Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա, ագրոքիմիա և ագրոէկոլոգիա)

Подсписок
Ագրոնոմիական ֆակուլտետ
Вопросы
 1. Գյուղատնտեսական բույսերի կյանքի պայմանները, անհրաժեշտ գործոնները և դրանց կանոնավորումը:
 2. Գիտական երկրագործության օրենքները և դրանց բացահայտումը:
 3. Հողի ջրային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 4. Հողի օդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 5. Հողի ջերմային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 6. Հողի սննդային ռեժիմը և դրա կանոնավորումը:
 7. Հասկացություն մոլախոտային բուսականության մասին, դրանց հասցրած վնասը, կենսաբանական առանձնահատկությունները:
 8. Մոլախոտերի դասակարգումը:
 9. Մակաբույծ մոլախոտերը և պայքարը դրանց դեմ:
 10. Մոլախոտերի հաշվառման մեթոդները, քարտեզագրումը:
 11. Մոլախոտերի դեմ պայքարի նախազգուշական միջոցառումները:
 12. Մոլախոտերի դեմ պայքարի ագրոտեխնիկական միջոցառումները:
 13. Մոլախոտերի դեմ պայքարի քիմիական եղանակը:
 14. Հողի մշակման գիտական հիմունքները և խնդիրները:
 15. Հողի մշակման տեխնոլոգիական գործընթացները:
 16. Հողի հիմնական և մակերեսային մշակման եղանակներն ու ձևերը:
 17. Ջրային և հողմային էրոզիայի ենթակա հողերի մշակման առանձնահատկությունները: Հողի մշակման նվազեցումը և դրա ագրոտնտեսական հիմնավորումը:
 18. Բույսերի հաջորդականության անհրաժեշտության պատճառները:
 19. Ուսմունք ցանքաշրջանառության մասին, անհերթափոխ ցանքեր, մոնոկուլտուրա:
 20. Ցելերը, դրանց դասակարգումը և դերը որպես նախորդ:
 21. Ցանքաշրջանառությունների դասակարգումը:
 22. Միջանկյալ մշակաբույսերը ցանքաշրջանառություններում:
 23. Երկրագործության համակարգերը և դրանց պատմական զարգացումը:
 24. Ոռոգվող հողերի մշակման առանձնահատկությունները:
 25. Մշակաբույսերի գնահատումը որպես նախորդ:
 26. Հասկացություն հողի և դրա բերրիության մասին, բերրիության տեսակները և բարձրացման ուղիները:
 27. Հողառաջացնող մայրատեսակները, դրանց կարգաբանումը: Հողի հանքային մասի առաջացումը:
 28. Ապարների հողմահարման գործընթացը, հողմահարման ձևերը: Հողմահարման դերը հողառաջացման գործում:
 29. Հողի մեխանիկական կազմը, դրա կարգաբանումը և դերը հողի հիմնական հատկությունների ձևավորման գործում:
 30. Հողագոյացման գործընթացի էությունը: Կենդանի օրգանիզմների դերը հողառաջացման գործում:
 31. Հողի հումուսը, դրա քանակական ու որակական կազմը: Հումուսի դերը հողագոյացման և հողի բերրիության ստեղծման գործում:
 32. Հասկացություն բուսական ֆորմացիաների մասին, դրանց խմբավորումները և դերը հողագոյացման գործընթացում:
 33. Հողի պրոֆիլի ձևավորումը և դրա մորֆոլոգիական (ձևաբանական) հատկանիշները:
 34. Հողային լուծույթը, դրա դերը բույսի կյանքում և գյուղատնտեսական նշանակությունը:
 35. Հողային լուծույթի հիմնական հատկությունները և դրանց կարգավորման ուղիները: Հողի բուֆերականությունը:
 36. Հողի ստրուկտուրան, դրա ագրոնոմիական նշանակությունը: Ստրուկտուրայի առաջացման գործոնները և քայքայման պատճառները:
 37. Ջրի ձևերը հողում, շարժման օրենքները, մատչելիությունը բույսերի համար:
 38. Հողի ջրային հատկությունները, դրանց բարելավման միջոցառումները:
 39. Հողակազմող գործընթացի գործոնները: Վ.Դոկուչաևի ուսմունքը հողակազմող գործընթացի գործոնների մասին:
 40. ՀՀ բնահողային գոտիները և հիմնական հողային տիպերը:
 41. Կիսաանապատային գորշ հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 42. Ոռոգելի մարգագետնային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 43. Աղուտ-ալկալի հողերը, առաջացման պայմանները, մելիորացիան:
 44. Սևահողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 45. Շագանակագույն հողերը, առաջացման պայմանները, բերրիության բարձրացման ուղիները:
 46. Անտառային դարչնագույն հողեր, առաջացման պայմանները, հիմնական հատ-կությունները:
 47. Անտառային գորշ հողերը, առաջացման պայմանները, հիմնական հատկությունները:
 48. Քարքարոտ և ճահճային հողերի մելիորացման առանձնահատկությունները:
 49. Հողի էրոզիան, դրա տեսակները, պայքարի միջոցառումները:
 50. Հողային կադաստր և դրա բաղկացուցւչ մասերը: Հողային կադատրի դերը արդյունավետ հողօգտագործման հարցում:
 51. Մելիորացիայի խնդիրներն ու տեսակները:
 52. Ոռոգման անհրաժեշտության հիմնավորումը:
 53. Ոռոգման ազդեցությունը հողի ֆիզիկական, քիմիական հատկությունների, ստրուկտուրայի, բերքի քանակի և որակի վրա:
 54. Ոռոգման համար օգտագործվող ջրի որակը:
 55. Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի գումարային ջրասպառումը և որոշման մեթոդիկան:
 56. Ոռոգման նորմի սահմանումը և որոշումը:
 57. Ջրման նորմի սահմանումը և որոշումը:
 58. Հիդրոմոդուլի գրա‎ֆիկի կազմումն ու կոմպլեկտավորումը:
 59. Ոռոգման համակարգի հիմնական տարրերը և ֆունկցիաները:
 60. Ջրաչափական կառուցումներ ոռոգման համակարգերում:
 61. Ոռոգման փակ համակարգի կառուցվածքը, հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 62. Ջրի կորուստները ոռոգման ջրանցքներից և պայքարի միջոցառումները:
 63. Ոռոգման ջրանցքների հիդրավլիկական հաշվարկը:
 64. Ակոսներով ջրման տեխնիկայի տարրերի հաշվարկը:
 65. Մարգերով ջրման տեխնիկայի տարրերի հաշվարկը:
 66. Անձրևացմամբ ջրման եղանակի սկզբունքները, կիրառման պայմանները և հաշվարկը:
 67. Անձրևացնող մեքենաների, տեղակայանքների կառուցվածքը:
 68. Կաթիլային ոռոգման եղանակի սկզբունքները, առավելությունները և թերությունները:
 69. Ենթահողային ոռոգման եղանակը:
 70. Ոռոգումը գրունտային ջրերով:
 71. Չորացման մեթոդներն ու եղանակները:
 72. Աղուտ - ալկալի հողերի մելիորացիան:
 73. Չորացման համակարգի կառուցվածքը, ջրանցքների հաշվարկային ծախսերի որոշումը:
 74. Մակերեսային հոսքի արագացումը բաց կարգավորող ցանցի միջոցով:
 75. Հողի էրոզիայի առաջացման պատճառները և պայքար դրա դեմ:
 76. Ագրոքիմիական գիտության դերը հողերի բերրիության պահպանման և մշակաբույսեի բերքատվության բարձրացման գործում: Ագրոքիմիական գիտության ժամանակակից խնդիրները:
 77. Բույսի քիմիական կազմությունը (սպիտակուցներ, ածխաջրեր, ճարպեր): Բնահողային պայմանների և պարարտանյութերի կիրառման ազդեցությունն այդ օրգանական նյութերի սինթեզի վրա:
 78. Ազոտի դերը բույսերի սննդառության գործում, քիմիական կազմի և բերքի ձևավորման գործում: Բույսերի նիտրատային և ամոնիակային ազոտով սնվելու առանձնահատկությունները:
 79. Ֆոսֆորի դերը բույսերի սննդառության, քիմիական կազմի և բերքի ձևավորման գործում:
 80. Կալիումի դերը բույսերի սննդառության, քիմիական կազմի և բերքի ձևավորման գործում:
 81. Երկաթի և միկրոտարրերի դերը մշակաբույսերի աճի և բերքատվության բարձրացման գործում: ՀՀ-ում ներկայումս այդ տարրերը պարունակող պարարտանյութերը և դրանց արդյունաավետության բարձրացման ուղիները:
 82. Բույսերի օդային սննդառությունը ֆոտոսինթեզ, պարարտացումը որպես այն պայմանավորող գործոն:
 83. Հողերի կլանողական հատկությունները, տեսակները, ազդեցությունը բույսերի սննդառության և պարարտանյութերի կիրառման արդյունավետության վրա:
 84. Հողի քիմիական կլանման էությունը և ազդեցությունը սուպերֆոսֆատի ձևափոխությունների վրա: Սուպերֆոսֆատի կիրառման ժամկետները կապված դրանց քիմիական կլանման հետ:
 85. Հողի ֆիզիկաքիմիական (փոխանակային) կլանման էությունը և կապը պարարտանյութերի կիրառման ժամկետների հետ:
 86. Հողի մեխանիկական և կենսաբանական կլանումների էությունը, մշակաբույսերի կողմից սննդատարրերի կլանումը բարձրացնելու ուղիները:
 87. Բնութագրել պարարտացման պահանջի որոշման մեթոդները: Ծրագրավորվող բերքի ստացման համար պարարտանյութերի անհրաժեշտ քանակության հաշվարկի սկզբունքները:
 88. Պարարտանյութեր, բնութագրումը, դասակարգումը, ՀՀ-ում դրանց կիրառման տեսական ու գործնական հիմնավորումը:
 89. Մշակաբույսերի պարարտացման համակարգի նպատակը, էությունը, կազմելու սկզբունքների իրականացումը: Պարարտանյութերի կիրառման ձևերը (հիմնական, նախացանքային, ցանքակից, սնուցում):
 90. ՀՀ-ում կիրառվող գլխավոր ազոտական պարարտանյութերը, դրանց արդյոնավետ կիրառման ձևերը, ժամկետները, չափաքանակները և ազդեցությունը մշակաբույսերի բերքատվության, բերքի որակի ու նիտրատների կուտակման վրա:
 91. Ֆոսֆորական պարարտանյութեր, դասակարգումը, ստացումը, ֆոսֆոր պարունակող բնական հանքատեսակները: ՀՀ-ում կիրառվող հիմնական ֆոսֆորական պարարտանյութերը:
 92. ՀՀ-ում կիրառվող գլխավոր կալիումական պարարտանյութերը, արդյունավետ կիրառման պայմանները, ազդեցությունը մշակաբույսերի աճի, բերքատվության և որակի վրա:
 93. ՀՀ-ում կիրառվող բակտերիական պարարտանյութերը, ազդեցությունը հողում կենսաբանական ազոտի կուտակման և մշակաբույսերի բերքատվության վրա:
 94. Երկաթ և միկոտարրեր պարունակող պարզ և համակցված պարարտանյութեր, կիրառումը կաթիլային եղանակով և արտարմատային սնուցմամբ:
 95. ՀՀ-ում կիրառվող բարդ պարարտանյութերը, ստացումը, հատկությունները, կիրառումը:
 96. Օրգանական պարարտանյութեր` գոմաղբ բաղադրությունը, ստացումը, պահպանումը (հասունացումը), կիրառումը տարբեր մշակաբույսերի և հողային պայմանների համար:
 97. Թռչնաղբ, ստացումը, բաղադրությունը, կիրառման եղանակները, չափաքանակներն ըստ մշակաբույսերի:
 98. Կենսահումուսի ստացումը, բաղադրությունը, կիրառման արդյունավետ եղանակները:
 99. ՀՀ հողերի ագրոքիմիական բնութագիրը:
 100. Աշնանացան հասկավոր հացաբույսերի (աշնանացան և գարնանացան ցորեն, գարի, աշորա) պարարտացման առանձնահատկությունները տարբեր բնահողային պայմաններում: