Երևանի պետական համալսարան (Երկրաբնապահպանություն)

Sub List
Աշխարհագրական
Questions
 1. Հասարակության և շրջակա միջավայրի փոխազդեցությունը ժամանակակից փուլում:
 2. Երկրաէկոլոգիակն և բնօգտագործումը:
 3. Տեխնածին համակարգեր, դասակարգման սկզբունքները:
 4. Էկոլոգիական քաղաքականության մշակումները գլոբալ, ազգային և լոկալ մակարդակներում:
 5. Էկոլոգիական միջազգային կոնվենցիաներ:
 6. Մթնոլորտ: Հիմնական առանձնահատկությունները և դերը Երկրի դինամիկ համակարգում:
 7. Մթնոլորտի վիճակի մարդածին փոփոխությունների հաևանքները:
 8. Օդի աղտոտում՝ աղբյուրները, աղտոտիչները, հետևանքները:
 9. Օդի որակի մոնիթորինգ:
 10. Կլիմայի փոփոխություններ մարդածին ազդեցության հետևանքով:
 11. Կլիմայի փոփոխության Միջազգային պայմանագիր:
 12. Օզոնային շերտի խախտում՝ գործոնները, պրոցեսի վիճակի փոփոխությունը և հետևանքները:
 13. Ջրերի գլոբալ շրջապտույտ և դերը էկոսֆերայի գոյատևման վրա:
 14. Բնական ջրեր՝ համաշխարհային օվկիանոսի հիմնական առանձնահատկությունները, դերը էկոսֆերայի դինամիկ համակարգում:
 15. Ջրային էկոհամակարգեր, աբիոտիկ և բիոտիկ բաղադրիչներ:
 16. Ջրային էկոհամակարգերի և դրանց կայունության աստիճանի գնահատումը մաթեմատիկական մոդելավորմամբ:
 17. Ջրառի կրգավորման, հոսքի վերաբաշխման , ոռոգման և հողերի չորացման էկոլոգիական հիմնահարցերը:
 18. Ջրի որակի հիմնահարցերը՝ վիճակը, զարգացումները, գործոնները, ղոկավարումը:
 19. Ջրաէկոլոգիական աղետներ:
 20. Լիթոսֆերայի հիմնական առանձնահատկությունները, դերը Երկրի համակարգում և մարդկային հասարակությունում:
 21. Լիթոսֆերայի ռեսուրսային, գեոդինամիկ, երկրաքիմիական, էկոլոգիական ֆունկցիաները:
 22. Տեխնածին ազդեցությունների հիմնական տեսակները քարոլորտի վրա:
 23. Երկրաբանական միջավայր, կայունությունը տեխնածին ազդեցությունների նկատմամբ:
 24. Երկրաբանական միջավայրիվիճակի գնահատման մեթոդները, արդյունավետ օգտագործում էկոլոգիական ֆունկցիաների պահպանման տեսանկյունից:
 25. Մարդու դերը բիոսֆերայի զարգացման էվոլյուցիայում:
 26. Գլոբալ բիոսֆերային պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորում:
 27. Շրջակա միջավայրի էկոլոգիան ևկենսաբանությունը:
 28. Բիոսֆերայի և էկոհամակարգի վրա մարդածին ազդեցությունները:
 29. Անապատացման և անտառարկման հիմնահարցերը:
 30. Ազգային պարկեր, արգելոցներ և արգելավայրեր:
 31. Համաշխարհային օվկիանոսի կենսաբանական ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը:
 32. Հողի հիմնական առանձնահատկությունները և դրա դերը կենսոլորտում:
 33. Հողատեսակների դասակարգումը, տարբեր հողատեսակների էկոլոգիական արժեքը:
 34. Հողային ռեսուրսների դեգրադացիայի բնական և մարդածին գործոնները:
 35. Հողի մելիորացիան, դրական և բացասական հետևանքները:
 36. Հանքային և օրգանական պարարտանյութեր:
 37. Հողերի ռադիոակտիվ և քիմիական աղտոտումներ:
 38. Լանդշաֆտային ոլորտը որպես ժամանակակից մարդկության և քաղաքակրթության ծագման, զարգացման և գոյության միջավայր:
 39. Մարդածին լանդշաֆտներ, բնական արտադրական համակարգեր, կառուցվածքները, երկրաէկոլոգիական դասակարգումը:
 40. Լանդշաֆտային պլանավորում և բնական-արտադրական երկրահամակարգեր:
 41. Երկրաէկոլոգիական մանրակրկիտ, լոկալ, ռեգիոնալ և ազգային մանիթորինգ:
 42. Երկրատեղեկատվական համակարգերը (ԱՏՀ) որպես շրջակա մ իջավայրի ղեկավարման միջոց:
 43. ԱՏՀ-ները և օդատիեզերական հանույթների ավտոմատացված մշակում:
 44. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատումը, նպատակը, խնդիրները և կիրառման սկզբունքները:
 45. Երկրաէկոլոգիական մոնիթորինգի տեսակները արդյունաբերությունում, լեռնաարդյունաբերական շրջաններում, քաղաքային ագլոմերացիաներում, գյուղատնտեսական և հիդրամելիորատիվ յուրացման վայրերում, ատոմային և ջերմային էլեկտրակայաններում, գծային տրանսպորտի կառույցներում:
 46. Շրջակա միջավայրի մարդածին փոփոխությունների մոնիթորինգ: