկացությունը, տեսակները։
 171. Դատական ծախսերի բաշխումը կողմերի միջև և դրանց հատուցումը։
 172. Հայցի հասկացությունը, տարրերը և տեսակները։
 173. Հայցի իրավունք։
 174. Պատասխանողի շահերի պաշտպանության դատավարական միջոցների ընդհանուր բնութագիրը։
 175. Հայցային վարույթում տնօրինչական գործողություններ կատարելու դատավարական կարգը։
 176. Հայցի ապահովում։
 177. Դատական ապացույցների հասկացությունը և դասակարգումը։
 178. Ապացույցների վերաբերելիությունը և ապացուցման միջոցների թույլատրելիությունը։
 179. Ապացուցման առարկան։
 180. Ապացուցելու և ապացույցներ ներկայացնելու պարտականությունը։
 181. Ապացույցների հետազոտումը և գնահատումը։
 182. Գրավոր ապացույցներ և իրեղեն ապացույցները քաղաքացիական դատավարությունում։
 183. Փորձաքննությունը և փորձագետի եզրակացությունը քաղաքացիական դատավարությունում։
 184. Վկաների և կողմերի ցուցմունքները քաղաքացիական դատավարությունում։
 185. Ապացույցների ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում։
 186. Դատական հանձնարարությունները քաղաքացիական դատավարությունում։
 187. Հայց հարուցելու կարգը և այն չպահպանելու հետևանքները։
 188. Հայցադիմումի ընդունումը։
 189. Հայցադիմումի ընդունումը մերժելու հիմքերը։
 190. Քաղաքացիական գործը դատաքննության նախապատրաստելու նշանակությունը և խնդիրները։
 191. Գործը դատաքննության նախապատրաստելու դատավարական գործողությունների ծավալը և բովանդակությունը։
 192. Գործն ըստ էության քննելու և լուծելու փուլի հասկացությունը և նշանակությունը։
 193. Գործի քննության կարգն առաջին ատյանի դատարանում։
 194. Գործի քննության հետաձգումը։
 195. Գործի վարույթի կասեցումը։
 196. Գործի վարույթն ավարտելն առանց վեճն ըստ էության լուծելու։
 197. Դատական ակտերի հասկացությունը և տեսակները։
 198. Վճռի էությունն ու նշանակությունը։
 199. Վճռին ներկայացվող պահանջները։
 200. Վճռի օրինական ուժը։
 201. Պարզեցված վարույթները քաղաքացիական դատավարությունում:
 202. արագացված դատաքննության հասկացությունը և կիրառման առանձնահատկությունները:
 203. Կարգադրության վարույթը։
 204. Քաղաքացիական դատավարության տարբերակված ձևերը։
 205. Հատուկ վարույթի հասկացությունը և առանձնահատկությունները։
 206. Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի դատական հաստատումը։
 207. Քաղաքացու որոշակի իրավական վիճակ հաստատելու վերաբերյալ հատուկ վարույթները։
 208. Վերաքննության վարույթի հասկացությունը, սկզբունքները և տեսակները։
 209. Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքը և դրա իրականացման կարգը։
 210. Գործի քննությունը վերաքննիչ դատարանում։
 211. Վերաքննության սահմանները և վերաքննիչ դատարանի լիազորությունները։
 212. Վճռաբեկ վարույթի հասկացությունը և խնդիրները։
 213. Վճռաբեկ բողոք բերելու իրավունքը և վճռաբեկ վարույթի հարուցումը։
 214. Վճռաբեկ դատարանում գործերի քննության դատավարական կարգը։
 215. Գործի քննության սահմանները վճռաբեկ դատարանում։
 216. Վճռաբեկ դատարանի լիազորությունները։
 217. Վճռաբեկ դատարանի որոշումները և դրանց իրավական բնույթը։
 218. Դատական ակտերը վերաքննության և վճռաբեկության կարգով բեկանելու հիմքերը։
 219. Դատական ակտերի վերանայումը նոր կամ նոր երևան եկած հանգամանքներով։
 220. Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռների և որոշումների նշանակությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային դատարանների համար։
 221. Օտարերկրյա տարրի մասնակցությամբ գործերի ընդդատությունը։
 222. Օտարերկրյա անձանց քաղաքացիական դատավարական իրավունքները և պարտականությունները։
 223. Քաղաքացիական դատավարության ոլորտում միջազգային համագործակցության ձևերի ընդհանուր բնութագիրը։
 224. Սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության արբիտրաժային ձևի հասկացությունն ու հիմնական հատկանիշները։
 225. Արբիտրաժային համաձայնության հասկացությունը և տեսակները։
 226. Արբիտրաժային քննության սկզբունքների հասկացությունը և դրանց դասակարգումը։
 227. Արբիտրաժային ակտերի հասկացությունը և տեսակները (արբիտրաժի միջանկյալ և վերջնական ակտերը)։
 228. Կատարողական վարույթի հասկացությունը և էությունը։
 229. Կատարման հիմքեր և կատարողական փաստաթղթեր։
 230. Կատարման վաղեմություն։
 231. Կատարողական վարույթի ընդհանուր կանոնները։
 232. Բռնագանձումը պարտապանի գույքի վրա տարածելը։
 233. Պարտապան‑կազմակերպության գույքի վրա բռնագանձում տարածելու առանձնահատկությունները։
 234. Պարտապանի աշխատավարձի և այլ եկամուտների վրա բռնագանձում տարածելը։
 235. Բռնագանձված գումարները պահանջատերերի միջև բաշխելը։
 236. Ոչ գույքային բնույթի վեճերով կատարողական վարույթը։