The principles of formation and investment of risk management system at the RA universities

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Պ.Հ. Գևորգյանի կարծիքը
Պ. Գևորգյան (1.38 MB)
Ընդդիմախոս Ա.Ա.Աշիկյանի կարծիքը
Ա. Աշիկյան (780.03 KB)
Առաջատար կազմակերպության կարծիքը
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան (1.31 MB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ս. Կարապետյան (414.56 KB)