Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում)

Sub List
Բիզնես վարչարարություն
Questions
 1. Բիզնեսի նպատակների բազմությունը:
 2. Բիզնեսի և ձեռնարկատիրության սուբյեկտների ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
 3. Բիզնես պլանի հասկացությունը, դրա տեսակները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները:
 4. Բիզնես մոդելի հասկացությունը և բովանդակությունը:
 5. Բիզնես գործընթացների նկարագրության մոտեցումները և նպատակները:   
 6. Կազմակերպության հասկացության ավանդական և ոչ ավանդական պատկերացումները:
 7. Ներֆիրմային ձեռնարկատիրության էությունը:
 8. Կառավարման գործընթացային մոտեցման էությունը և բովանդակությունը:
 9. Կազմակերպության բիզնես գործընթացների մանրամասնման մակարդակները:
 10. Արտադրանքի որակի կառավարման սկզբունքները և PDCA ցիկլը:
 11. Բիզնես գործընթացների կանոնակարգման սկզբունքները և մեթոդները:
 12. Բիզնեսի արժեքի դիվիդենտների դիսկոնտավորման միջոցով գնահատման եղանակները:
 13. Բիզնեսի գնահատման առկա ակտիվների եղանակը:
 14. Բիզնես գործընթացների դասակարգման մոտեցումները:
 15. Բիզնեսի գնահատման էությունը և անհրաժեշտությունը:
 16. Բիզնեսի բազային շուկայի հասկացությունը և դրա կառուցվածքները:
 17. Բիզնեսը՝ որպես գույքային համալիրի կենսապարբերաշրջանը:
 18. Հիմնական և շրջանառու միջոցների կառավարումը:
 19. Բիզնես ռիսկի և անորոշության հասկացությունները:
 20. Պլանավորման գործառույթները, խնդիրները, տեխնոլոգիաները և կազմակերպումը:
 21. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի ախտորոշման մեթոդները:
 22. Արտադրական կազմակերպության բիզնես գործընթացների մոդելը:
 23. Կազմակերպության ֆինանսական hոսքերի դիսկոնտավորման գնահատման եղանակները:
 24. Արտադրության անվնասաբերությունը:  
 25. Նորարարական բիզնեսի էությունը և բովանդակությունը:
 26. Կազմակերպության դիվիդենտների դիսկոնտավորման բազմամակարդակ եղանակը:
 27. Կազմակերպության կառավարման գործընթացային մոտեցման ներդրման բարդությունները:
 28. Բիզնեսի՝ սպառողական վարքագծի ընկալման հայեցակարգային մոտեցումները:
 29. Բիզնեսի գնահատման զուտ կանխիկ հոսքերի դիսկոնտավորման եղանակը:
 30. Բիզնես հրեշտակներ և վենչուրային կապիտալիստներ:
 31. Ռիսկի աութսորսինգ. առավելությունները և թերությունները:
 32. Փողի ժամանակային արժեքի էությունը, փողի ներկա արժեքը:
 33. Բիզնեսի որոշման փոփոխականները (պարամետրերը) :
 34. Բիզնեսի գնահատման հարաբերական եղանակը:  
 35. Բիզնես որոշումների ընդունումը գործընթացային մոտեցման հիման վրա:  
 36. Բիզնեսի որոշումն՝ ըստ սպառողների վարքագծային արձագանքի:
 37. Բիզնեսի աճի հնարավորությունները՝ ըստ շուկայի խզումների վերլուծության:
 38. ժողովրդագրական քաղաքականությունը և դրա բարելավման ուղիները ՀՀ-ում:
 39. Միգրացիոն քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
 40. Աշխատուժի թերօգտագործումը բնութագրող ցուցանիշները:
 41. Աշխատանքային գործունեության ձևերն ըստ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մեթոդաբանության:
 42. Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության կարգավորման պետական քաղաքականությունը:
 43. Զբաղվածության ակտիվ ծրագրերը:
 44. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի:
 45. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ մրցակցության աստիճանի:
 46. Աշխատանքի շուկայի մոդելներն ըստ զբաղվածության քաղաքականության:
 47. Աշխատաժամանակի ու ազատ ժամանակի օպտիմալ զուգակցման մոդելը:
 48. Տնային արտադրության մոդելը:
 49. Աշխատանքի առաջարկը և կենսական պարբերաշրջանը:
 50. Աշխատանքի պահանջարկի կառուցվածքը և ազդող գործոնները:
 51. Աշխատանքի պահանջարկի մոդիֆիկացված մոդելները:
 52. Աշխատանքի պահանջարկի առաձգականությունը:
 53. Մարդկային կապիտալի ներդրումների պարզ մոդելը:
 54. Աշխատանքային շարժի տեսակները, դետերմինանտները և ազդեցությունը աշխատաշուկայի վրա:
 55. Խտրականության տեսակները և գնահատումը աշխատանքի շուկայում:
 56. Օաքսակայի դեկոմպոզիցիայի եղանակը:
 57. Շուկայական խտրականություն տեսությունները:
 58. Երկակի (դուալ) աշխատաշուկայի մոդելը և աշխատաշուկայի գերհագեցման մոդելը:
 59. Բնակչության կենսամակարդակի հիմնական ցուցանիշները և կյանքի որակը:
 60. Բնակչության եկամուտների ձևավորման աղբյուրները, դրանց կառուցվածքը և օգտագործման ուղղությունները:
 61. Բնակչության եկամուտների անհավասարությունը և դրա գնահատման ցուցանիշները:
 62. Գիտելիքների վրա հիմնված տնտեսության բնութագրիչները և դրա գնահատումը:
 63. Կազմակերպության աշխատաժամանակի հաշվեկշիռը:
 64. Մարդկային ռեսուրսների թվաքանակի պլանավորման և կանխատեսման եղանակները:
 65. Կարիերայի տեսակները և պլանավորումը:
 66. Արտադրողականությունը և դրա գնահատման ցուցանիշները:
 67. Աշխատավարձի ձևերը և համակարգերը:
 68. Աշխատավարձի կազ­մա­կերպման առանձնահատ­կու­թյուն­ները թիմային (խմբային) աշխա­տանքների պայմաններում:
 69. Աշխատավարձի անտարիֆ համակարգերը:
 70. Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը:
 71. Արդյունավետ աշխատավարձի տեսությունը:
 72. Կազմակերպության ինտելեկտուալ կապիտալի կառուցվածքը և գնահատման եղանակները:
 73. Սոցիալական աջակցության քաղաքականության ուղղությունները ՀՀ-ում:
 74. Գիտելիքների կառավարման կենսական ցիկլը:
 75. Աշխատավարձի և զբաղվածության մոդելները իրական (ֆորմալ) տնտեսության մեջ:
 76. Աշխատանքի շուկայի միջհատվածային մոդելները:
 77. Օֆշորինգ, աութսորսինգ և աշխատուժի լիզինգ:
 78. Զբաղվածության դետերմինանտները ծառայությունների ոլորտում:
 79. Գլոբալացումը և կանաչ աշխատատեղերի ստեղծումը:
 80. Աշխատանքի արդյունավետության գնահատման արդիական եղանակները և ցուցանիշները:
 81. Սովորող կազմակերպության հատկանիշները: