ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ (Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա)

Вопросы
 1. Հարաբերականության հատուկ տեսության տարրերը:
 2. Ինվարիանտ հատույթ: Մասնիկների առաձգական բախումներ:
 3. Դաշտի քառաչափ պոտենցիալ: Լիցքի շարժման հավասարումը դաշտում:
 4. Լիցքի շարժումը հաստատուն համասեռ էլեկտրամագնիսական դաշտում:
 5. Լիցքի շարժումը հարթ և շրջանային բևեռացմամբ ալիքների դաշտերում:
 6. Էլեկտրամագնիսական դաշտի թենզորը: Լորենցի ձևափոխությունները դաշտի համար: Էլեկտրամագնիսական դաշտի ինվարիանտները:
 7. Գործողությունը էլեկտրամագնիսական դաշտի համար և Մաքսվելի հավասարումները:
 8. Անընդհատության հավասարումը, էներգիայի խտություն և հոսք:
 9. Հավասարաչափ շարժվող լիցքի դաշտը:
 10. Երկբևեռային մոմենտ: Մագնիսական մոմենտ:
 11. Ուշացող պոտենցիալներ: Լիենար-Վիխերտի պոտենցիալները:
 12. Ալիքային հավասարում: Հարթ ալիքներ:
 13. Մոնոքրոմատիկ հարթ ալիքներ: Սպեկտրալ վերլուծություն:
 14. Էլեկտրաստատիկ դաշտի վերլուծություն: Դաշտի սեփական տատանումներ:
 15. Լիցքերի համակարգի դաշտը մեծ հեռավորություններում: Երկբևեռային ճառագայթում:
 16. Արագ շարժվող լիցքի ճառագայթումը:
 17. Մագնիսաարգելակային ճառագայթում:
 18. Ճառագայթման սպեկտրալ տարրալուծումը ուլտրառելյատիվիստիկ դեպքում:
 19. Քվանտային մեխանիկայի հիմնական հասկացությունները: Անորոշությունների առընչությունները: Վերադրման սկզբունքը: Օպերատորներ: Ալիքային ֆունկցիա:
 20. Էլեկտրամագնիսական դաշտի քվանտացումը:
 21. Դիրակի հավասարումը:
 22. Էլեկտրոն-պոզիտրոնային դաշտի քվանտացումը:
 23. Քվանտային էլեկտրադինամիկայի հիմնական հավասարումները:
 24. Ֆոտոնի ցրումը էլեկտրոնով:
 25. Դաշտի հավասարումը դիէլեկտրիկներում դիսպերսիայի բացակայության դեպքում:
 26. Դիէլեկտրիկ թափանցելիության դիսպերսիան: Դիէլելկտրիկ թափանցելիությունը շատ մեծ հաճախությունների դեպքում:
 27. Երկրաչափական օպտիկա: Ալիքների անդրադարձումը և բեկումը:
 28. Էլեկտրամագնիսական տատանումները ռեզոնատորներում:
 29. Ալիքների տարածումը ալիքատարներում:
 30. Ալիքների տարածումը անհամասեռ միջավայրում:
 31. Արագ մասնիկների իոնիզացիոն կորուստները նյութի մեջ:
 32. Չերենկովի և անցումային ճառագայթումներ:
 33. Գերհաղորդիչների մագնիսական հատկությունները: Գերհաղորդական հոսանք:
 34. Կրիտիկական դաշտի գաղափարը գերհաղորդականության մեջ:
 35. Գերհաղորդականության միջանկյալ վիճակ:
 36. Պլազմային հաճախություն: Ալիքները պլազմայում: Լանդաուի մարում:
 37. Պլազմայի վիճակի հավասարում: Պլազման որպես հեղուկ: Իդեալական պլազմա:
 38. Լիցքակիրների բաշխման ֆունկցիաները պլազմայում: Լյուվիլի հավասարում:
 39. Բոլցմանի կինետիկ հավասարումը: H-թեորեմ: Պլազմայի նկարագրությունը մակրոսկոպիկ հավասարումների միջոցով:
 40. Սառը պլազմայի դիէլեկտրիկ թափանցելիություն: Պլազմային տատանումներ: Լայնական ալիքները սառը պլազմայում:
 41. Երկայնական ալիքները պլազմայում: Իոնաձայնային ալիքներ: Վլասովի հավասարումը:
 42. Արագացուցչային մագնիսներ՝ երկբևեռ, քառաբևեռ, բազմաբևեռ մագնիսներ, համակցված ֆունկցիայով մագնիսներ, սոլենոիդ:
 43. Էլեկտրամագնիսական դաշտում լիցքավորված մասնիկների շարժման հավասարումը: Ուղղորդող մագնիսական դաշտ և մասնիկների ֆոկուսացում:
 44. Շարժման գծային հավասարումների լուծումները: Կոսինուսանման և սինուսանման հետագծեր: Դիսպերսիոն ֆունկցիա: Մատրիցական ներկայացում:
 45. Մասնիկների շարժման վերլուծությունը մատրիցներով: Ձևափոխության մատրիցներ (ազատ հատված, երկբևեռ և քառաբևեռ մագնիսներ): Բարակ ոսպնյակի մոտարկում:
 46. Ֆոկուսացումը երկբևեռ մագնիսներում: Սեկտորաձև և ուղղանկյուն մագնիսներ: Եզրային դաշտերի ազդեցությունը:
 47. Քառաբևեռ մագնիսների համակարգեր:
 48. Քառաբևեռ և թեքող մագնիսներից կազմված օպտիկական համակարգեր: Սիմետրիկ, աքրոմատ և իզոքրոն համակարգեր:
 49. Մասնիկների փնջերի հիմնական բնութագրերը: Փուլային տարածության և մասնիկների համույթի գաղափարի կիրառումը փնջերը նկարագրելիս:
 50. Փուլային էլիպս և Կուրանտ-Սնայդերի ինվարիանտ: Լյուվիլի թեորեմը: Փնջի էմիտանս:
 51. Բետատրոնային ֆունկցիաներ: Փնջի դինամիկայի նկարագրությունը բետատրոնային ֆունկցիաների միջոցով: Փնջի պարուրիչ:
 52. Ճառագայթումը թեքող մագնիսներում: Հիմնական բնութագրերը՝ հզորություն, սպեկտր, տարածական և ժամանակային կոհերենտություն: Սպեկտրալ պայծառություն:
 53. Վիգլեր/անդուլյատորային ճառագայթում: Ֆունդամենտալ ալիքի երկարություն, հզորություն, տարածական և սպեկտրալ բաշխվածություն:
 54. Մասնիկների շարժումը ցիկլիկ արագացուցիչներում: Թույլ և ուժեղ ֆոկուսացմամբ արագացուցիչներ: Մասնիկների լայնական տատանումները, Հիլլի հավասարում: Ֆլոկեի թեորեմը: Կայունության վերլուծություն:
 55. Պարբերական բետատրոնային և դիսպերսիոն ֆունկցիաներ: Բետատրոնային տատանումների հաճախություն: Տարածական խտացման գործակից:
 56. Լայնական տատանումները խոտորումների առկայության դեպքում: Ամբողջ և պարամետրիկ ռեզոնանսներ: Ռեզոնանսային ցանց և բետատրոնային տատանումների հաճախության ընտրությունը: Քրոմատիկություն:
 57. Փնջի դինամիկան երկայնական փուլային տարածությունում: Էներգիայի կորուստն ու վերականգնումը: Փոքր տատանումներ: Փուլային կայունություն:
 58. Երկայնական մեծ տատանումներ: Մասնիկների ինքնափուլավորում: Էներգիական տատանումների սեպարատրիս: Իմպուլսային ակսեպտանս և փնջի երկարություն:
 59. Սինքրոտրոնային ճառագայթման ազդեցությունը արագացուցչում մասնիկների շարժման վրա: Երկայնական և լայնական տատանումների ռադիացիոն մարում:
 60. Քվանտային գրգռումներ: Ռադիացիոն մարման և քվանտային գրգռումների միջև հավասարակշռության արդյունքում ձևավորված փնջի բնութագրերը:
 61. Ցիկլիկ արագացուցիչներ տարանջատված և համատեղված ֆունկցիաներով: Սինքրոտրոն և կուտակիչ օղակ:
 62. Ներարկման համակարգերը: Հիմնական պահանջներն ու մոտեցումները: Բազմապտույտ ներարկում: Տեղափոխման հատվածի և արագացուցչի ակսեպտանսների համաձայնեցումը:
 63. Դուրս բերման համակարգերը: Միապտույտ և բազմապտույտ դուրս բերում: Փնջի հատման եղանակը: Դանդաղ դուրս բերում առաջին և երկրորդ կարգի ռեզոնանսներով: Հիմնական առանձնահատկությունները:
 64. Ներփնջային միապատիկ և բազմապատիկ ցրում: Տուշեկի էֆեկտը և փնջի կյանքի տևողությունը:
 65. Մնացորդային գազի ազդեցությունը փնջի վրա: Ցրումներ և իոնների զավթում:
 66. Փնջի տարածական լիցք և բետատրոնային տատանումների հաճախության շեղում:
 67. Կիլվատերային դաշտերի գրգռումը և արագացուցչի իմպեդանս: Փնջի միաթանձրուկ և բազմաթանձրուկ անկայունություններ:
 68. Ֆոկուսացման առանձնահատկությունները գծային արագացուցիչներում: Մասնիկների կոհերենտ տատանումներ և խոտորված փուլային էլիպս:
 69. Դիսպերսիոն էֆեկտները գծային արագացուցիչներում: Փնջի էմիտանսի պահպանման պրոբլեմները:
 70. Լանդաուի մարումը գծային արագացուցիչներում: ԲՆՍ մարում:
 71. Ազատ էլեկտրոնային լազեր: Սկզբունքը և տեսակները:
 72. Արագացումը կիլվատերային դաշտերում: Կերպափոխման գործակից:
 73. Արագացումը պլազմայում: Հիմնական մոտեցումերը և փունջ-պլազմա փոխազդեցության նկարագրությունը:
 74. Ճառագայթման փոխազդեցությունը նյութի հետ: Ճառագայթման ազդեցությունը նյութերի և ռադիոէլեկտրոնային սարքերի վրա:
 75. Տարբեր տեսակի լիցքավորված մասնիկների արագացուցիչների ռադիացիոն ակտիվությունը: Ռադիացիոն դոզայի չափման հիմնական միավորները: Սպասարկող աշխատակազմի աշխատանքի անվտանգության ապահովումը:
 76. Էլեկտրոնների էմիսիա` ջերմաէմիսիա, ինքնաէմիսիա, պլազմայի էմիսիա, ֆոտոէմիսիա, լազերային էմիսիա: Էմիսիայի յուրաքանչյուր տեսակի վրա հիմնված կատոդների հիմնական բնութագրերը:
 77. Էլեկտրոնների թնդանոթներ: Փնջերի ձևավորումը: Պերվեանս, Էմիտանս, փնջերի պայծառությունը: Փոքր էմիտանսով էլեկտրոնային փնջերի ձևավորումը: Էլեկտրոնների թնդանոթների տեսակները:
 78. Արագացուցիչների մագնիսական համակարգերը: Մագնիսական համակարգերի տարրերի նախագծման և պատրաստման առանձնահատկությունները: Սնուցման համակարգերը և պահանջը նրանց նկատմամբ:
 79. Լիցքավորված մասնիկների արագացման համակարգերը: Բարձրհաճախային ռեզոնատորներ: Հզորության աղբյուրներ: Հիմնական առանձնահատկությունները: Բարձրհաճախային ֆոկուսացում և արագացում:
 80. Էլեկտրամագնիսական ալիքատարների և ռեզոնատորների հիմնական հատկությունները: Կանգուն և վազող ալիքներով ռեզոնատորներ: Դիէլեկտրիկ և դիաֆրագմային ալիքատարներ:
 81. Վակուումի գաղափարը և դասակարգումը: Վակուումը արագացուցիչներում: Բարձր և գերբարձր վակուումի ստացման մեթոդները: Օգտագործվող պոմպերի նկարագրությունը: Վակուումի չափման հիմնական եղանակները:
 82. Արագացուցչի վակուումային համակարգերի ինտեգրալ/դիֆերենցիալ բնութագրերը և թողունակությունը:
 83. Գազային լարվածության աղբյուրները և դրանց բնութագրերը վակուումային համակարգերում: Վակուումային համակարգերում գործող ուժերը և դրանց ազդեցությունը երկրաչափական բնութագրերի վրա:
 84. Արագացուցչի կենտրոնացված ղեկավարման համակարգ: Կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Առանձին համակարգերի ղեկավարման սկզբունքները: Անվտանգության վերահսկողություն:
 85. Փնջերի դիագնոստիկ համակարգեր: Փնջի բնութագրերի (լիցքի, էներգիայի, էներգիական ցրվածության, դիրքի, կտրվածքի և այլն) չափումը: Մեթոդների և օգտագործվող սարքերի նկարագրությունը:
 86. Հովացման համակարգեր: Առանձին համակարգերի համար դրանց կիրառման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները:
 87. Արագացուցիչներում օգտագործվող հիմնական նյութերը: Վակուումային բաղադրիչների միացման ձևերը և հանգույցների տեսակները (СF, KF, ISO, ASA):
 88. Արագացուցչի բաղադրիչների միացման վակուումային խտության գաղափարը: Արտահոսքերի ստուգումը վակուումային համակարգերում: Հիմնական սարքավորումներն ու տեխնոլոգիաները: Վակուումային համակարգերի մաքրման մեթոդները:
 89. Արագացուցիչներում օգտագործվող տարրերի պատրաստման ճշտությունների և մակերևույթային անհարթությունների նկատմամբ պահանջները:
 90. Արագացնող համակարգերի պատրաստման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները և օգտագործվող հիմնական նյութերը: Դրանց կարգավորման (tuning) տեխնոլոգիաները և իրականացման անհրաժեշտությունը:
 91. Կերամիկական միացությունների դերը արագացուցչային տեխնիկայում: Մետաղ-կերամիկական բաղադրիչների միացման հիմնական մեթոդները: Զոդման (brazing) և եռակցման (welding) պրոցեսների հիմնական տարբերությունները: Զոդման պրոցեսի ազդեցությունը արագացնող համակարգի բնութագրերի վրա: