Ways to developing professional teacher's reflexive skills in the context of continuous education

2022

Confirmed
Ընդդիմախոս Գ.Հ.Հակոբյանի կարծիքը
Գ.Հ.Հակոբյան (773.4 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Թ.Ասատրյանի կարծիքը
Լ.Թ.Ասատրյան (1.19 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ն.Մատինյան (413.85 KB)