Մարդու գլխուղեղի ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատումը հոգեֆիզիոլոգիական և վեգետատիվ որոշ ցուցանիշների ժամանակային կառուցվածքի վերլուծության միջոցով

Соискатель
Научный руководитель/Консультант
Искомая ученая степень
Кандидат наук
Специальность
Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա
Գ.00.09
Дата защиты
Завершено

2009

Подтверждено