The correlation between the informative and phatic functions in English academic discourse

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Կ.Ա.Վելյանի կարծիքը
Կ.Ա.Վելյան (905.54 KB)
Ընդդիմախոս Գ.Ռ.Գասպարյանի կարծիքը
Գ.Ռ.Գասպարյան (1.02 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Հակոսյան (727.94 KB)