Comparative analysis of the management of the higher education systems of Armenia and England

2023

Confirmed

2022

Ընդդիմախոս Հ.Հ.Պետրոսյանի կարծիքը
Հ. Պետրոսյան (992.82 KB)
Ընդդիմախոս Լ.Հ. Ղուկասյանի կարծիքը
Լ. Ղուկասյան (772.84 KB)
Ատենախոսության սեղմագիրը
Ա. Աբրահամյան (933.89 KB)