Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (Ներքին հիվանդություններ)

Специальность
Подсписок
Մաշկավեներաբանություն
Вопросы
 1. Դերմոէպիդերմալ միավորում, հիմային թաղանթ։
 2. Մաշկի պաշտպանական-իմունաբանական գործառույթը։
 3. Գործընթացներ, որտեղ կերատինոցիտների պրոլիֆերացիան և դիֆերենցիացիան գերակշռում են էքսֆոլիացիայի հանդեպ։
 4. Գործընթացներ, որտեղ կերատինոցիտների էքսֆոլացիան գերակշռում է պրոլիֆերացիայի և դիֆերենցիացիայի հանդեպ։
 5. Գործընթացներ, որտեղ կերատինոցիտների պրոլիֆերացիան և դիֆերենցիացիան գերակշռում են ապոպտոզի հանդեպ։
 6. Գործընթացներ, որտեղ կերատինոցիտների ապոպտոզը գերակշռում է պրոլիֆերացիայի և դիֆերենցիացիայի հանդեպ։
 7. Կերատինոցիտների միջբջջային կապերի խախտում (ականթոլիզ, սպոնգիոզ, ներբջջային այտուց, ծփացող կազմափոխություն)։
 8. Մաշկի և լորձաթաղանթների հետ զուգորդված լիմֆոիդ հյուսվածք։
 9. Ալերգիկ ռեակցիաների I տեսակ (անաֆիլակտիկ ալերգիկ ռեակցիաներ, անհապաղ ալերգիկ ռեակցիաներ, IgE-միջնորդավորված ալերգիկ ռեակցիաներ)։
 10. Ալերգիկ ռեակցիաների II տեսակ (ցիտոտոքսիկ ալերգիկ ռեակցիաներ, IgG- և IgM-հակամարմիններով միջնորդավորված ալերգիկ ռեակցիաներ)։
 11. Ալերգիկ ռեակցիա­A15նե­րի III տեսակ (իմուն համալիրային ալերգիկ ռեակցիաներ, իմուն համալիրներով միջնորդավորված ալերգիկ ռեակցիաներ)։
 12. Ալերգիկ ռեակցիաների IV տեսակ (հապաղող ալերգիկ ռեակցիաներ)։
 13. Մաշկախտերի ախտորոշման կլինիկական-ձևաբանական սկզբունքը։
 14. Մաշկախտերի լուսաբուժությունը։
 15. Մաշկախտերի արտաքին բուժումը։ Տեղային բուժման հիմնական սկզբունքները։
 16. Մակերեսային ստաֆիլոդերմիաներ։ Օստիոֆոլիկուլիտ, ֆոլիկուլիտ, հասարակ սիկոզ, ստաֆիլոկոկային այրված մաշկի համախտանիշ, ստաֆիլոկոկային տոքսիկ շոկի համախտանիշ։
 17. Խոր ստաֆիլոդերմիաներ։ Խոր ֆոլիկուլիտ, ֆուրունկուլ, ֆուրունկոլոզ, կարբունկուլ, հիդրադենիտ, պիոգեն գրանուլեմա, թարախակույտ։
 18. Մակերեսային ստրեպտոդերմիաներ։ Թիլբերի-Ֆոքսի ստրեպտոկոկային իմպետիգո, դեմքի չոր ստրեպտոդերմիա, սուր տարածուն ստրեպտոդերմիա, ստրեպտոկոկային տոքսիկ շոկի համախտանիշ։
 19. Խոր ստրեպտոոդերմիաներ։ Սուր ստրեպտոկոկային ցելյուլիտ, հասարակ էկթիմա։
 20. Մակերեսային ստրեպտոստաֆիլոդերմիաներ։ Հասարակ իմպետիգո (ստրեպտոստաֆիլոկոկային իմպետիգո)։
 21. Խոր ստրեպտոստաֆիլոդերմիաներ։ Գլխի թարախակուտային և քայքայող ֆոլիկուլիտ և պերիֆոլիկուլիտ (Հոֆֆմանի հիվանդություն), խրոնիկ պիոդերմիա։
 22. Դերմատոֆիտիաներ։ Գլխի մազածածկ մասի, մորուքի և բեղերի միկոզներ
 23. Եղունգների դերմատոֆիտիաներ։ Կլինիկական ձևերը։
 24. Ափերի միկոզներ (սկվամոզ կամ հիպերկերատոտիկ, դիսհիդրոտիկ կամ էկզեմատոիդ ձևերը)։
 25. Ներբանների միկոզներ (միջմատնային, սկվամոզ կամ հիպերկերատոտիկ, դիսհիդրոտիկ կամ էկզեմատոիդ և սուր ձևերը)։
 26. Իրանի միկոզ։ Հարթ մաշկի դերմատոֆիտիաներ։
 27. Կանդիդոզ։ Պատճառագիտությունը։ Կլինիկան։ Մաշկի կանդիդոզ։ Մաշկի հավելումների կանդիդոզ։ Կանդիդային օնիխոմիկոզ, կանդիդային պարօնիխիա, կանդիդային ֆոլիկուլիտ։
 28. Լորձաթաղանթների կանդիդոզ։
 29. Մաշկի մալասեզիոզներ։ Գունափոփոխ որքին, Malassezia-ֆոլիկուլիտ, նեոնատալ պուստուլոզ (նեոնատալ ցեֆալիկ պուստուլոզ)։
 30. Malassezia-զուգորդված մաշկախտեր։ Սեբորեային դերմատիտ և գլխի թեփոտում, Գուժերո-Կարտոյի միավորվող և ցանցային պապիլոմատոզ։
 31. Խրոնիկ մաշկախտեր, որոնց ժամանակ Malassezia-վարակը կատարում է սադրիչ գործոնի դեր։ Ատոպիկ դերմատիտ։ Պսորիազ։
 32. Առաջնային և երկրորդային (կրկնվող) հերպես։ Կրկնվող սեռական հերպես։
 33. Հերպեսային էկզեմա։ Կապոշի-Յուլիուսբերգի հերպեսանման էկզեմա։
 34. Պոքսվիրուսային մաշկախտեր։ Կոնտագիոզ կամ հպավարակիչ մոլյուսկ։
 35. Պապիլոմավիրուսային վարակի էկզոֆիտային ձևը։ Հասարակ և տափակ գորտնուկներ, անոգենիտալ գորտնուկներ։
 36. Գորտնուկային էպիդերմոդիսպլազիա (Լևանդովսկի-Լյուտցի հիվանդություն)։
 37. Բեխչետի համախտանիշ։
 38. Մաշկի տուբերկուլոզի տեղային և տարածուն ձևերը։
 39. Բոր, լեպրոմատոզ, տուբերկուլոիդային, չտարբերակված և դիմորֆ տեսակները։
 40. Բորովսկու հիվանդություն (լեյշմանիոզ)։ Քաղաքային և գյուղական տեսակները։
 41. Հեբրայի բազմաձև էքսուդատիվ էրիթեմա։ Ստիվենս-Ջոնսոնի համախտանիշ, Լայելի տոքսիկ էպիդերմոլիզ։
 42. Ժիբերի վարդագույն որքին։
 43. Դերմատիտներ, ալերգոտոքսիդերմիաներ։
 44. էկզեմա (իսկական, կոնտակտային, մանրէային և հետտրավմատիկ)։
 45. Ատոպիկ հիվանդություն (ատոպիկ դերմատիտ, ատոպիկ ռինիտ, բրոնխային ասթմա և այլն)։
 46. Եղնջայտուց (սովորական, խրոնիկական, ֆիզիկական, մեխանիկական, ցրտային, ջերմային և այլն)։
 47. Սահմանափակ (Բրոկի օջախային նեյրոդերմիտ կամ Վիդալի խրոնիկ որքին) և տարածուն նեյրոդերմիտ։
 48. Մաշկի քոր։ Պատճառագիտությունը և ախտածագումը։ Քորի ֆիզիոլոգիան և զարգացման մեխանիզմները։
 49. Քորպտիկ (պրուրիգո)։ Կլինիկական ձևերը (մանկական, մեծահասակների և հանգուցանման քորպտիկ)։ Բուժման սկզբունքները։
 50. Սովորական բշտախտ։
 51. Թերթաձև բշտախտ (սեբորեային կամ էրիթեմատոզ, բրազիլական և հերպեսանման բշտախտ)։
 52. Լևերի բշտային պեմֆիգոիդ (ոչ ականթոլիտիկ բշտախտ)։
 53. Դյուրինգի հերպեսանման դերմատիտ։
 54. Հասարակ պսորիազ։
 55. Պսորիազային արթրոպաթիա և էրիթրոդերմիա։
 56. Վահանակային (մանր և խոշոր վահանիկային) և լիխենոիդ (որքինանման) պարապսորիազ։
 57. Պսորիազիֆորմ պուստուլոզ մաշկախտեր։ Գեներալիզացված պսորիազիֆորմ պուստուլոզ։ Հալոպպոյի կայուն թարախային ակրոդերմատիտ։ Էնդրյուսի պուստուլոզ բակտերիդ։
 58. Էրիթրոմելալգիա (ակրոմելալգիա, Միտչելլի հիվանդություն)
 59. Լիվեդո։
 60. Դերմալ անգիիտներ։ Բազմաձև դերմալ անգիիտ։
 61. Դերմոհիպոդերմալ անգիիտներ։ Լիվեդո-անգիիտ։
 62. Հիպոդերմալ անգիիտներ։ Հանգուցանման անգիիտ։ Հանգուցանման-խոցային անգիիտ։
 63. Ինտեգումենտ (մաշկային) կարմիր գայլախտ։
 64. Ինտեգումենտ (մաշկային) սկլերոդերմիա։
 65. Դերմատոմիոզիտ (պոլիմիոզիտ, դերմատոպոլիմիոզիտ, Վագների հիվանդություն)։
 66. Աբիոտրոֆիկ մաշկախտեր։ Թառամ մաշկ, գերառաձգական կամ կաուչուկանման մաշկ։
 67. Վուլվայի և առնանդամի կրաուրոզ։
 68. Առաջնային հիպոմելանոզներ։ Վիտիլիգո։
 69. Երկրորդային հիպոմելանոզներ։ Հետվարակական և հետբորբոքային հիպոմելանոզներ։
 70. Խլոազմա և մելազմա։
 71. Օջախային ալոպեցիա (եզրային կամ ժապավենաձև ալոպեցիա կամ ophiasis, եռանկյուն ալոպեցիա, մերկացնող կամ դեկալվացhող ալոպեցիա, սուբտոտալ, տոտալ և համապարփակ ալոպեցիա)։
 72. Առաջնային (ատրոֆիկ սպիական ալոպեցիա կամ Բրոքի պսևդոպելլադա և այլն) և երկրորդային սպիական ալոպեցիաներ։
 73. Անդրոգենային ֆիզիոլոգիական ալոպեցիա (տղամարդկանց, կանանց, հղիների, հետծննդյան, վաղաժամ, պրեսենիլ, սենիլ ալոպեցիաներ և այլն)։
 74. Կորյակային հիվանդության ոչ բորբոքային (կոմեդոններ և միլիումներ) և բորբոքային ձևերը (հանգուցիկա-թարախաբշտիկային պզուկներ, գնդաձև, հանգուցա-կիստային պզուկներ և այլն)։
 75. Ակնէանման մաշկախտեր (ռոզացեա, դեմոդեկոզ, պերիօրալ դերմատիտ)։
 76. Սեբորեային կերատոմա կամ սեբորեային կերատոզ (ծերունական գորտնուկ)։
 77. Բազալ-բջջային քաղցկեղ (բազալիոմա, բազոցելյուլար քաղցկեղ, մաշկի կարցինոիդ)։ Կլինիկական ձևերը։
 78. Ներսփռող տափակ-բջջային քաղցկեղ (սպինոցելյուլար քաղցկեղ, էպիդերմոիդ քաղցկեղ, սպինալիոմա)։ Էկզոֆիտային (պտկիկային) և էնդոֆիտ (ներսփռական-խոցային) ձևերը։
 79. Մաշկի անոթային բարորակ ուռուցքներ։ Հեմանգիոմաներ, անգիոմաներ։
 80. Մաշկի անոթային մալֆորմացիաներ «Բոցավառվող» նևուս»։
 81. Տափակ քսանթոմաներ (քսանթելազմաներ, ափերի տափակ քսանթոմաներ, շփաբորբային տափակ քսանթոմաներ և այլն)։
 82. Մեկուսացված (ոչ համախտանիշային) ոչ բնածին իխթիոզներ։ Հասարակ իխթիոզ (ֆիլագրինի գենի մուտացիա), X-կապակցված, ռեցեսիվ ժառանգմամբ իխթիոզ (X-քրոմոսոմային իխթիոզ, ստերոիդային սուլֆատազայի գենի մուտացիա)։
 83. Ֆոլիկուլային հանգուցիկային կերատոզներ (մազային որքին, ատրոֆիկ մազային որքին, Դեվերժիի հիվանդություն և այլն)։
 84. Նեյրոկուտան ժառանգական հիվանդություններ (նեյրոֆիբրոմատոզ կամ Ռեկլինգհաուզենի հիվանդություն, Պրինգլ-Բուրնեվիլլի հիվանդություն կամ տուբերոզային սկլերոզ)։
 85. Առաջնային սիֆիլիս։
 86. Երկրորդային սիֆիլիս։
 87. Երրորդային սիֆիլիս։
 88. Գաղտնի սիֆիլիս (վաղաժամ, ուշացած և չճշտված)։
 89. Կենսաբանական կեղծ դրական շիճուկաբանական ռեակցիաներ (սուր, խրոնիկ)։ Շճակայունություն (իսկական, հարաբերական, կեղծ)։
 90. Վաղաժամ և ուշացած նեյրոսիֆիլիս։
 91. Վաղաժամ և ուշացած բնածին սիֆիլիս։
 92. Վաղաժամ և ուշացած ընդերային սիֆիլիս։
 93. Գոնորեա։
 94. Էնդեմիկ արևադարձային սեռավարակներ (փափուկ շանկր, վեներական լիմֆոգրանուլեմա, դոնովանոզ)։
 95. Մակաբուծային սեռավարակներ։ Տրիխոմոնիազ։
 96. Միզասեռական խլամիդիոզ։
 97. Միզասեռական միկոպլազմոզ։
 98. Նոր սերնդի սեռավարակների դերն անպտղության զարգացման գործում (կանանց անպտղություն, տղամարդկանց անպտղություն)։
 99. Մանրէային վագինոզ։
 100. ՁԻԱՀ-ի մաշկաբանական, սնկաբանական, վիրուսաբանական և վեներաբանական առանձնահատկությունները։