Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Sub List
Բանկային գործ և ապահովագրություն
Questions
 1. Առևտրային բանկերի գործառույթները և գործունեության առանձնահատկությունները։
 2. Բանկային կապիտալի կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները։
 3. Առևտրային բանկերի կողմից վարկերի տրամադրման ընթացակարգը։
 4. Առևտրային բանկերի ակտիվային գործառնությունները, կազմը և կառուցվածքը:
 5. Վարկային սքորինգի բնորոշումը և հաշվարկման կարգը։
 6. Գրավը, գրավի հիմնական տեսակները։
 7. Բանկային կապիտալը և հիմնական տնտեսական նորմատիվները։
 8. Հաշվարկներ վճարման պահանջագիր-հանձնարարագրերով, վճարման պահանջագրերով։
 9. Ակրեդիտիվը, տեսակները, հաշվարկների մեխանիզմը:
 10. Թղթակցային հարաբերությունները, թղթակցային հաշիվ:
 11. Միջբանկային հաշվարկները և դրանց տեսակները և կազմակերպումը։
 12. Առևտրային բանկերի անվճարունակությունն ու սնանկությունը։
 13. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ուղղությունները։
 14. Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների երաշխավորման համակարգը։
 15. Բանկերում փողերի լվացման դեմ պայքարի առանձնահատկությունները։
 16. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման գործիքները և դրանց ազդեցության մեխանիզմները:
 17. ՀՀ տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգը։
 18. ՀՀ ԿԲ որպես բանկերի գործունեությունը կարգավորող և վերահսկող մարմին։
 19. Դրամավարկային քաղաքականության նպատակները և հիմնական գործիքները։
 20. ՀՀ առևտրային բանկերի կազմակերպա-իրավական տեսակները, կառուցվածքն ու կառավարումը։
 21. ՀՀ կենտրոնական բանկը որպես կառավարության գործակալ։
 22. Բանկային գաղտնիքի բնորոշումը, հրապարակման և տրամադրման կարգը։
 23. Վճարահաշվարկային ծառայություններ և վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ։
 24. Առևտրային բանկերի եկամուտները, ծախսերը և դրամական հոսքերը։
 25. Առևտրային բանկի կառավարման մարմինները։
 26. Ակտուարային հաշվարկների կիրառումը ապահովագրության մեջ և դրա առանձնահատկությունները։
 27. Անձնական ապահովագրության տեսակները և դրանց զարգացման առանձնահատկությունները։
 28. Գույքային ապահովագրությունը, դրա դրսևորման առանձնահատկությունները։
 29. Ապահովագրական գործակալները և դրանց նկատմամբ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները ՀՀ-ում։
 30. Ապահովագրական ընկերության ֆինանսները, դրանց ձևավորման աղբյուրները և կառավարման առանձնահատկությունները։
 31. Ապահովագրական ընկերությունների կառավարման մարմինները և դրանց նկատմամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները:
 32. Ապահովագրական ընկերությունների համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 33. Ապահովագրական ընկերությունների ներդրումային գործունեությունը և ներդրումային պորտֆելը։
 34. Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության ապահովման մեխանիզմներն ու դրսևորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:
 35. Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական կայունության էությունը։
 36. Ապահովագրական հատուցումները, դրանց իրականացման առանձնահատկությունները
 37. Ապահովագրական հարաբերությունների համակարգերի տիպերի առանձնահատկությունները և դրանց դրսևորումները։
 38. Ապահովագրական միջնորդները և դրանց գործունեության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում:
 39. Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները, դրանց առանձնահատկությունները և դրսևորումները։
 40. Ապահովագրական շուկայի պետական կարգավորումը, ինքնակարգավորումը և դրանց առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 41. Ապահովագրական պահուստները և դրանց ՀՀ առանձնահատկությունները կյանքի և ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնող ընկերություններում։
 42. Ապահովագրական պահուստները և տեսակները։
 43. Ապահովագրական ռիսկերը, դրանց տեսակները և կառավարման հիմնախնդիրները։
 44. Ապահովագրական սակագնի կառուցվածքը։
 45. Էկոլոգիական ռիսկով օժտված կազմակերպությունների պատասխանատվվության ապահովագրությունը և ՀՀ-ում դրա ներդրման անհրաժեշտությունն ու նախադրյալները։
 46. Կյանքի ապահովագրության ներդրման առանձնահատկությունները։
 47. Կորպորատիվ կառավարումը ՀՀ ապահովագրական ընկերություններում։
 48. ՀՀ-ում գործող ԱՊՊԱ համակարգի բնութագիրը։
 49. Չվաստակած ապահովագրավճարի պահուստը, դրա հաշվարկման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
 50. Վնասների պահուստը, տեսակները և հաշվարկման ձևերը։