ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ (Ազգագրություն (ազգաբանություն))

Специальность
Вопросы
 1. «Էթնիկ հանրություն» հասկացությունն արդի գիտության մեջ:
 2. Էթնիկ հանրությունների կառուցվածքաբանական առումները (ներքին և արտաքին կառուցվածքաբանություն: Էթնոլեզվախմբեր, էթնոլեզվա¬ընտանիքներ, ենթաէթնիկ խմբեր և այլն):
 3. Էթնիկ հանրությունների պատմական տիպերը:
 4. Էթնիկ գործընթացներն արդի աշխարհում և դրանց տիպաբանության հիմնախնդիրները:
 5. Էթնիկ հանրությունների դասակարգման սկզբունքներն արդի գիտության մեջ:
 6. «Էթնոս» և «մշակույթ» հասկացությունների փոխառնչակցությունների խնդիրը:
 7. Ազգագրության կապն այլ գիտությունների հետ:
 8. Ազգագրական գիտության ձևավորումը 19-րդ դարում և հիմնական ուղղությունները:
 9. «Ավանդույթ», «նորույթ» և «վերապրուկ» հասկացություններն ազգագրության մեջ:
 10. Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվական դասակարգման սկզբունքներն արդի գիտության մեջ:
 11. Էթնիկ կոնֆլիկտները և դրանց տիպաբանության հիմնախնդիրները արդի գիտության մեջ:
 12. Էթնիկ գիտակցության և էթնիկ ինքնության ուսումնասիրության հիմնախնդիրներն ազգագրության մեջ:
 13. Քաղաքակրթությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրներն արդի գիտության մեջ:
 14. Էվոլյուցիոնիստական և նեոէվոլյուցիոնիստական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 15. Դիֆուզիոնիստական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 16. Սոցիոլոգիական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 17. Էթնոհոգեբանական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 18. Ստրուկտուրալիստական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 19. Ֆունկցիոնալիստական դպրոցն ազգագրության մեջ:
 20. Էթնոհոգեբանական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 21. Մշակութային ռելյատիվիստական տեսություններն ազգագրության մեջ:
 22. Էթնոսի նորագույն տեսություններն ազգագրության մեջ (պրիմորդիալիզմ, ինստրումենտալիզմ, կոնստրուկտիվիզմ):
 23. Խորհրդային դպրոցն ազգագրության մեջ:
 24. Ամերիկյան դպրոցը պատմական ազգաբանության մեջ:
 25. Պատմահամեմատական և արեալային հետազոտության մեթոդներն ազգագրության մեջ:
 26. Ազգագրական դաշտային հետազոտությունների մեթոդները:
 27. Արդիականության ուսումնասիրության ազգագրական տեսանկյունները:
 28. Կիրառական ազգագրական հետազոտությունները
 29. Քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդներն ու հիմնախնդիրները:
 30. Գյուղի ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդներն ու հիմնախնդիրները:
 31. «Մշակույթ» հասկացությունն արդի գիտության մեջ:
 32. Մշակույթի կառուցվածքաբանական առումները` երկմասն, եռամասն, քառամասն:
 33. «Ռասա» հասկացությունն արդի գիտության մեջ:
 34. Եվրոպոիդ մեծ ռասան և նրա ստորաբաժանումները:
 35. Մոնղոլոիդ մեծ ռասան և նրա ստորաբաժանումները:
 36. Նեգրավստրալոիդ մեծ ռասան և նրա ստորաբաժանումները:
 37. Հնդեվրոպական էթնիկ հանրություններ:
 38. Աֆրասիական էթնիկ հանրություններ:
 39. Ալթայան էթնիկ հանրություններ:
 40. Ուրալյան էթնիկ հանրություններ:
 41. Ավստրոասիական էթնիկ հանրություններ:
 42. Ավստրոնեզական էթնիկ հանրություններ:
 43. Նիգեր-կորդոֆանյան էթնիկ հանրություններ:
 44. Հնդկացիական էթնիկ հանրություններ:
 45. Կովկասյան էթնիկ հանրություններ:
 46. Աբխազա-ադըղական էթնիկ հանրություններ:
 47. Վայնախա-դաղստանյան էթնիկ հանրություններ:
 48. Հարավ-Արևմտյան Ասիայի բնակչության էթնոլեզվական բնութագիրը:
 49. Վրացիների էթնոմշակութային բնութագիրը:
 50. Ադրբեջանցիների էթնոմշակութային բնութագիրը:
 51. Հայոց էթնոմշակութային և մարդաբանական բնութագիրը:
 52. Ազգագրական գիտելիքը միջնադարյան հայ պատմագրությունում:
 53. Ազգագրական նյութերը 19-րդ դարի հայ գեղարվեստական գրականությունում:
 54. Ե. Լալայանի և «Ազգագրական հանդեսի» դերը հայ ազգագրության զարգացման գործում:
 55. Գ. Սրվանձտյանցի ազգագրական գործունեությունը:
 56. Խ. Աբովյանի ազգագրական ժառանգությունը:
 57. «Էմինյան ազգագրական ժողովածուի» դերը հայ ազգագրության զարգացման գործում:
 58. Ստ. Լիսիցյանի ազգագրական գործունեությունը:
 59. Հայոց երկրագործական մշակույթը:
 60. Հայոց անասնապահական մշակույթը:
 61. Հայոց արհեստագործական մշակույթը:
 62. Հայոց ավանդական բնակարանային համալիրները և դրանց տեսակները:
 63. Հայոց ավանդական ուտեստի համակարգը:
 64. Հայ ժողովրդական տարազի համալիրների ընդհանուր բնութագիրը:
 65. Հայոց ավանդական ընտանիքը և ընտանիքի ձևերը:
 66. Ազգակցական հարաբերությունների համակարգերը հայոց մեջ:
 67. Հայոց հեթանոսական դիցարանը:
 68. Հայ ժողովրդական տոները:
 69. Հայոց հումանիտար մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը:
 70. Անցումային շրջանի հայ հասարակության էթնոմշակութային բնութագիրը:
 71. ՀՀ ազգային փոքրամասնությունները և նրանց տեղաբաշխվածությունը:
 72. Սփյուռքահայ գաղթօջախների էթնոմշակութային բնութագիրը:
 73. Արցախյան հիմնախնդրի ազգագրական ուսումնասիրության հիմնական առումները:
 74. Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները հայ ազգագրությունում: