Linguistic analysis of the 17th century modern Armenian (ashkharabar) printed books

2020

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա. Կարապետյանի կարծիքը
Ա.Կարապետյան (384.74 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Կ. Խաչատրյանի կարծիքը
Գ.Կ. Խաչատրյան (80.89 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Թ.Պողոսյան (398.75 KB)