Development of design methods of intedrated circuits working in non-standart operating conditions

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Ա.Տրդատյանի կարծիքը
Ա.Տրդատյան (170.15 KB)
Ընդդիմախոս Ֆ.Գասպարյանի կարծիքը
Ֆ.Գասպարյան (209.87 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Հ.Կոստանյան (840.82 KB)