The scientific bases of the development of modern physical education in high school

2020

Confirmed
Ընդդիմախոս Մ.Մ․Մանուկյանի կարծիքը
Մ.Մ․Մանուկյան (1.76 MB)
Ընդդիմախոս Լ.Պ․Հարոյանի կարծիքը
Լ.Պ․Հարոյան (1.06 MB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.76 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս.Փահլևանյան (684.81 KB)