Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ)

Вопросы
 1. Հողի ֆիզիկական հատկությունները և որոշման եղանակները:
 2. Հողի տեխնոլոգիական հատկությունները և որոշման եղանակները:
 3. Սորուն նյութերի ֆիզիկատեխնոլոգիական հատկությունները և որոշման եղանակները:
 4. Կուլտիվատորային թաթիկների բնութագիրը, սլաքաձև թաթիկի պարամետրերի հիմնավորման հաշվարկը:
 5. Հողի փխրիչ թաթիկների պարամետրերի հաշվարկը:
 6. Սկավառակային բանող օրգանների կիրառության բնագավառը և պարամետրերի հիմնավորումը:
 7. Ֆրեզները և հաշվարկի տարրերը
 8. Գութանի թևերի տեսակները, կիրառման բնագավառները և պարամետրերի հիմնավորումը:
 9. Առի շրջման կինեմատիկան:
 10. Գութանի հավասարակշռության պայմանները ըստ Վ.Պ.Գորյաչկինի և քարշի լավագույն ուղղությունը:
 11. Գութանի քարշային դիմադրությունը և հաշվարկային բեռնվածությունը:
 12. Ցանքի եղանակները և կոճի բանվորական երկարության հաշվարկը:
 13. Պնևմոցանիչի հաշվարկը:
 14. Տնկող ապարատների աշխատանքային ռեժիմների հիմնավորումը:
 15. Պարարտանյութացրիչներ և պարամետրերի հաշվարկը:
 16. Պարարտանյութասնուցիչներ և պարամետրերի հաշվարկը:
 17. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ պայքարի եղանակները, որակի չափանիշները:
 18. Սրսկիչի և փոշոտիչի պարամետրերի հաշվարկը:
 19. Գլանվակներ և հաշվարկի տարրերը:
 20. Կտրման ռեժիմները և կտրման լավագույն եղանակի հիմնավորումը ըստ Վ.Ա.Ժելիգովսկու:
 21. Զտման եղանակները և մաղի աշխատանքային ռեժիմների հիմնավորումը:
 22. Տրիերի կառուցվածքը և հաշվարկը:
 23. Կտրող ապարատի տեսակները և հաշվարկը:
 24. Վիլակի տեսակները և հաշվարկը
 25. Կալսող ապարատի տեսակները և թմբուկի հավասարումները:
 26. Սիլոսային կերերի պատրաստման տեխնոլոգիան, մեքենաների համակարգը, պահեստարանների չափերի հաշվարկը:
 27. Խոտալյուրի պատրաստման և հատիկավորման տեխնոլոգիան, մեքենասարքավորումների համակարգը:
 28. Հատիկային կերերի մանրիչների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը, հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 29. Կոպիտ կերերի մանրման մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը, դանակային մանրող ապարատի հաշվարկը:
 30. Մուրճային մանրիչի աշխատանքի գործընթացում մուրճի կինետիկ էներգիայի բաշխման օրինաչափությունը, գրաֆիկի կառուցմամբ:
 31. Արմատապտուղների մշակման մեքենաների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 32. Կերերի ջերմային մշակման ագրեգատների կառուցվածքը, աշխատանքը, շոգու ծախսի հաշվարկը:
 33. Անասնապահական ֆերմաների կերախառնուրդների արտադրամասերում տեխնոլոգիական գծերի և մեքենասարքավորումների ընտրությունը, ջրի, շոգու և էլեկտրաէներգիայի ծախսի հաշվարկը:
 34. Խոշ. եղջ. անասունների ֆերմաներում օգտագործվող ստացիոնար կերաբաշխիչների տեսակները, նրանց կառուցվածքը, աշխատանքը, հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 35. Անասնապահական ֆերմաներում օգտագործվող տրակտորային կերաբաշխիչ­ների ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը, հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 36. Մեքենայական կթի ագրեգատների տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը վակուում պոմպի և կարգավորիչի հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 37. Եռատակտ կթի ապարատի կառուցվածքը, աշխաանքը, տակտերի տևողության հաշվարկը:
 38. Երկտակտ կթի ապարատի կառուցվածքը, աշխատանքը և օդի ծախսի հաշվարկը:
 39. Կաթի երկբաժանմունքային սառեցուցիչի կառուցվածքը, աշխատանքը, սառեցման մակերեսի հաշվարկը:
 40. Կաթի պաստերիզացման եղանակները, ՎԴՊ տեսակի պաստերիզատորների կառուցվածքը, աշխատանքը, շոգու ծախսի հաշվարկը:
 41. Կաթի պաստերիզացման ՕՊՖ տեսակի կայանքների կառուցվածքը, աշխատանքը և շոգու ծախսի հաշվարկը:
 42. Կաթի սեպարատորի կառուցվածքը, աշխատանքը, սերզատման պրոցեսի տեսության հիմունքները:
 43. Գոմաղբի ելքը ֆերմայում, հավաքման և հեռացման եղանակները, գոմաղբամբարի անհրաժեշտ ծավալի հաշվարկը:
 44. Անասնապահական ֆերմաներում օգտագործվող գոմաղբափոխադրիչների տեսակները, կառուցվածքը, աշխատանքը, հիմնական պարամետրերի հաշվարկը:
 45. Ոչխարների խուզի ագրեգատների տեսակները, ընդհանուր կառուցվածքը, աշխատանքը, խուզի մեքենայի կտրման արագության հաշվարկը:
 46. Մեքենատրակտորային ագրեգատների դասակարգումը, տեխնոլոգիական և շահագործական բնութագրերը:
 47. Մեքենատրակտորային ագրեգատների տեսակարար և լրիվ քարշային դիմադրությունը:
 48. Տրակտորի հզորության բալանսը և քարշային ցուցանիշները:
 49. Ագրեգատի շրջադարձի ձևերը և շարժման եղանակը:
 50. Մեքենատրակտորային ագրեգատի արտադրողականությունը և նրա բարձրացման ուղիները:
 51. Հերթափոխի ժամանակի բալանսը և ժամանակի օգտագործման գործակիցը:
 52. Մեքենատրակտորային ագրեգատների աշխատածախսումները, վառելանյութի ծախսի որոշումը և նրա ուղիները:
 53. Գյուղատնտեսական գործընթացի օպերացիոն-տեխնոլոգիական քարտի կառուցվածքը և դերը:
 54. Մեքենայացված աշխատանքների տեխնոլոգիական քարտի նշանակությունը և կառուցվածքը:
 55. Հողի մշակման տեխնոլոգիան և մեքենաների համալիրի ընտրությունը:
 56. Հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքի և բերքահավաքի տեխնոլոգիան և մեքենաների համալիրի ընտրությունը:
 57. Խաղողի այգու մշակման տեխնոլոգիան և մեքենաների համալիրի ընտրությունը:
 58. Շաքարի ճակնդեղի մշակության ու բերքահավաքի տեխնոլոգիան և մեքենաների համալիրի ընտրությունը:
 59. Կարտոֆիլի մշակության և բերքահավաքի տեխնոլոգիան և մեքենաների համալիրի ընտրությունը:
 60. Տրակտորների տեխնիկական սպասարկման եղանակները, պարբերականությունը և բովանդակությունը
 61. Տրանսպորտային ագրեգատի կոմպլեկտավորման առանձնահատկությունները:
 62. Վարի ագրեգատի կոմպլեկտավորումը:
 63. Ցանքի ագրեգատի կոմպլեկտավորումը:
 64. Մեքենատրկատորային պարկի օպտիմալ կազմի որոշման եղանակները:
 65. Մեքենատրակտորային պարկում տեխնիկական սպասարկումների քանակի և աշխատատարության որոշումը:
 66. Նավթամթերքների ապահովման առանձնահատկությունը ֆերմերային և գյուղացիական տնտեսություններում:
 67. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պահպանման կազմակերպումն արդի պայմաններում:
 68. Գյուղատնտեսական տեխնիկայի շահագործման առանձնահատկություններն արդի պայմաններում:
 69. Միջֆերմերային մեքենայական պարկի կազմակերպման սկզբունքը:
 70. Տրակտորի քարշային ուժերի որոշումը, ագրեգատի կազմի ճշտումը և աշխատանքային ռեժիմի ընտրությունը:
 71. Շարժիչների և տիպային ագրեգատների նորոգումը:
 72. Հողամշակող մեքենաների աշխատանքային օրգանների նորոգումը:
 73. Բերքահավաքի մեքենաների նորոգումը և նորոգման աշխատանքների կազմակերպումը:
 74. Անասնապահական ֆերմաների սարքավորումների նորոգումը:
 75. Մեքենաների հուսալիության ցուցանիշների որոշումը:
 76. Մեքենաների նորոգման կազմակերպման հիմնական դրույթները գյուղատնտեսությունում:
 77. Մեքենամասերի արատորոշումը և համալրումը:
 78. Մեքենամասերի վերականգնումը եռակցմամբ և հալապատմամբ:
 79. Պլազմա-աղեղային եռակցումը և հալապատումը:
 80. Մեքենամասերի վերականգնումը էլեկտրաքիմիական և քիմիական եղանակներով:
 81. Մեքենամասերի վերականգնումը պլաստիկ դեֆորմացումով և զոդումով:
 82. Լիսեռ դասի մեքենամասերի նորոգումը:
 83. Բլոկ-շարժաթև-մխոց խմբի մեքենամասերի նորոգումը:
 84. Վերականգնվող մեքենամասերի մեխանիկական մշակման առանձնահատկությունները:
 85. Մեքենամասերի և հանգույցների հավասարակշռումը, ագրեգտաների փորձարկումը:
 86. Նորոգման աշխատանքների ծրագրի և ծավալի որոշման մեթոդները:
 87. Նորոգման արհեստանոցի հատակագծումը, սարքավորումների հարմարադասումը և արտադրական մակերեսի որոշումը:
 88. Մեքենաների փորձարկումն ըստ հուսալիության:
 89. Մեքենաների նորոգման և հուսալիության որակի կառավարումը:
 90. Մեքենամասերի վերականգնումը պոլիմերային նյութերով:
 91. Էլեկտրաշարժիչների հիմնական առավելությունները այլ շարժիչների նկատմամբ:
 92. Եռաֆազ ասինխրոն շարժիչների արագության կարգավորման մեթոդները և սխեմաները:
 93. Հալվող ապահովիչների դերը գյուղատնտեսական էլեկտրատեղակայանքներում:
 94. Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչների տեսակները և նրանց առանձնահատկություններ:
 95. Հաստատուն հոսանքի էլեկտրական շարժիչների արագության կարգավորման եղանակները և նրանց առանձնահատկությունները:
 96. Էլեկտրական հաղորդակի ընդհանուր հավասարումը և նրա վերլուծությունը: Նրա կիրառման բնագավառը:
 97. Էլեկտրական շարժիչների հզորության որոշումը երկարատև հաստատուն բեռնվածության դեպքում:
 98. Էլեկտրական հաղորդակների ավտոմատ կառավարման սկզբունքները և օգտագործվող համապատասխան ապարատները:
 99. Անասնապահության մեջ կիրառվող էլեկտրահաղորդակների տիպերը և նրանց ընտրման առանձնահատկությունները: