Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Օրգանական քիմիա)

Специальность
Вопросы
 1. Քիմիական կապի տեսակները, դրանց ֆիզիկական բնութագրերը
 2. Կովալենտ կապ և դրա տեսակները։ Կովալենտ կապի բնութագրական մեծությունները, հիբրիդացում
 3. Ջրածնական կապ և դրա տեսակները
 4. Տարրի ատոմների և ատոմական խմբերի էլեկտրաբացասականություն
 5. Մոլեկուլների դիպոլ մոմենտը։ Բևեռային և ոչբևեռային մոլեկուլներ
 6. Միջմոլեկուլային փոխազդեցությությունները լուծման ժամանակ
 7. Էլեկտրոնային տեղաշարժեր մոլեկուլում։ Ինդուկցիա, ինդուկցիոն էֆեկտ
 8. Զուգորդման էֆեկտ և դրա տեսակները
 9. Մեզոմերիա
 10. Իզոմերիայի տեսակները՝ կառուցվածքային, դիրքային, միջդասային, երկրաչափական իզոմերիա
 11. Օպտիկական իզոմերիա, էնանտիոմերներ, ռացեմատներ, դիաստերեոմերներ
 12. Կոնֆորմացիոն իզոմերիան ալկաններում։ Կոնֆորմացիոն իզոմերիան ցիկլիկ միացություններում
 13. Անոմեր էֆեկտ։ Բացարձակ և հարաբերական կոնֆիգուրացիա։
 14. Ասիմետրիկ սինթեզ։ Ստերիոսպեցիֆիկ և ստերիոսելեկտիվ սինթեզ
 15. Տաուտոմերիա և դրա տեսակները
 16. Ռեակցիայի մեխանիզմի տեսակները, հասկացություն միջանկյալ մասնիկների և անցողիկ վիճակի մասին։ Ռեակցիայի մեխանիզմի պարզաբանման մեթոդները
 17. Ռեակցիայի արագություն և դրա վրա ազդող գործոնները
 18. Կատալիզ
 19. Քիմիական հավասարակշռություն և դրա վրա ազդող գործոնները
 20. Ռեակցիայի ընթացքի կինետիկ և թերմոդինամիկ վերահսկողություն
 21. Կարբկատիոններ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները։ Ռեակցիաներ, որանց ընթացքում կարող են առաջանալ կարբկատիոններ
 22. Կարբանիոններ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները։ Ռեակցիաներ, որանց ընթացքում կարող են առաջանալ կարբանիոններ
 23. Ազատ ռադիկալներ, կայունությունը, կառուցվածքը և դրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաները։ Ռեակցիաներ, որանց ընթացքում կարող են առաջանալ ազատ ռադիկալներ
 24. Կարբեններ և դրանց տեսակները, նրանց մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաներ
 25. Իոն-ռադիկալներ
 26. Օրգանական հիմքեր։ Հիմնայնության (pKb) վրա ազդող գործոնները
 27. Օրգանական թթուներ (-OH, -NH, -CH): Թթվայնության (pKa) վրա ազդող գործոնները
 28. Թթվա-հիմնային փոխազդեցությունները ըստ Լյուիսի, Պիրսոնի
 29. Մոլեկուլների և միջանկյալ մասնիկների էլեկտրոֆիլություն և նուկլեոֆիլություն
 30. Օրգանական ռեակցիաների դասակարգումը։ Սուբստրատ և ռեագենտ
 31. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ։ Ռեակցիաներ հալոգեն և այլ հեռացող խումբ պարունակող սուբստրատների մասնակցությամբ
 32. SN2 մեղանիզմով ընթացող ռեակցիաներ
 33. SN2ռեակցիաների ստերեոքիմիան
 34. Լուծիչի, նուկլեոֆիլի բնույթի և հեռացող խմբի ազդեցությունը SN2ռեակցիաների ընթացքի վրա
 35. SN1 մեղանիզմով ընթացող ռեակցիաներ։ Գործոններ, որոնք նպաստում են SN1 մեղանիզմով ընթանալուն
 36. Լիծքային և ճակատային վերահսկողություն նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում
 37. Տարածական գործոնների ազդեցությունը նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում։ Բրետտի արգելակումը
 38. Ռեգիոսելեկտիվություն
 39. Բինուկլեոֆիլներ
 40. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ վինիլային համակարգում։ Մեխանիզմը և օրինաչափությունները
 41. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ կարբոնիլային համակարգում։ Մեխանիզմը և օրինաչափությունները
 42. Նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ արոմատիկ օղակում
 43. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ հագեցած ածխածնի ատոմի մոտ
 44. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ բենզոլի օղակում
 45. Արոմատիկ օղակում էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների մեխանիզմը
 46. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներում օրենտացիան մեկից ավել տեղակալիչ պարունակող բենզոլներում
 47. Սուբստրատի կառուցվածքի ազդեցությունը ռեացիոնունակության վրա, քանակական կախվածությունը։ Համետի հավասարումը։
 48. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաներ C=C կրկնակի կապին
 49. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաների մեխանիզմը
 50. Էլեկտրոֆիլ միացման օրենտացիան։ Մարկովնիկովի կանոնը
 51. Էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաներ 1,3-ալկադիեններին
 52. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ C=C կրկնակի կապին
 53. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ 1,3-ալկադիեններին
 54. Ռադիկալային միացման ռեակցիաներ C=C կրկնակի կապին
 55. Պոլիմերման ռեակցիաներ
 56. Միացման ռեակցիաներ CºC եռակի կապին
 57. Նուկլեոֆիլ միացման ռեակցիաներ կարբոնիլ խմբին
 58. Միացման ռեակցիաներ իմինային խմբին
 59. Դիենային սինթեզ
 60. Պոկման ռեամցիաներ։ Զայցևի կանոնը
 61. Սուբստրատի կառուցվածքի ազդեցությունը պոկման ռեամցիաների ընթացքի վրա
 62. Կիրառվող հիմքի և հեռացող խմբի ազդեցությունը պոկման ռեամցիաների ընթացքի վրա
 63. Միջավայրի ազդեցությունը պոկման ռեամցիաների ընթացքի վրա
 64. Թերմիկ պոկման ռեակցիաներ
 65. Պոկման ռեամցիաներ C=O, C=N կապերի առաջացմամբ
 66. Պոկման ռեամցիաներ CºC կապերի առաջացմամբ
 67. Էլեկտրոֆիլ և նուկլեոֆիլ վերախմբավորման ռեակցիաներ
 68. Ազատ ռադիկալային վերախմբավորման ռեակցիաներ
 69. Ալկաններ և ցիկլոալկաններ։ Դրանց հոմոլոգիական շարքերը։ Էթանի կոնֆորմացիաները։
 70. Ալկանների և ցիկլոալկանների ստացման եղանակները և բնական աղբյուրները
 71. Ալկանների և ցիկլոալկանների քիմիական հատկությունները, հալոգենացում, նիտրացում, սուլֆոքլորացում
 72. Ալկեններ։ Երկրաչափական իզոմերիա, ցիս-տրանս և Z-E իզոմերներ
 73. Ալկենների սինթեզի եղանակները
 74. Ալկենների քիմիական հատկությունները։ Հալոգենների, հալոգենաջրածինների էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաների մեխանիզմները։ Հիդրատացում։ Մարկովնիկովի կանոնը և դրա տեսական հիմնավորումը։ Ալկենների ռադիկալային ռեակցիաները
 75. Ալկադիեններ, դրանց տեսակները։ 1,3-Դիենների սինթեզը, 1,3-բութադիենի կառուցվածքը, կրկնակի կապերի զուգորդումը
 76. 1,3-Ալկադիենների քիմիական հատկությունները։ 1,2- և 1,4-հալոգենացում և հիդրոհալոգենացում։ Դիլս-Ալդերի ռեակցիան, [4+2]- ցիկլոմիացում։
 77. 1,3-Ալկադիենների իմերումը, ստերեոռեգուլյար պոլիմերներ, իզոպրենային կաուչուկ
 78. Ալկիններ։ Եռակի կապի բնույթը։ Ալկինների սինթեզի եղանակները
 79. Ալկինների քիմիական հատկությունները, էլեկտրոֆիլ միացման ռեակցիաները, հալոգենացում, հիդրոհալոգենացում և հիդրատացում (Կուչերովի ռեակցիան)։
 80. Ալկին-1-երի օքսիդացումը, CH թթվայնությունը, մետաղական ածանցյալների ստացումը
 81. Արոմատիկ ածխաջրածիններ։ Կեկուլեյի բանաձևը, բենզոլի կառուցվածքի ժամանակակից պատկերացումը։ Արոմատիկության հասկածությունը։ Կոնդենսված արոմատիկ ածխաջրածիններ՝ նաֆթալին, ֆենանտրեն, անտրացեն։
 82. Արենների կատալիտիկ հիդրումը, ալկիլբենզոլների օքսիդացումը մինչև կարբոնաթթուներ, ալդեհիդներ և կետոններ։ Ալկիլբենզոլների ռադիկալային հալոգենացումը
 83. Բենզոլի էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաների մեխանիզմը, տեղակալիչների ազդեցությունը տեղակալման ռեակցիայի արագության և ուղղության վրա։ Տեղակալիչների ինդուկտիվ և մեզոմեր էֆեկտներ
 84. Բենզոլի և դրա ածանցյալների հալոգենացումը, նիտրացումը, ալկիլումը, ացիլումը
 85. Սպիրտներ և պարզ եթերներ։ Միատոմ սպիրտների ստացման եղանակները։
 86. Միատոմ սպիրտների քիմիական հատկությունները, դրանց դեհիդրատացումը, հիդրօքսիլ խմբի տեղակալումը։ Առաջնային և երկրորդային սպիրտների օքսիդացումը։
 87. Երկատոմ և եռատոմ սպիրտներ, դրանց ստացման եղանակները և հատկությունների համեմատումը միատոմ սպիրտների հետ
 88. Պարզ եթերներ։ Ստացումը և քիմիական հատկությունները
 89. Ֆենոլներ։ Դրանց ստացման եղանակները
 90. Ֆենոլները որպես OH-թթուներ, տեղակալիչների ազդեցությունը ֆենոլների թթվայնության վրա։ Ֆենոլի պարզ և բարդ եթերների ստացումը
 91. Էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները ֆենոլի օղակում՝ հալոգենացում, նիտրացում, ալկիլում, ացիլում,և այլն
 92. Ալդեհիդներ և կետոններ։ Ստացման եղանակները
 93. Ալդեհիդների և կետոնների քիմիական հատկությունները, հիդրում, օքսիդացում, ալդոլային կոնդենսում։ Արոմատիկ ալդեհիդներ
 94. Հագեցած միահիմն կարբոնաթթուներ, դրանց ստացման եղանակները։ Կարբոնաթթուների ասոցիատներ, դիսոցումը, դիսոցման աստիճանի կախումը տեղակալիչների բնույթից
 95. Կարբոնաթթուների ածանցյալները, անհիդրիդներ, հալոգենանհիդրիդներ, էսթերներ, ամիդներ, նիտրիլներ և աղեր
 96. Էսթերներ։ Դրանց ստացումը, էսթերացման մեխանիզմը։ Էսթերների հիդրոլիզը։ Ճարպեր, դրանց հիդրոգենացումը։
 97. Կարբոնաթթուների ամիդներ և նիտրիլներ, դրանց ստացումը և քիմիական հատկությունները
 98. Երկհիմն կարբոնաթթուներ։ Ստացումը և քիմիական հատկությունները
 99. Նիտրոմիացություններ։ Ալիֆատիկ և արոմատիկ նիտրոմիացություններ, դրանց ստացումը և քիմիական հատկությունները
 100. Ամիններ, դրանց դասակարգումը և ստացման եղանակները։ Տեղակալիչների ազդեցութունը ամինների հիմնային հատկությունների վրա։ Սուլֆամիդային դեղամիջոցներ
 101. Առաջնային, երկրորդային և երրորդային ամինների ռեացիան ազոտային թթվի հետ
 102. Հետերոցիկլիկ միացություններ, դրանց դասակարգումը և կիրառումը
 103. Հինգ անդամանի հետերոցիկլեր՝ ֆուրան, թիոֆեն, պիրոլ։ Հինգ անդամանի հետերոցիկլերի արոմատիկությունը, էլեկտրոֆիլ տեղակալման ռեակցիաները
 104. Վեց անդամանի հետերոցիկլեր՝ պիրիդին, դրա հիմնայնությունը։ Էլեկտրոֆիլ և նուկլեոֆիլ տեղակալման ռեակցիաներ