Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (Հայոց լեզու)

Speciality
Questions
 1. Ժամանակակից հայոց լեզվի կազամավորումը և զարգացման փուլերը
 2. Ժամանակակից հայոց լեզվի երկու տարբերակները՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն
 3. Հնչյունաբանություն. հնչյուն և հնչույթ
 4. Հնչյունափոխություն. նրա տեսակները
 5. Ժամանակակից հայերենի ուղղագրության հիմունքները։ Ուղղագրական բարեփոխումներ
 6. Բառագիտություն. բառ, բառույթ և բառաձև
 7. Իմաստաբանություն և իմաստափոխություն
 8. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարը և հարստացման միջոցները՝ ներքին և արտաքին
 9. Բառակազմություն։ Բառակազմական կաղապարներ. բառաբարդում, ածանցում, հապավում
 10. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարի պատմական շերտերը. գործուն և ոչ գործուն բառապաշար
 11. Ժամանակակից հայերենի բառապաշարի ոճական-գործառական շերտերը
 12. Դարձվածաբանություն. դարձվածքի ըմբռնումը և նրա դասակարգումը
 13. Հայ բառարանագրություն. բառարանների տեսակները
 14. Քերականական ձև և իմաստ. քերականական կարգեր
 15. Բառի ձևաբանական կառուցվածքը։ Ձևույթներ։ Հիմք և վերջավորություն
 16. Խոսքի մասերի դասակարգաման սկզբունքները
 17. Գոյական անուն. նրա խոսքիմասային առանձնահատկությունները և իմաստային-քերականական տեսակները
 18. Ժամանակակից հայերենի հոլովների համակարգը. այդ մասին եղած տարբեր ըմբռնումները և գիտական բանավեճերը
 19. Ածական անունը որպես խոսքի մաս. նրա տեսակները, կազմությունը, ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները
 20. Թվական անուն
 21. Դերանունների խոսքիմասային առանձնահատկությունները
 22. Բայը որպես խոսքի մաս. նրա իմաստային, ձևաբանական, շարահյուսական և բառակազմական առանձնահատկությունները
 23. Բայի անդեմ և դիմավոր ձևերը
 24. Բայի քերականական կարգերը
 25. Հայերենեի դերբայները և նրանց դասակարգումը
 26. Անկանոն բայեր և նրանց խոնարհումը
 27. Հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը. նրանց ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները
 28. Շարահյուսության առարկան. շարահյուսական առավելագույն և նվազագույն միավորներ
 29. Շարահյուսական կաղապարներ
 30. Լեզու և խոսք. նրանց փոխհարաբերության հարցը հայ լեզվաբանության մեջ
 31. Շարահյուսական կապակցության միջոցները և եղանակները
 32. Բառակապակցություն, բառ, նախադասություն և շարույթ
 33. Բառակապակցության տեսակները
 34. Նախասությունը որպես լեզվական միավոր
 35. Ստորոգում և հնչերանգ
 36. Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի
 37. Նախադասության կառուցվածքային տեսակները
 38. Նախադասության անդամ. գլխավոր և երկրորդական անդամներ. նրանց տեսակները, արտահայտությունը և քերականական ձևավորումը
 39. Բարդ նախադասության կառուցվածքը և տեսակները
 40. Տեքստի ըմբռնումը. տեքստերի տեսակներն ու հիմնական բնութագրիչները
 41. Գրաբարը որպես հին հայերեն
 42. Գրաբարի հնչյունաբանություն. պատմական հնչյունափոխություն
 43. Գրաբարի հոլովները և նրանց կազմությունը
 44. Գրաբարի դերբայները. կազմությունը և հետագա փոփոխությունները
 45. Կրավորականի կազմությունը ներկայի և կատարյալի հիմքերի ձևերում
 46. Գրաբարի նախդիրները
 47. Լեզու և բարբառ, ենթաբարբառ և խոսվածք
 48. Հայ բարբառների առաջացման վերաբերյալ տեսակետները
 49. Հայ բարբառների դասակարգումները
 50. Բարբառների պատմական զարգացման ընթացքը տարբեր դարաշրջաններում
 51. Հայ բարբառների հիմնական ճյուղերի հնչյունաբանական, ձևաբանական, շարահյուսական առանձնահատկությունները
 52. Հայերենի առաջացման մասին եղած տեսությունները. պատմահամեմատական լեզվաբանությունը հայերենի առաջացման մասին
 53. Հայոց լեզվի բնույթը և ցեղակցական կապերը. նրա դիրքը հնդեվրոպական լեզուների շարքում
 54. Հայերենի զարգացման ընթացքը մ.թ.ա. 2-րդ –մ.թ. 5-րդ դարերն ընկած ժամանակաշրջանում
 55. Գրաբարն իբրև համաժողովրդական լեզու. նրա քերականական համակարգը
 56. 5-րդ դարի հայ մատենագիրների ոճական տարբերությունները և նրանց բաժանումը տարբեր դասերի
 57. Գրաբարի կրած ազդեցությունները
 58. Հունաբան հայերենը և նրա ստեղծման նպատակները
 59. Գրաբարի վիճակը 7-10-րդ դարերում
 60. Հայ գրականության և մշակույթի զարգացումը. բարբառային տարրերի թափանցումը գրաբարի մեջ 9-րդ դարից հետո
 61. Գրական նոր լեզվի՝ միջին հայերենի կազմավորումը
 62. Գրաբարի և բարբառների դերը միջին հայերենի կազմավորման գործընթացում
 63. Միջին հայերենը պետական, գիտական և գրական լեզու
 64. Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը. հնչյունական նոր երևույթներ
 65. Միջին հայերենի բառապաշարը
 66. Միջին հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական առանձնահատկությունները
 67. Կիլիկյան թագավորության վերացումը։ Միջին հայերենի հետագա վիճակը
 68. Հայ տպագրությունը և գրաբարի մշակման փորձերը
 69. Լատինաբան հայերենը և նրա բնույթը
 70. Հայ գրական լեզվի ճյուղավորումները։
 71. Հայոց ազգային լեզվի կազմավորումը։ Գրաբարի, միջին հայերենի և բարբառների օգտագործումը ազգային լեզվի կազմավորման մեջ
 72. Աբովյանի երկերի լեզվի առանձնահատկությունները և նշանակությունը աշխարհաբարի զարգացման բնագավառում
 73. Միքայել Նալբանդյանի լեզվագիտական հայացքները։
 74. Գրապայքարը և նրա փուլերը
 75. Աշխարհաբարի հետագա մշակումն ու կատարելագործումը
 76. Գրական լեզուն իբրև համազգային միասնական լեզու, նրա զարգացման հեռանկարները
 77. Լեզու, խոսք և ոճ
 78. Հնչյունաբանական ոճաբանություն։ Առձայնույթ, բաղաձայնույթ, հանգ։
 79. Բառային ոճաբանություն
 80. Բառապաշարի շերտերը և դրանց ոճական արժեքը
 81. Գրավոր և բանավոր խոսք բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները
 82. Ձևաբանական, շարահյուսական ոճաբանություն
 83. Իրադրական ոճեր։ Անհատական ոճեր
 84. Հայերենի գործառական ոճերը և նրանց առանձնահատկությունները
 85. Խոսքի արժանիքներն ու թերությունները
 86. Լեզվական նորմի ըմբռնումը. լեզվական նորմ և ոճական նորմ
 87. Հայերենի գործառակա ոճերը և լեզվական նորմը
 88. Լեզվի պատկերավորման և արտահայտչական միջոցները
 89. Քերականական ոճաբանություն. Քերականական կարգերի ոճական արժեքը
 90. Խոսքաշարի լեզվական ուսումնասիրության առանձնահատկությունները