Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Մետալուրգիա)

Специальность
Вопросы
 1. Մետաղների օքսիդացման գործընթացը, կինետիկան և մեխանիզմը:
 2. Սուլֆիդների օքսիդացումը:
 3. Երկաթի և պղնձի օքսիդացումը խալկոպիրիտային խտանյութերի շտեյնային հալման, շտեյնի կոնվերտերացման և կիսամաքուր պղնձի հրային ռաֆինացման գործընթացներում:
 4. Մետազների ածխաթթվային աղերի դիսոցումը:
 5. Վերականգնում գազային վերականգնիչներով:
 6. Օքսիդների վերականգնման մեխանիզմը և կինետիկան:
 7. Օքսիդների վերականգնումը պինդ ածխածնով:
 8. Ածխածնի օքսիդացումը թթվածին պարունակող երկաթում:
 9. Քիմիական ռեակցիաների հավասարակշռությունը ջրային լուծույթներում:
 10. Էլեկտրաքիմիական ռեակցիաները լուծույթներում:
 11. Սուլֆիդների հիդրոօքսիդացման թերմոդինամիկան:
 12. Երկաթի սուլֆիդների հիդրոօքսիդացումը թթվային և ալկալիական լուծույթներում:
 13. Պղնձի սուլֆիդների հիդրոօքսիդացումը:
 14. Ցինկի և կապարի սուլֆիդների հիդրոօքսիդացումը:
 15. Մետաղների էլեկտրավերականգնումը լուծույթներից:
 16. Մետաղների էլեկտրառաֆինացման տեսական հիմունքները:
 17. Թթվային և հիմնային տարրալուծիչներ, տարրալուծիչ աղեր:
 18. Հիդրոօքսիդացում թթվածնի ցածր ճնշման պայմաններում՝ գործընթացի կինետիկան և գործնական կիրառությունը:
 19. Թթվածնի բարձր ճնշումով թթվային օքսիդացում և գործընթացի կինետիկան:
 20. Բոքսիտների տարրալուծումը նատրիումի հիդրօքսիդի ջրային լուծույթում:
 21. Ցեմենտացման վրա ազդող գործոնները, ցեմենտացման գործընթացի կինետիկան:
 22. Մետաղի վերականգնումն ավտոկլավում ջրածնով, CO և SO2 գազերով:
 23. Մետաղի լուծիչահանում – էքստրակցիա:
 24. Մետաղների էլեկտրակորզման և էլեկտրառաֆինացման գործընթացները:
 25. Էլեկտրոլիտիկ ռաֆինացման գործընթացները և տեսական հիմունքները:
 26. Դոմնային վառարանում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական գործընթացները:
 27. Երկաթի ածխածնահագեցումը և չուգունի գոյացումը:
 28. Պողպատի կոնվերտերային արտադրությունը և առանձնահատկությունները:
 29. Ժամանակակից մարտենյան վառարանների կառուցվածքը և աշխատանքային սկզբունքը:
 30. Պողպատաձուլական ագրեգատներում տեղի ունեցող օքսիդավերականգնման գործընթացները:
 31. Պողպատի արտադրումը էլեկտրական վառարաններում:
 32. Պողպատների ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 33. Պողպատների և համաձուլվածքների ստացումը վակուումային ինդուկցիոն վառարաններում:
 34. Պողպատի ձուլումը։
 35. Պողպատյա ձուլակոճղերի բյուրեղացումը, կառուցվածքը և որակի հսկումը:
 36. Երկաթի և պողպատի ստացումը ոչ դոմնային եղանակով և գործընթացի առանձնահատկությունները:
 37. Ֆերոհամաձուլվածքների արտադրությունը և դասակարգումը:
 38. 38.Ֆերոսիլիցիումի, ֆերոմանգանի, ֆերոնիկելի և ֆերոկոբալտի ստացման տեխնոլոգիան:
 39. 39.Դժվարահալ մետաղների` վոլֆրամի, մոլիբդենի, վանադիումի, քրոմի, տիտանի ֆերոհամաձուլվածքների ստացման ֆիզիկաքիմիական գործընթացները:
 40. Պղնձի ստացման ժամանակակից տեխնոլոգիաները:
 41. Խալկոպիրիտի օքսիդացումը Cu-Fe-S-O համակարգում:
 42. Պղնձի խտանյութերի օքսիդարար բովումը տարրալուծման համար:
 43. Պղնձի սուլֆիդների ուղղակի հիդրոօքսիդացումը:
 44. Պղնձի էլեկտրակորզումը սուլֆատ-թթվային լուծույթներից:
 45. Պղնձի էլեկտրառաֆինացումը:
 46. Օքսիդացում Zn-Fe-S-O համակարգում:
 47. Ցինկի խտանյութերի բովումը լուծակորզմամբ մշակման համար:
 48. Ցինկի սուլֆիդի հիդրոօքսիդացումը:
 49. Ցինկի էլեկտրակորզումը սուլֆատ-թթվային լուծույթներից:
 50. Ցինկի կորզումը սուլֆիդային խտանյութի բովվածքից:
 51. Կապարի սուլֆատների գոյացման և դիսոցման թերմոդինամիկական առանձնահատկությունները:
 52. Կապարի սուլֆատների օքսիդացման կինետիկան և մեխանիզմը:
 53. 53.Կապարի սուլֆիդային խտանյութերի բովումը, ուղեկցող սուլֆիդների վարքը խտանյութի բովման ժամանակ:
 54. Կապարի սուլֆատի հիդրոքլորիդային վերամշակումը և կապարի կորզումը:
 55. Կապարի էլեկտրառաֆինացումը:
 56. Լուծույթներից նիկելի նստեցումը, նիկելի էլեկտրառաֆինացումը:
 57. Մոլիբդենի մաքուր քիմիական միացությունների ստացումը բովվածքների ամոնիակային տարրալուծման եղանակով:
 58. Մոլիբդենային խտանյութերի և արտադրական միջանկյալ արգասիքների ուղղակի տարրալուծման մեթոդները:
 59. Մոլիբդենային հանքանյութերի տարրալուծումը ազոտական թթվով:
 60. Մոլիբդենի կորզումը խտանյութի էլեկտրաքիմիական օքսիդացման եղանակի կիրառմամբ:
 61. Պղնձամոլիբդենային միասնական խտանյութերի վերամշակման կոմբինացված հիդրոմետալուրգիական եղանակը:
 62. Ոչ ստանդարտ խտանյութերից բարձրորակ մոլիբդենային միացությունների ստացումը հիդրոմետալուրգիական եղանակով:
 63. Մոլիբդենափոշու ստացումը նրա եռօքսիդի ջրածնային վերականգնումով:
 64. Վոլֆրամափոշու ստացումը ջրածնային վերականգնումով:
 65. Հազվագյուտ մետաղների ստացումը դրանց միացությունների մետաղաթերմիկ վերականգնման եղանակով:
 66. Տիտանի երկօքսիդների վերականգնումը կալցիումով և կալցիումի հիդրիդով:
 67. Տիտանի քառաքլորիդի վերականգնումը նատրիումով:
 68. Ոսկու տարրալուծումը քլորային լուծույթներում:
 69. Ոսկու ածխային ադսորբումը:
 70. Ածուխը խյուսի մեջ սկզբունքով ոսկու կորզման առաջավոր տեխնոլոգիաները:
 71. Ածուխը լուծույթի մեջ սկզբունքով ոսկու ադսորբման-դեսորբման տեխնոլոգիան:
 72. Ոսկու ածխային ադսորբում ոչ ցիանիդային լուծույթներից:
 73. Ոսկու ադսորբումը իոնափոխանակիչ խեժերի օգնությամբ:
 74. Լուծույթներից ոսկու նստեցումը ալյումինի միջոցով:
 75. Ոսկու և արծաթի կորզումը պղնձի էլեկտրառաֆինացման շլամներից:
 76. Պլատինի խմբի մետաղների ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները:
 77. Մետաղափոշիների քիմիական, ֆիզիկական և տեխնոլոգիական հատկությունները:
 78. Մետաղափոշիների ստացման Ֆիզիկամեխանիկական եղանակները:
 79. Հեղուկ մետաղի փոշեցրում:
 80. Վոլֆրամի և մոլիբդենի փոշիների ստացումը դրանց օքսիդների վերականգնումով:
 81. Երկաթափոշու ստացումը վերականգնման եղանակով:
 82. Մետաղափոշիների ստացումը մետաղաթերմիկ վերականգնման եղանակով:
 83. Լեգիրված մետաղափոշու ստացումը ջերմադիֆուզիոն հագեցման եղանակով:
 84. Մետաղափոշիների ստացում կարբոնիլների ջերմային դիսոցման, մետաղի գոլորշիների կոնդենսացման և միջբյուրեղային կոռոզիայի մեթոդներով:
 85. Մետաղափոշու քիմիական, ֆիզիկական և տեխնոլոգիական հատկությունների ազդեցությունը ձևավորման գործընթացի վրա:
 86. Մետաղափոշիների ձևավորումը ճնշման տակ:
 87. Մետաղափոշու ստատիկ մամլումը կոշտ մամլաձևում:
 88. Մետաղափոշու խտացումը փակ կոնտեյներում:
 89. Մետաղափոշու իզոստատիկ ձևավորումը էլաստիկ թաղանթներում:
 90. Մետաղափոշու գլանման գործընթացի տեսական հիմունքները և տեխնոլոգիաները:
 91. Եռակալում պինդ ֆազում:
 92. Եռակալման ժամանակ տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական երևույթները, միաբաղադրիչ և բազմաբաղադրիչ եռակալման համակարգեր:
 93. Եռակալում հեղուկ ֆազի մասնակցությամբ:
 94. Տաք արտամղում (էքստրուզիոն գործընթաց) և պարամետրերը:
 95. Եռակալման մթնոլորտներ և պաշտպանիչ լցանքներ:
 96. Գերմանիումի և սիլիցիումի ստացումը Չոխրալսկու և Բրիջմեն – Ստոկբարգերի մեթոդներով:
 97. Ճշգրիտ բաղադրությամբ մետաղների կառուցվածքը և հատկությունները:
 98. Պլազմա-աղեղային հալում, վառարանների տեսակները, պլազմատրոնի կառուցվածքը և համաձուլվածքների ստացման տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները:
 99. Էլեկտրոնաճառագայթային հալում:.
 100. Ճշգրիտ բաղադրությամբ դժվարահալ միացությունների ստացումը: