ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա (Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն)

Вопросы
 1. Հոգեբանության մեթոդաբանությունը, հոգեբանական հետազոտության առարկան և մեթոդները:
 2. Հոգեբանության զարգացումը մինչգիտական շրջանում (Պլատոն, Արիստոտել, Ռ. Դեկարտ, Ջ. Լոկ):
 3. Հոգեբանական գիտության զարգացման փուլերը: Գիտական իմացություն. պարադիգմա, գաղափարներ, նոր գիտելիքներ:
 4. Հոգեկանի կառուցվածքն ու գործառույթները: Հոգեկանը և իրականության արտացոլումը:
 5. Հոգեկանի ուսումնասիրության գիտական մոտեցումները:
 6. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները(դետերմինիզմ, սուբյեկտության, գիտակցության և գործունեության միասնականության, ակտիվության, փոխազդեցության, զարգացման):
 7. Հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր: Օբյեկտիվության չափանիշը հոգեբանական հետազոտություններում:
 8. Տեսական վերլուծությունը, գիտափորձը, զրույցը, դիտումը, թեստավորումը և վիճակագրական վերլուծությունը որպես հետազոտական մեթոդներ:
 9. Գիտափորձ. տեսակները:
 10. Հոգեբանական ախտորոշումը աշխատակազմի համալրման գործընթացում:
 11. Հոգեկանի պատմական զարգացումը:
 12. Հոգեկանի արտացոլման մակարդակները: Գիտակցության ծագումը և զարգացումը:
 13. Գիտակցականի և անգիտակցականի դրսևորումները գործունեության կարգավորման մեջ:
 14. Զգայությունների բնութագիրը, էությունը և դերը մարդու կյանքում:
 15. Զգայությունների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, ռեֆլեկտորային օղակ, հետադարձ կապ, ռեցեպտոր-էֆեկտոր:
 16. Զգայությունների փոխներգործությունը և զարգացումը, սենսիբիլիզացիա, սինեզթեզիա, զգայությունների զարգացման հնարքները:
 17. Զգայությունների փոխներգործությունը և զարգացումը, սենսիբիլիզացիա, սինեզթեզիա, զգայությունների զարգացման հնարքները:
 18. Ընկալման առանձնահատկությունները և ֆիզիոլոգիական հիմքերը:
 19. Ընկալում. ապերցեպցիա և դիրքորոշում:
 20. Միջանձնային ընկալման ընդհանուր հոգեբանական ասպեկտները, անձնային գծերի ռեզոնանսը, պրոյեկցիա, ինտրոյեկցիա, ատրիբուցիա:
 21. Հիշողությունը որպես իմացական գործընթաց:
 22. Հիշողության հիմնական մոտեցումներն ու տեսությունները:
 23. Հիշողության գործընթացները՝ մտապահում, պահպանում, վերարտադրում, մոռացում:
 24. Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձևերը: Հիշողության տեսակները՝ ըստ մտապահվող տեղեկության բնույթի և նրա վերարտադրության ձևի:
 25. Հիշողության տարիքային առանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ:
 26. Հիշողությունը և մտածողությունը, հիշողությունը և խոսքը: Հիշողությունը և մտապատկերները:
 27. Հիշողության ուսումնասիրման կիրառական ասպեկտները: Հիշողության զարգացման պայմաններն ուսումնական գործունեության ժամանակ:
 28. Մտապատկերների առանձնահատկությունները, դասակարգումը:
 29. Զուգորդությունները, տեսակները:
 30. Ուշադրություն. ուշադրության տեսակները:
 31. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները:
 32. Ի.Պ. Պավլովի փոխադարձ ինդուկցիայի օրենքը: Ա.Ա. Ուխտոմսկու տեսությունը, դոմինանտի գաղափարը: Օպտիմալ գրգռվածության կենտրոնի տեսությունը:
 33. Ուշադրության զարգացումը գործունեության մեջ:
 34. Ուշադրություն և գործունեություն: Ուշադրությունը որպես հսկողության գործողություն (Պ.Գալպերին):
 35. Մտածողություն և խոսք. մտածողության դերը գործունեության կարգավորման մեջ:
 36. Մտածողության հասկացման տարբեր մոտեցումները Ու. Ջեյմսի, Կ. Դունկերի, ժ. Պիաժեի, Ա. Լեոնտևի. Ս. Ռուբինշտեյնի, Օ. Տիխոմիրովի աշխատություններում:
 37. Մտածողության տեսությունները:
 38. Մտածողության տեսակները և օպերացիաները:
 39. Մտածողություն և ինտելեկտ հասկացությունների հարաբերակցությունը:
 40. Ինտելեկտի հոգեբանության ոլորտում երեք խումբ հետազոտություններ. ինտելեկտի հոգեգենետիկա, ինտելեկտի ընդհանուր հոգեբանություն և հոգեմետրիկա:
 41. Լեզվի և խոսքի հիմնական հասկացումները. դրանց նույնացումը (Վ.Վունդտ, Վ. Հումբոլտ):
 42. Հույզեր. դրանց դասակարգումը:
 43. Հույզերի տեսությունները (Վ.Վունդտ, Վ.Ջեյմս-Կ. Լանգե):
 44. Հույզերի գործառույթները տարբեր հայեցակարգերում(գնահատում, մոտիվացիա, պաշտպանություն, ճանաչում):
 45. Հուզական վիճակներ: Սթրես, հոգեֆիզիոլոգիական կառուցակարգերը:
 46. Սթրեսի դրսևորման փուլերը, տեսակները: Հետվնասվածքային սթրեսային խանգարումներ:
 47. Ֆունկցիոնալ վիճակ. Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ: Սիմոնովի ինֆորմացիոն տեսության ընդհանուր վերլուծությունը:
 48. Կամային գործընթացների կառուցվածքը և փուլերը:
 49. Կամքի տեսությունները:
 50. Դրդապատճառների պայքար և որոշման ընդունում, ընտրության հիմնահարցը:
 51. Անձ և անհատականություն, անձ և սուբյեկտ հասկացությունների մեկնաբանություններ:
 52. Անձի ազատությունը և դրա մեկնաբանությունը հոգեբանական տարբեր տեսություններում (հոգեվերլուծական, հումանիստական, էքզիստենցիալ):
 53. Անձը որպես համակարգ, անձի կառուցվածքը:
 54. Ինքնագիտակցության հիմնախնդիր: «Ես» կոնցեպցիա: Անձը և նրա կենսատարածքը: Անձի հիմնախնդրի մշակումը Լ.Ս. Վիգոտսկու դպրոցում:
 55. Անձի հիմնախնդիրը Լեոնտևի աշխատանքներում:
 56. Անձի հիմնահարցը Ս. Ռուբինշտեյնի աշխատանքներում. ընդունակություններ, խառնվածք:
 57. Բ.Գ. Անանևի, Վ.Ն. Մյասիշևի անձի տեսությունները:
 58. Ա.Վ. Պետրովսկու աշխատանքներում պերսոնալիզացիայի հայեցակարգերը:
 59. Ա.Վ. Պետրովսկու աշխատանքներում պերսոնալիզացիայի հայեցակարգերը:
 60. Դ. Էլկոնինի հայացքները անձի զարգացման վերաբերյալ մանկությունում և պատանեկությունում:
 61. Անձի ուսումնասիրման գործոնային մոտեցում. անձնային գծերի ուսումնասիրություններ (Օլպորտ, Այզենք, Քեթել, Մեծ Հնգյակ):
 62. Անալիտիկ հոգեբանության հիմնադրույթները (Յունգ):
 63. Անհատականության հոգեբանություն (Ադլեր):
 64. Հորնիի մոտեցումները անձի նևրոտիկ զարգացման և վարքի ռազմավարությունների վերաբերյալ:
 65. Փախուստ ազատությունից և էքզիստենցիալ պահանջմունքներ (Ֆրոմ):
 66. Անձի զարգացման էպիգենետիկական հայեցակարգ (Էրիքսոն):
 67. Սոցիալական ուսուցման տեսությունը(Տ.Ռոտտեր, Ա. Բանդուրա):
 68. Անձի կենսական ուղին, դրա շրջաբաժանման վերաբերյալ հայացքները(Կ.Ա.Աբուլխանովա):
 69. Ա. Մասլոուի անձի հումանիստական տեսությունը:
 70. Կ. Ռոջերսի անձի ֆենոմենոլոգիական–էքզիստենցիալ տեսությունը:
 71. «Ես»- կառուցվածքը. «Ես» կոնցեպցիա: «Ես» կոնցեպցիայի կառուցվածքում կոգնիտիվ, հուզական-գնահատող և վարքային դիրքորոշումներ բովանդակությունը:
 72. «Ես» -ի պաշտպանական կառուցակարգերը, գործառույթները, հիմնական տեսակները:
 73. Անձի հարմարման հիմնահարցի մոտեցումները:
 74. Դրդապատճառի էությունը և կառուցվածքը. ձևավորման փուլերը: Դրդապատճառների պայքարը:
 75. Դրդապատճառի հոգեբանական տեսությունները: Դրդապատճառ և գործունեություն:
 76. Ընդունակությունների հիմնախնդրի ձևավորումը և պատմական զարգացումը: Ընդունակությունների դասակարգումը:
 77. Մտավոր ընդունակություններ(ինտելեկտ).ուսումնասիրման տարբեր մոդելներ(Գ. Գարդներ, Չ. Սպիրմեն, Լ. Թերսթոուն, Ռ. Ստերնբերգ):
 78. Անհատ, անձ, անհատականություն:
 79. Խառնվածք, բնավորություն, անձ հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը տարբեր մոտեցումներում:
 80. Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն:
 81. Խառնվածքի դասական տեսությունները:
 82. Խառնվածքի ժամանակակից տեսությունները(Ստրելյաու, Մեռլին, Ռուսալով) և հոգեդինամիկ հատկությունները:
 83. Բնավորության և խառնվածքի հարաբերակցությունը(Վ. Մեռլին, Վ. Մյասիշև, Է. Կրեչմեր, Վ. Շելդոն):
 84. Բնավորության հատկություններ և հոգեդինամիկ հատկություններ:
 85. Բնավորության շեշտվածություն: Շեշտվածություն և հոգեպաթիաների տիպաբանություն/Լեոնգարդ, Լիչկո, Գանուշկին/:
 86. Զարգացող անձը՝ որպես ակմեաբանության գլխավոր օբյեկտ: Պրոֆեսիոնալիզմը և սոցիալ-ակմեաբանական կոմպետենտությունը:
 87. Գործունեության հոգեբանական համակարգ: Գործողություն, հմտություն, կարողություն, ընդունակություն:
 88. Մասնագիտական գործունեության բաղադրիչների բնութագիր: Պրոֆեսիոգրաֆիա, պրոֆեսիոգրամա, հոգեգրամա հասկացությունները:
 89. Հոգեգրամայի հիմնական բաղադրիչները, սկզբունքները և կառուցվածքը:
 90. Մասնագիտական կողմնորոշման և ընտրության հիմնահարցը աշխատանքային ու ինժեներական հոգեբանության մեջ:
 91. Իրավաբանի մասնագիտական գործունեության հոգեբանական նկարագիրը:
 92. Դատահոգեբանական փորձաքննությունների նախապատրաստումը, իրականացումը:
 93. Աշխատանքային գործունեության մեջ անձի ուսումնասիրության առանձնահատկությունները կառավարման հոգեբանության մեջ:
 94. Կառավարչական գործունեություն. հիմնական բնութագրերը
 95. Ղեկավարի գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 96. Մարզիկի անձնային առանձնահատկությունները, նրա հոգեկան հատկությունների կառուցվածքն ու դինամիկան կոնկրետ սպորտային գործունեության մեջ մասնագիտանալիս:
 97. Սպորտային կոլեկտիվը ղեկավարելու հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 98. Զինվորականների անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորումը ռազմական գործունեության պայմաններում:
 99. Քաղաքական գործունեության մեջ անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 100. Մանկավարժական գործունեություն ծավալող անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
 101. Պետական ծառայության համակարգում անձի հոգեբանական յուրահատկությունները: