Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան (Հայ միջնադարյան և նոր գրականություն)

Подсписок
Հայ նոր գրականություն
Вопросы
 1. 19-րդ դարի առաջին կեսի հայ գրականության զարգացման նախադրյալներն ու միտումները:
 2. Հարություն Ալամդարյանի ստեղծագործությունը («Չափաբերականք»):
 3. Մեսրոպ Թաղիադյանի ստեղծագործության («Վեպ Վարդգեսի», «Վեպ Վարսենկա», «Թութակ Թաղիադեան», «Սոս և Սոնդիպի») ընդհանուր բնութագրությունը:
 4. Խաչատուր Աբովյանի կյանքը, հասարակական-մանկավարժական գործունեությունը: Աշխարհայացքը: Լուսավորական ու քաղաքական իդեալները:
 5. Հայ նոր գրականության զարգացման ուղիների, բովանդակության, ժանրերի ու ձևերի հիմնավորումը «Վերքի» առաջաբանում:
 6. Աբովյանի ստեղծագործության ժանրային բազմազանությունը («Պարապ վախտի խաղալիքը», «Առաջին սեր», «Հազարփեշե» և այլն):
 7. Ղևոնդ Ալիշանի տեղը հայ նոր պոեզիայի պատմության մեջ («Նուագք» ժողովածուն):
 8. Ղ.Ալիշանի «Երգք Նահապետի» շարքի բանաստեղծությունների արժեքավորումը:
 9. Միքայել Նալբանդյանի կյանքը և հանրային գործունեությունը: Աշխարհայացքը: Նալբանդյանը ազգության և ազգային-ազատագրական պայքարի մասին:
 10. Միքայել Նալբանդյանի արձակը («Մեռելահարցուկ»): Պոեզիան:
 11. Միքայել Նալբանդյանի քննադատական հայացքները («Կրիտիկա. Սոս և Վարդիթեր», «Կրիտիկա հանդես նոր հայախոսության»):
 12. Ռափայել Պատկանյանի կյանքը և գործունեությունը:
 13. «Քաջ Վարդան Մամիկոնյանի մահը» պոեմը, «Ազատ երգեր» շարքը:
 14. Ռափայել Պատկանյանի արձակը:
 15. Ռափայել Պատկանյանի երգիծանքը:
 16. Սմբատ Շահազիզի քնարերգությունը: «Լևոնի վիշտը» պոեմը:
 17. Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանի քաղաքական և հայրենասիրական քնարերգությունը, սիրո և բնության տարերքը:
 18. Պետրոս Դուրյանի քնարերգության հիմնական մոտիվները: «Տրտունջք» և «Զղջում» բանաստեղծությունները:
 19. Հայ գյուղական իրականության արտացոլումը Պռոշյանի վեպերում («Հացի խնդիր», «Ցեցեր», «Հունոն», «Սոս և Վարդիթեր», «Բղդե»):
 20. Ղ. Աղայանն իբրև արձակագիր («Արություն և Մանվել», «Երկու քույր» վեպերը):
 21. Ղ. Աղայանի քնարերգությունը: «Տորք Անգեղ» և «Հայկանուշ Գեղեցիկ» պոեմները:
 22. Ղ. Աղայանի հուշագրությունը («Իմ կյանքի գլխավոր դեպքերը»):
 23. Սոցիալ-կենցաղային երևույթների արտացոլումը Գ.Սունդուկյանի երկերում («Խաթաբալա», «Էլի մեկ զոհ», «Քանդած օջախ»):
 24. «Պեպո» պիեսն իբրև հայ դասական գրականության նվաճումներից մեկը:
 25. Գ.Սունդուկյանի արձակի («Վարինկի վեչերը», «Համալի մասլահաթները», «Հադիդի մասլահաթները») մարդասիրական բնույթը:
 26. Րաֆֆու կյանքի և ստեղծագործության զարգացման հիմնական շրջանները: Աշխարհայացքը: Լուսավորական հայացքները:
 27. Րաֆֆու ծրագրային-քաղաքական վեպերը («Ջալալեդդին», «Խենթը», «Կայծեր») և նրանց ներքին զարգացումը:
 28. Պատմությունը Րաֆֆու երկերում («Դավիթ Բեկ», «Սամվել», «Պարույր Հայկազն», «Խամսայի մելիքությունները»):
 29. Հակոբ Պարոնյանի կյանքի և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը:
 30. Հ.Պարոնյանի «Ատամնաբույժն արևելյան» կատակերգությունը:
 31. Հ.Պարոնյանի «Ազգային ջոջերի» քննական վերլուծությունը:
 32. Հ.Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկաններ» վեպը:
 33. Հ.Պարոնյանի «Պաղտասար աղբար» կատակերգությունը:
 34. Ծերենցի պատմավեպերը՝ «Թորոս Լևոնի», «Երկունք Թ դարու», «Թեոդորոս Ռշտունի»:
 35. Կանանց ազատագրության հարցի արծարծումը Ս.Տյուսաբի «Մայտա», «Սիրանույշ», «Արաքսիա կամ Վարժուհի» վեպերում:
 36. Ալ.Շիրվանզադեի կյանքն ու գրական-հասարակական գործունեությունը:
 37. Գավառական քաղաքի պատկերը Շիրվանզադեի «Նամուս», «Չար ոգի», «Ֆաթման և Ասադը» երկերում:
 38. Մտավորականության պատկերը Շիրվանզադեի «Արսեն Դիմաքսյան» վեպում:
 39. Անհատի և հասարակության հարաբերությունը Շիրվանզադեի ստեղծագործու թյան մեջ («Վարդան Ահրումյան», «Արտիստը»):
 40. Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպի կոնֆլիկտը, կերպարները:
 41. Շիրվանզադեի դրամատուրգիան («Եվգինե», «Ունե՞ր իրավունք», «Արմենուհի», «Պատվի համար», «Կործանվածը», «Ավերակների վրա», «Մորգանի խնամին»):
 42. Մուրացանի «Ռուզան» դրաման:
 43. Մուրացանի՝ գյուղի մասին երկերը («Խորհրդավոր միանձնուհի», «Նոյի ագռավը», «Առաքյալը»):
 44. Ազգային կյանքում եկեղեցու դերի գնահատությունը: «Անդրեաս երեց» պատմավեպը:
 45. Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպը, նրա տեղը հայ պատմավիպասանության և Մուրացանի ստեղծագործության մեջ:
 46. Ժամանակի իրականության քննադատությունը և արհեստավորության կյանքի պատկերը «Մեր թաղը» նովելաշարում:
 47. Մտավորականության և ընտանիքի թեման Նար-Դոսի ստեղծագործության մեջ («Աննա Սարոյան», «Սպանված աղավնին»):
 48. «Մշակ»-«Նոր դարյան» պայքարի արձագանքը «Պայքար» վեպում:
 49. Նար-Դոսի «Մահը» վեպը:
 50. Հովհ.Հովհաննիսյանի կյանքը, քնարերգության հիմնական տրամադրու- թյուններն ու առանձնահատկությունները:
 51. Վրթ.Փափազյանի «Ժայռը» դրաման:
 52. Արփիարյանի արձակը: «Կյանքի պատկերներ» նովելների շարքը: Վիպակները («Կարմիր ժամուց», «Մինչև ե՞րբ», «Ոսկե ապարանջան»):
 53. Տիգրան Կամսարականի «Վարժապետին աղջիկը» վեպն իբրև արևմտահայ ռեալիզմի ակնառու երևույթ:
 54. Գրիգոր Զոհրապի կյանքը և հասարակական գործունեությունը: Գրական հայացքները:
 55. Գր.Զոհրապի նորավեպերի առանձնահատկությունները: «Խղճմտանքի ձայներ», «Կյանքն ինչպես որ է», «Լուռ ցավեր» շարքերը:
 56. Հովհ.Թումանյանի քնարա-էպիկական պոեմները («Մարո», «Լոռեցի Սաքոն», «Անուշ», «Հառաչանք»):
 57. «Անուշ» պոեմի գեղարվեստական արժեքը:
 58. Հովհ.Թումանյանի քնարական պոեմները («Դեպի անհունը», «Պոետն ու մուսան»):
 59. Հովհ.Թումանյանի էպիկական պոեմները («Սասունցի Դավիթ», «Թմկաբերդի առումը»):
 60. Հովհ.Թումանյանի լեգենդներն ու բալլադները: «Փարվանայի» արժևորումը:
 61. Հայրենիքի քաղաքական ողբերգությունը՝ «Հայոց վիշտը», «Հայոց լեռներում», «Հայրենիքիս հետ»:
 62. Թումանյանի քառյակները, նյութի բազմազանությունն ու արվեստի ուժը:
 63. Թումանյանի արձակը: «Մերոնք» նովելաշարը: «Գիքորը» և այլ պատմվածքներ:
 64. Թումանյանը քննադատ:
 65. Թումանյանի հասարակական և քաղաքական գործունեությունը:
 66. Ավետիք Իսահակյանի «Երգեր և վերքեր» ժողովածուն, բերած նորությունները:
 67. Ավետիք Իսահակյանի քնարերգության հիմնական մոտիվները: Սիրերգությունը («Ալագյազի մանիներ» պոեմը, «Ասպետի սերը», «Հավերժական սերը» բալլադները):
 68. Ավետիք Իսահակյանի պոեմները: «Աբու-Լալա Մահարի» պոեմի գաղափարական ուղղվածությունը, գրողի իդեալները: Պոեմի առանձնահատկությունները:
 69. Ավետիք Իսահակյանի գեղարվեստական արձակը («Համբերանքի չիբուխը», «Գարիբալդիականը» և այլն) :
 70. Երվանդ Օտյանի քաղաքական երգիծանքը («Հեղափոխության մակաբույծները», «Ընկեր Բ.Փանջունի»):
 71. Ե. Օտյանի «Ընտանիք, պատիվ, բարոյական», «Թաղականին կնիկը», «Միջնորդ տեր պապան» երկերը:
 72. Միսաք Մեծարենցի գրական ըմբռնումները:
 73. Մեծարենցի՝ սեփական ստեղծագործության գնահատությունը («Ինքնադատության փորձ մը» հոդվածը), սիմվոլիզմի բնութագրությունը:
 74. Մեծարենցի «Ծիածան» ժողովածուն: Բնութագրական բանաստեղծությունները: Բնապաշտությունը:
 75. Մեծարենցի «Նոր տաղեր» ժողովածուն: Մեծարենցի հումանիզմը:
 76. Սիամանթոյի ժողովածուները և բանաստեղծությունների շարքերը՝ «Դյուցազնորեն», «Հայորդիներ», «Հոգեվարքի և հույսի ջահեր», «Կարմիր լուրեր բարեկամես», «Հայրենի հրավեր»:
 77. Սիամանթոյի քաղաքական քնարերգության ազգային ու համամարդ- կային բովանդակությունը: «Սուրբ Մեսրոպ» պոեմը:
 78. Դ.Վարուժանի բանաստեղծական ժողովածուները՝ «Սարսուռներ», «Ցեղին սիրտը», «Հեթանոս երգեր»:
 79. Հեթանոսականի ըմբռնումը: «Հարճը» պոեմը: «Գողգոթայի ծաղիկներ» շարքը:
 80. Դ.Վարուժանի «Հացին երգը» ժողովածուի բնույթը, առանձնահատկությունները:
 81. Տերյանի առաջին ժողովածուն՝ «Մթնշաղի անուրջները»:
 82. Տերյանը և սիմվոլիզմը: Սիրերգությունը:
 83. Հայրենիքի պատկերն ու ճակատագիրը Տերյանի «Երկիր Նաիրի» շարքում:
 84. Տերյանի «Հայ գրականության գալիք օրը» և «Հոգևոր Հայաստան» հոդվածները:
 85. Արշակ Չոպանյանի կյանքի ու գրական գործունեության ընդհանուր բնութագիրը:
 86. Չոպանյանի՝ հայ հին և միջին դարերի գրականության արժեքավորումը (Խորենացուն, Նարեկացուն, Երզնկացուն, Թլկուրանցուն, Նաղաշ Հովնաթանին, Քուչակին նվիրված աշխատությունները):
 87. Ա. Չոպանյանը հայ նոր գրականության մասին:
 88. Նիկոլ Աղբալյանի առաջին քննադատական հոդվածները Ավ.Իսահակյանի և Լ.Շանթի մասին:
 89. Ն.Աղբալյանի՝ ժամանակակից գրականության և գրողների գնահատութ յունը (Սունդուկյանին, Հովհաննիսյանին, Թումանյանին, Իսահակյանին, Վարուժանին, Շանթին, Զոհրապին և այլոց նվիրված հոդվածները):
 90. Արսեն Տերտերյանը Մուրացանի, Նար-Դոսի, Շիրվանզադեի, Թումանյանի, Տերյանի, Հովհաննիսյանի, Նալբանդյանի մասին: