Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում)

Sub List
Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ
Questions
 1. Աուդիտի տեղը ֆինանսական վերահսկողության համակարգում:
 2. Վերահսկողության տեսակներն ու գործարկման մեխանիզմները։
 3. Աուդիտորական գործունեության մասին ՀՀ օրենքի բովանդակությունը։
 4. Աուդիտորական որակավորման և լիցենզավորման նկատմամբ գործող պահանջները ՀՀ-ում:
 5. Աուդիտորի կողմից պատվիրատուի գործունեության գնահատման ուղղությունները։
 6. Աուդիտորի կողմից պատվիրատու կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման ուղղությունները:
 7. Արտաքին աուդիտի իրականացման ժամանակ աուդիտորական ռիսկի գնահատման ուղղությունները։
 8. Պատվիրատու կազմակերպության հաշվապահական համակարգի առանձնահատկությունների գնահատման ուղղությունները:
 9. Աուդիտի մեթոդները և դրանց խմբավորման ուղղությունները:
 10. Աուդիտորի աշխատանքային փաստաթղթերի տեսակների բնութագիրը:
 11. Ֆինանսական հաշվետվությունների հոդվածների արժանահավատության գնահատման ընթացակարգերը։
 12. Աուդիտորական գործընթացի եզրափակիչ ընթացակարգերը։
 13. Հիմնական միջոցների աուդիտի նպատակը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները:
 14. Հիմնական միջոցների ներքին վերահսկողության համակարգի գնահատումը։
 15. Ոչ նյութական ակտիվների աուդիտի նպատակը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները:
 16. Հաշվապահական հաշվառման մեջ ոչ նյութական ակտիվների արտացոլման աուդիտը:
 17. Ներդրումային գույքի աուդիտը:
 18. Ֆինանսական ակտիվների աուդիտի նպատակը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները:
 19. Պաշարների աուդիտի նպատակը, խնդիրները և տեղեկատվական աղբյուրները:
 20. Նյութական պաշարների շարժի աուդիտը:
 21. Պատրաստի արտադրանքի աուդիտը:
 22. Դեբիտորական պարտքերի աուդիտը:
 23. Դրամական միջոցների աուդիտը:
 24. Եկամուտների և ծախսերի աուդիտը:
 25. Ֆինանսական ենթակառուցվածքների աուդիտի կարգավորումը:
 26. ՏՏ աուդիտի մեթոդաբանությունը, իրականացման փուլերը։
 27. Ներքին աուդիտի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում։
 28. Գործառնական աուդիտի անցկացման արդյունավետությունը։
 29. Հաշվապահական փորձաքննության գործընթացը և անցկացման փուլերը։
 30. Արտադրանքի թողարկման վերլուծությունը ըստ տեսականու և կառուցվածքի:
 31. Արտադրանքի որակի վերլուծությունը:
 32. Արտադրանքի արտադրության վերլուծությունը:
 33. Արտադրանքի իրացման վերլուծությունը:
 34. Աշխատաժամանակի օգտագործման վերլուծությունը:
 35. Արտադրանքի աշխատատարության վերլուծությունը:
 36. Արտադրանքի նյութատարության վերլուծությունը:
 37. Արտադրանքի ինքնարժեքն ընդհանրացնող ցուցանիշների վերլուծությունը:
 38. Արտադրանքի ինքնարժեքի կազմի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
 39. Արտադրանքի իրացումից ստացված շահույթի վերլուծությունը:
 40. Շարունակվող գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
 41. Ընդհատված գործունեությունից ստացված ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
 42. ՙԾախսեր-ծավալ-շահույթ՚ հարաբերակցության վերլուծությունը:
 43. Շահույթի բաշխման և օգտագործման վերլուծությունը:
 44. Ֆինանսական գործակիցների վերլուծությունը:
 45. Թողարկված արտադրանքին վերագրվող ծախսերը և ծախսումները:
 46. Ուղղակի և անուղղակի արտադրական ծախսումների հաշվառումը։
 47. Աշխատանքի վճարման գծով ուղղակի ծախսումների հաշվառումը:
 48. Օժանդակ արտադրությունների փոխադարձ ծառայությունների ինքնարժեքի որոշման առանձնահատկությունները:
 49. Արտադրական ծախսումների ամփոփ հաշվառման մեթոդները:
 50. Ծախսումների հաշվառման առարկայական, պատվերային և փուլային մեթոդներով թողարկված արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկումը և կատարված ծախսումների բաշխումը պատրաստի և անավարտ արտադրության միջև:
 51. Կառավարչական հաշվառման դիրեքթ քոստինգ մեթոդի էությունը։
 52. Դիրեքթ քոստինգ համակարգում կառավարչական որոշումների կայացման մեխանիզմները։
 53. Կառավարչական որոշումների կայացման նպատակով ռելևանտ տեղեկատվության վերլուծությունը։
 54. Այլընտրանքային որոշումների տարբերակի վերլուծությունը։
 55. Գնագոյացմանն ուղղված որոշումների կայացումը։
 56. Կառավարչական հաշվառման ներդրման փուլերը։
 57. Ծախսումների դասակարգումը կարգավորման և վերահսկողության իրականացման նպատակով։
 58. Ֆինանսական բյուջեների էությունն ու դրա դերը դրամական միջոցների հոսքերի պլանավորման կազմակերպման գործում։
 59. Ստատիկ և ճկուն բյուջեների հասկացությունն ու էությունը
 60. Արտադրական ծրագրի կատարման վերլուծությունը: