Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Բուսաբուծություն, խաղողագործություն, պտղաբուծություն և բույսերի պաշտպանություն)

Вопросы
 1. Հացահատիկային մշակաբույսերի ընդհանուր բնութագիրը, մշակության առանձնահատկությունները: Աշնանացան և գարնանացան ցորենների (գարիների) տարբերությունները ըստ կենսաբանական բնութագրերի:
 2. Եգիպտացորենի և հնդկացորենի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները, մշակությունը: Եգիպտացորենի հիմնական ենթատեսակները:
 3. Հատիկաընդեղեն բույսերի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները, մշակության նպատակը, Հայաստանում մշակվող հիմնական հատիկաընդեղեն մշակաբույսերի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները և սոյայի մշակության տեխնոլոգիան:
 4. Ծխախոտի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները, մշակության տեխնոլոգիան, տերևաքաղը, տերևների նախնական մշակումը: Ծխախոտի հումքի որակի բնութագրումը, որակի գնահատման մեթոդները:
 5. Արմատապտղավոր մշակաբույսերի (ճակնդեղի օրինակով) ագրոկենսաբանական բնութագիրը և մշակության առանձնահատկությունները:
 6. Կարտոֆիլի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները, մշակության տեխնոլոգիան: Կարտոֆիլի պալարների այլասերումը, պայքարի միջոցառումները: Կարտոֆիլի վիրուսազերծ տնկանյութի արտադրությունը:
 7. Յուղատու և եթերայուղատու մշակաբույսերի ագրեկենսաբանական բնութագրերը և մշակության առանձնահատկությունները:
 8. Բակլազգի բազմամյա (առվույտ և կորնգան), միամյա (շաբդար, վիկ) խոտաբույսերի ագրոկենսաբանական և մշակության առանձնահատկությունները:
 9. Պաշտպանված գրունտի կառույցների տեսակները, կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Լուսաթափանց ծածկոցների օգտագործումը բանջարաբուծությունում:
 10. Ջերմատներում միկրոկլիմայի կարգավորման համակարգերը, շահագործման առանձնահատկությունները: Սածիլների աճեցման առանձնահատկություները բաց և պաշտպանված գրունտների համար:
 11. Բանջարային բույսերի հիդրոպոնիկ և գրունտային մշակության առանձնահատկությունները և նրանցից յուրաքանչյուրի արդյունավետությունը:
 12. Պոմիդորի, տաքդեղի և բադրիջանի ագրոկենսաբանական բնութագիրը և մշակության առանձնահատկությունները բաց և պաշտպանված գրունտներում:
 13. Վարունգի ագրոկենսաբանական բնութագիրը և մշակության առանձնահատկությունները բաց դաշտում և պաշտպանված գրունտում:
 14. Ձմերուկի և սեխի ագրոկենսաբանական բնութագիրը և մշակության առանձնահատկությունները բաց դաշտում և ջերմատներում:
 15. Կաղամբների խմբի ագրոկենսաբանական բնութագրերը և մշակության առանձնահատկությունները:
 16. Բանջարային լոբու, ոլոռի և բամիայի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները և մշակությունը:
 17. Տերևաբանջարների (նաև կանաչեղենների) ներկայացուցիչների ագրոկենսաբանական բնութագրերը և ագրոտեխնիկայի յուրահատկությունները:
 18. Բազմամա բանջարաբույսերի ագրոկենսաբանական բնութագրերը և ագրոտխնիկայի յուրահատկությունները:
 19. Շամպինյոնի և կախասնկի կենսաբանական բնութագրերը և մշակության առանձնահատկությւոնները:
 20. Դաշտային և բանջարային ցանքաշրջանառությունների առանձնահատկությունները, կիրառման նպատակներն ու խնդիրները:
 21. Բանջարային և դաշտային մշակաբույսերի սերմնաբուծության առանձնահատկությունները: Սերմերի սորտային մաքրության հսկողությունը, դաշտային ապրոբացիան: Սերմերի հետբերքահավաքային մշակման, մաքրման և պահպանման տեխնոլոգիան:
 22. Բարձրորակ սերմանյութի դերը բերքատվության բարձրացման գործում, նրա ցանքային և սորտային որակը բնորոշող ցուցանիշները: Սորտափոխանակում և սորտաթարմացում: Սելեկցիոն սորտերի բնորոշումը:
 23. Սուպերէլիտայի և էլիտայի բնորոշումները, դրանց արտադրության մեթոդները (սխեմաները):
 24. Հետերոզիս և մուտագենեզ, կիրառումը սելեկցիայում: Մուտագեն գործոնների օգտագործման առանձնահատկությունները: Ինքնափոշոտվող և խաչաձև փոշոտվող մշակաբույսերի սերմնաբուծության առանձնահատկությունները:
 25. Ելանյութ՝ բնորոշումը, ձևերը, սելեկցիայում և դրանց օգտագործման առանձնահատկությունները: Սեռական հիբրիդիզացիայի ձևերը: Կարգաբանական տեսակետից մոտիկ և հեռավոր հիբրիդիզացիայի տարբերությունները:
 26. Խաղողի վազի ագրոկենսաբանական առանձնահատկությունները: Խաղողի վազի էկոլոգիան:
 27. Խաղողի այգու հիմնադրման առանձնահատկությունները Հյուսիս-արևելյան և Արարատյան հարթավայրի գոտիների պայմաններում:
 28. Վազի բազմացման տարբերակները: Պատվաստված տնկանյութի աճեցումը: Շպալերայի հիմնադրումը խաղողի այգում:
 29. Խաղողի վազերի էտի և ձևավորման տարբերակները, առանձնահատկությունները ՀՀ տարբեր գոտիներում: Բերքատու վազերի էտը` կատարման ժամկետը, տեխնիկան:
 30. Խաղողի այգիների խնամքի միջոցառումները՝ այգեթաղ և այգեբաց, էտ, չոր և կանաչ կապ, կանաչ հատումները, հողի մշակությունը, պարարտացումը, ջրումները և պայքարի միջոցառումները:
 31. ՀՀ տարբեր հողակլիմայական պայմաններում այգիների մշակության առանձնահատկությունները: Խաղողի վազի բերքահավաքը
 32. Խաղողագործության մասնագիտացումը և սորտերի տեղաբաշխումը ՀՀ գյուղատնտեսական գոտիներում:
 33. Պտղաբուծության մասնագիտացումն ու տեղաբաշխումն ըստ գյուղատնտեսական գոտիների:
 34. Պտղատու բույսերի բազմացման կենսաբանական հիմունքները: Պատվաստակալների ընտրության սկզբունքները:
 35. Պտղատու տնկարանի կազմակերպումը:
 36. Պտղատու բույսերի սորտերի և պատվաստակալների բազմացման արագացված եղանակները, վիրուսազերծ տնկանյութի աճեցման տեխնոլոգիան:
 37. Պտղատու ինտենսիվ այգիների և տնկարկների տիպերը: Ինտենսիվ պտղաբուծության առանձնահատկությունները և վարման ուղիները:
 38. Պտղատու այգի հիմնելու համար տարածքի ընտրությունը և հատակագծումը:
 39. Սնման մակերեսների սահմանումն ու փոշոտիչների տեղադրման կարգը պտղատու այգում:
 40. Երիտասարդ և բերքատու այգիների հողի պահպանման համակարգերը, ոռոգումը և պարարտացումը (նորմաները, ժամկետները և եղանակները):
 41. Պտղատու բույսերի էտի կենսաբանական հիմունքները, ձևերը, եղանակները և կատարման ժամկետները:
 42. Պտղատու այգու բերքահավաքը և բերքի պահպանությունը:
 43. Պտղատու բույսերի պտղաբերման օրինաչափությունները և պտղաբերությունն արագացնող ու կանոնավորող պայմանները:
 44. Պտղատու բույսերի վեգետացիայի և հանգստի շրջանները: Ֆենոլոգիական փուլերի բնութագրումը և գլխավոր ագրոմիջոցառումները:
 45. Պտղատու բույսերի վրա ազդող էկոլոգիական գործոնները և նրանց կանոնավորումը պտղատու տնկարկներում:
 46. Հնդավորների խմբին պատկանող տեսակների բնութագրումը և սորտերի դասակարգումը, մշակության տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները:
 47. Կորիզավորների խմբին պատկանող տեսակների բնութագրումը և սորտերի դասակարգումը, մշակության տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները:
 48. Ընկուզավորների խմբին պատկանող տեսակների բնութագրումը և ձևերի դասակարգումը, մշակության տեխնոլոգիայի առանձնահատկությունները:
 49. Հատապտղայինների խմբի ագրոկենսաբանական - արտադրական առանձնահատկությունները և ՀՀ-ում մշակվող սորտերի դասակարգումը:
 50. Չոր մերձարևադարձայինների խմբի ագրոկենսաբանական - արտադրական առանձնահատկությունները և ՀՀ-ում մշակվող սորտերի դասակարգումը:
 51. Պայքարի ագրոտեխնիկական մեթոդ, էությունն ու կիրառումը:
 52. Պայքարի կենսաբանական մեթոդ, էությունն ու կիրառումը:
 53. Պայքարի ինտեգրացված մեթոդ, էությունն ու կիրառումը:
 54. Աշնանացանի բվիկի և տզրուկաթրթուրի կենսակերպը և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 55. Ցանքի և զոլավոր չրխկանների կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 56. Լոլիկի ցեցի և կոլորադյան բզեզի կենսակերպը և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 57. Խնձորենու և արևելյան պտղակերների կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 58. Խաղողի ողկուզակերի կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրա դեմ:
 59. Խաղողի ֆիլոքսերայի կենսակերպը և պայքարը դրա դեմ:
 60. Կալիֆորնյան վահանակրի և սալորենու պտղակերի կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 61. Ջերմատնային սպիտակաթևիկի և կաղամբի ճերմակաթիթեռի կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 62. Արևմտյան ծաղկային կամ կալիֆորնյան թրիպսի և խնձորենու կանաչ լվիճի կենսակերպն ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 63. Կորիզավորների մոնիլիոզը և ծակոտկեն բծավորությունը ու պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 64. Դեղձենու ալրացողը, տերևների գանգրոտությունը և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 65. Խնձորենու ալրացողը, քոսեր և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 66. Խաղողի միլդիու, օիդիում հիվանդությունները և պայքարի միջոցառումները դրանց դեմ:
 67. Պոմիդորի ալրացող, կեղծ ալրացող և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 68. Պոմիդորի բակտերիալ, վիրուսային և ֆիտոպլազմային հիվանդությունները և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 69. Կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզ, քոսերը և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 70. Կարտոֆիլի բակտերիալ և վիրուսային հիվանդությունները և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 71. Ցորենի ցողունային և տերևային ժանգերը և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 72. Ցորենի մրիկները և պայքարի համալիր միջոցառումները դրանց դեմ:
 73. Պեստիցիդներ, դասակարգման հիմունքները, պատրաստուկային ձևերը /հապավումները/:
 74. Վնասատուների դիմադրողականությունը կամ կայունությունը /բնական, ձեռք բերովի/ պեստիցիդների նկատմամբ և հաղթահարման ուղիները:
 75. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկների /լեպիդոցիդ, բիտօքսիբացիլին, ինսեկտին/ ֆիզիկոքիմիական հատկություններն ու կիրառման առանձնահատկությունները: