Երևանի պետական համալսարան (Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն)

Вопросы
 1. Նախամաշտոցյան գրի և գրականության հարցը: Կորյունի «Վարք Մաշտոցի» երկը
 2. Ագաթանգեղոսի «Հայոց պատմությունը» որպես պատմական սկզբնաղբյուր և գեղարվեստական երկ
 3. Փավստոս Բուզանդի անձնավորության և նրա «Հայոց պատմության» դպրությունների հարցը
 4. Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմության» գոեղարվեստական հատկանիշները
 5. Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկը որպես պատմագեղարվեստական երկերի սկզբնաղբյուր
 6. Կենտրոնաձիգ պետության գաղափարը Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկում 
 7. Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» գիտական ու գեղարվեստական արժեքը
 8. Պատմական անձնավորությունների կերպավորումը Մ. Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկում
 9. Եղիշեի «Վարդանի և հայոց պատերազմի մասին» երկի գիտական և գեղարվեստական արժեքը
 10. Ղազար Փարպեցու «Հայոց պատմության» գեղարվեստականությունը 
 11. Կերպավորման առանձնահատկությունները Սեբեոսի «Պատմութիւն ի Հերակլն» գրքում
 12. Հովհ. Մամիկոնյանի «Տարոնի պատմությունը»: Հեղինակային պատկանելության հարցը: Պատմության բովանդակությունն ու բնույթը
 13. Ղևոնդի «Պատմության»  ճանաչողական արժեքը
 14. Դավթակ Քերթողի «Ողբ ի մահն Ջիվանշիրի Մեծի իշխանին» երկը
 15. Կենտրոնաձիգ պետության գաղափարը և պատմիչի աշխարհայացքը Հովհ. Դրասխանակերտցու «Հայոց պատմություն» գրքում
 16. Թովմա և Անանուն Արծրունիների  պատմությունների հարաբերության հարցը 
 17. Մովսես Կաղանկատվացու «Աղվանից աշխարհի պատմությունը». գեղարվեստական և պատմաճանաչողական արժեքը
 18. Ասողիկի «Տիեզերական պատմության» գիտական և ճանաչողական արժեքը
 19. Գրիգոր Նարեկացու տաղերը որպես վաղ վերածնության արտահայտություն
 20. Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» երկի գաղափարական, գեղարվեստական, կրոնական արժեքը
 21. Գրիգոր Մագիստրոսի «Թղթերի» պատմական-ճանաչողական և գրական արժեքը
 22. Արիստակես Լաստիվերտցու «Հայոց պատմության» գիտական ու գեղարվեստական արժեքը. Թոնդրակյան շարժման պատկերը
 23. Հովհաննես Իմաստասերի (Սարկավագ) «Բան իմաստութեան…» երկը 
 24. Ներսես Շնորհալու «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմը
 25. Ներսես Շնորհալու հանելուկները
 26. Մխիթար Գոշի առակները և «Դատաստանագիրքը»
 27. Վարդան Այգեկցու առակների ճանաչողական ու գեղարվեստական արժեքը
 28. Ֆրիկի տաղերի մոտիվները 
 29. Կոստանդին Երզնկացու բնապաշտական ու սիրային քնարերգությունը 
 30. Հովհաննես Թլկուրանցու ստեղծագործության մոտիվներն ու առանձնահատկությունները
 31. Մկրտիչ Նաղաշի տաղերի թեմատիկ հարստությունը. «Վասն ագահութեան» բանաստեղծությունը
 32. Նահապետ Քուչակի անձնավորության խնդիրը. հայրենների բովանդակությունն ու արվեստը
 33. Նաղաշ Հովնաթանն իբրև աշխարհիկ պոեզիայի ներկայացուցիչ. երգիծական, սիրային, խնջույքի, խոհախրատական բանաստեղծությունները
 34. Սայաթ-Նովան սիրո մեծ երգիչ
 35. Հայկական կլասիցիզմը, նշանավոր ներկայացուցիչները. Արսեն Բագրատունի
 36. Հարություն Ալամդարյանի «Չափաբերականք» ժողովածուն
 37. Մեսրոպ Թաղիադյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 38. Խաչատուր Աբովյանի «Վերք Հայաստանի. Ողբ հայրենասիրի» վեպի կառուցվածքը և կերպարային համակարգը
 39. Հայ նոր գրականության զարգացման ուղիների, բովանդակության, ժանրերի ու ձևերի հիմնավորումը «Վերք Հայաստանի. Ողբ հայրենասիրի» վեպի առաջաբանում
 40. Խաչատուր Աբովյանի ստեղծագործության ժանրային բազմազանությունը. առակներ, պատմվածքներ
 41. Ղևոնդ Ալիշանի հայագիտական ժառանգությունը. Նահապետի առեղծվածը. «Երգք Նահապետի» բանաստեղծական շարքը
 42. Միքայել Նալբանդյանի պոեզիայի և արձակի ընդհանուր բնութագիրը
 43. Մ. Նալբանդյանի քննադատական հայացքները. «Կրիտիկա. Սոս և Վարդիթեր», «Կրիտիկա հանդես նոր հայախոսության» 
 44. Ռափայել Պատկանյանի արձակի ընդհանուր բնութագիրը
 45. Ռափայել Պատկանյանի ազգային – հայրենասիրական երգը. «Ազատ երգեր»
 46. Սմբատ Շահազիզի քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը. «Լևոնի վիշտը» պոեմը
 47. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը
 48. Պետրոս Դուրյանի քնարերգության հիմնական մոտիվները
 49. Հայ գյուղական իրականության արտացոլումը Պռոշյանի վեպերում. «Սոս և Վարդիթեր», «Հացի խնդիր», «Ցեցեր», «Հունոն», «Բղդե»)
 50. Ղազարոս Աղայանի «Արություն և Մանվել», «Երկու քույր» վեպերի գեղարվեստական առանձնահատկությունները
 51. Սոցիալ-կենցաղային երևույթների արտացոլումը «Խաթաբալա», «Էլի մեկ զոհ», «Քանդած օջախ» պիեսներում
 52. Գաբրիել Սունդուկյանի «Պեպո» ստեղծագործությունը
 53. Ազգային-ազատագրական պայքարի գաղափարախոսության գեղարվեստականացումը Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական վեպերում («Ջալալեդդին», «Խենթը», «Կայծեր») 
 54. Րաֆֆին պատմավիպասան. «Սամվել» վեպի պատմականությունը և գեղարվեստական մեծ արժեքը
 55. Հակոբ Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր» երգիծական դիմանկարները
 56. Հակոբ Պարոնյանի «Ատամնաբույժն արևելյան» և «Պաղտասար աղբար» կատակերգությունները
 57. Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վիպակը
 58. Ծերենցի պատմավեպերը
 59. Գավառական քաղաքի պատկերը Շիրվանզադեի «Նամուս», «Չար ոգին» երկերում 
 60. Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպի կոնֆլիկտը, կերպարները
 61. Անհատի և հասարակության հարաբերությունը Շիրվանզադեի «Արտիստը» երկում
 62. Շիրվանզադեի թատրերգությունը. «Եվգինե», «Ունե՞ր իրավունք», «Արմենուհի», «Պատվի համար», «Մորգանի խնամին»
 63. Մուրացանի գյուղափրկիչ ծրագիրը. «Խորհրդավոր միանձնուհի», «Նոյի ագռավը», «Առաքյալը» 
 64. Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպը. Կերպարների հոգեբանությունը և պատմական դարաշրջանի պատկերումը
 65. Մտավորականության և ընտանիքի թեման Նար-Դոսի ստեղծագործության մեջ. «Աննա Սարոյան», «Սպանված աղավնին» 
 66. Ժամանակի իրականության քննադատությունը և արհեստավորության կյանքի պատկերը Նար-Դոսի «Մեր թաղը» նորավեպերի շարքում
 67. Վրթանես Փափազյանի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. «Ժայռը» դրաման 
 68. Արփիար Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց», «Մինչև ե՞րբ», «Ոսկի ապարանջան» վիպակները
 69. Տիգրան Կամսարականի «Վարժապետին աղջիկը» վեպը
 70. Գրիգոր Զոհրապի «Խղճմտանքի ձայներ», «Կյանքը ինչպես որ է», «Լուռ ցավեր» շարքերը
 71. Հովհաննես Թումանյանի քնարապատմողական պոեմները. «Մարո», «Լոռեցի Սաքոն», «Հառաչանք»
 72. Քնարականի և էպիկականի միաձուլումը Հովհաննես Թումանյանի «Անուշ» պոեմում
 73. Հովհաննես Թումանյանի էպիկական պոեմները. «Սասունցի Դավիթ», «Թմկաբերդի առումը»
 74. Հայրենիքի քաղաքական ողբերգությունը Հովհ. Թումանյանի քնարերգության մեջ. «Մեր նախորդներին», «Հայոց վիշտը»,  «Հայոց լեռներում», «Հոգեհանգիստ», «Հայրենիքիս հետ»
 75. Հովհ. Թումանյանի քառյակների կենսափիլիսոփայությունը և արվեստը
 76. Հովհաննես Թումանյանի պատմվածքներն ու հեքիաթները:
 77. Ավետիք Իսահակյանի սիրերգությունը. «Ասպետի սերը», «Հավերժական սերը» բալլադները
 78. Ավետիք Իսահակյանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմը. քնարական հերոսի խնդիրը, բովանդակությունը և արվեստը
 79. Ավետիք Իսահակյանի գեղարվեստական արձակը
 80. Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը. «Ընկ. Բ. Փանջունի» և «Հեղափոխության մակաբույծները» 
 81. Երվանդ Օտյանի սոցիալական երգիծանքը. «Ընտանիք, պատիվ, բարոյական», «Թաղականին կնիկը»
 82. Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրաման
 83. Լևոն Շանթի «Կայսր» դրաման 
 84. Միսաք Մեծարենցի գրական ըմբռնումները և սեփական ստեղծագործության գնահատությունը («Ինքնադատության փորձ մը»)
 85. Միսաք Մեծարենցի քնարերգության ընդհանուր բնութագիրը. «Ծիածան» և «Նոր տաղեր» ժողովածուները
 86. Սիամանթոյի ժողովածուների և բանաստեղծությունների շարքերը
 87. Սիամանթոյի բանաստեղծական մտածողության յուրահատկությունները. «Դյուցազնորեն» և «Հայորդիներ» շարքերը
 88. Սիամանթոյի «Կարմիր լուրեր բարեկամես» ժողովածուն
 89. Դանիել Վարուժանի բանաստեղծական ժողովածուները
 90. Ուժի և գեղեցկության գովերգը Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմում
 91. Դանիել Վարուժանի «Հացին երգը» ժողովածուի բնույթը, առանձնահատկությունները
 92. Վահան Տերյանի ժողովածուները ու շարքերը. «Մթնշաղի անուրջներ»
 93. Հայ գրականության զարգացման ուղիների հարցը Վահան Տերյանի «Հայ գրականության գալիք օրը» և «Հոգևոր Հայաստան» հոդվածներում
 94. Եղիշե Չարենցի ստեղծագործությունը 1910-ական թվականներին
 95. Երգիծականն ու ողբերգականը Եղիշե Չարենցի «Երկիր Նաիրի» վեպում
 96. Սիրո, գեղեցկության և բարոյական արժեքի հիմնախնդիրները Ակսել Բակունցի պատմվածքներում
 97. Դերենիկ Դեմիրճյանի «Քաջ Նազար» հեքիաթ-կատակերգությունը
 98. Շահան Շահնուրի «Նահանջը առանց երգի» վեպը
 99. Կոստան Զարյանի «Նավը լեռան վրա» վեպը
 100. Համաստեղի ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը